Quyết định số 624/2006/QĐ-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 624/2006/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 624/2006/QĐ-CT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cơ khí ô tô, xe máy Thanh Xuân tại Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 624/2006/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 624/2006/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ, XE MÁY THANH XUÂN TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỒNG - HOÀN SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 31/TT - TNMT ngày 03/5/2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Co khí ô tô, xe máy Thanh Xuân được thuê đất theo Quyết định số 334/QĐ-CT ngày 11/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: + Diện tích đất: 40.000,0m2 (Bốn mươi nghìn m2 ). + Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô. + Địa điểm: xã Đồng Nguyên - huyện Từ Sơn, xã Hoàn Sơn - huyện Tiên Du (Cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn). + Thời hạn sử dụng: Đến ngày 25/12/2052. Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tây Hồ và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Co khí ô tô, xe máy Thanh Xuân theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Từ Sơn, UBND huyện Tiên Du, UBND xã Hoàn Sơn, UBND xã Đồng Nguyên, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tây Hồ và Công ty Cơ khí ô tô, xe máy Thanh Xuân căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản