Quyết định số 63/2004/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 63/2004/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên-Huế thành Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Huế do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2004/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH, VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2004 S : 63/2004/QĐ-BBCVT QUY T Đ NH V VI C CHUY N CÔNG TY XÂY L P BƯU ĐI N THU C BƯU ĐI N T NH TH A THIÊN-HU THÀNH CÔNG TY C PH N XÂY L P BƯU ĐI N HU B TRƯ NG B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG Căn c Ngh đ nh s 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Ngh đ nh s 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh đ nh s 51/CP ngày 01/08/1995 c a Chính ph v vi c phê chu n Đi u l t ch c và ho t đ ng c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; Căn c Văn b n s 1243/CP-ĐMDN ngày 18/03/2004 c a Chính ph v vi c b sung thêm danh sách doanh nghi p nhà nư c và b ph n doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hóa năm 2004 c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 932/QĐ-BBCVT ngày 18/11/2004 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông v vi c xác đ nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa c a Công ty Xây l p Bưu đi n thu c Bưu đi n t nh Th a Thiên-Hu -T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; Xét Công văn s 344/TCCB-HĐQT ngày 07/12/2004 c a H i đ ng qu n tr T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam v vi c đ ngh phê duy t phương án c ph n hóa và quy t đ nh chuy n Công ty Xây l p Bưu đi n thu c Bưu đi n t nh Th a Thiên-Hu thành Công ty c ph n Xây l p Bưu đi n Hu ; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V K ho ch – Tài chính. QUY T Đ NH: Đi u 1: Chuy n Công ty Xây l p Bưu đi n t hu c Bưu đi n t nh Th a Thiên-Hu -T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam thành Công ty c ph n Xây l p Bưu đi n Hu t th i đi m sau ngày Công ty c ph n nh n đư c đăng ký kinh doanh và phù h p v i niên đ k toán. Tên giao d ch qu c t : HUE POST & TELECOMMUNICATION CONSTRUCTION AND INSTALLATION JOINTSTOCK COMPANY Tên vi t t t: HUTIC Tr s chính: 51 Hai Bà Trưng, thành ph Hu -t nh Th a Thiên-Hu .
  2. Đi u 2: Phê duy t phương án c ph n hóa Công ty Xây l p Bưu đi n t hu c Bưu đi n t nh Th a Thiên-Hu -T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam thành Công ty c ph n Xây l p Bưu đi n Hu , v i n i dung chính như sau: 1. V n đi u l và cơ c u v n: V n đi u l c a Công ty c ph n: 5.000.000.000 đ ng (Năm t đ ng), đư c chia thành 50.000 c ph n ph thông v i giá tr m i c ph n là 100.000 đ ng, trong đó: - T l v n Nhà nư c (T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam là đ i d i n): 30% v n đi u l , tương ng 15.000 c ph n v i t ng giá tr là 1.500.000.000 đ ng; - T l c ph n bán cho ngư i lao đ ng trong Công ty: 51% v n đi u l , tương ng 25.500 c ph n v i t ng giá tr là 2.550.000.000 đ ng, trong đó c ph n ưu đãi bán cho ngư i lao đ ng trong Công ty: 6.970 c ph n v i t ng giá tr là 697.000.000 đ ng, giá tr đư c ưu đãi: 209.100.000 đ ng; - T l c ph n bán cho các đ i tư ng khác ngoài Công ty: 19% v n đi u l , tương ng 9.500 c ph n v i t ng giá tr là 950.000.000 đ ng. 2. Giá tr Công ty t i th i đi m c ph n hóa (01/01/2004): - Giá tr th c t c a Công ty : 5.606.024.621 đ ng; - Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i Công ty: 894.365.609 đ ng. 3. Hình th c c ph n hóa: Gi nguyên ph n v n Nhà nư c hi n có t i doanh nghi p, phát hành c phi u t hu hút thêm v n (theo kho n 1 Đi u 3 Ngh đ nh s 64/2002/NĐ-CP). 4. V chi phí c ph n hóa, đào t o l i lao đ ng và gi i quy t lao đ ng dôi dư: Công ty làm các th t c, báo cáo T ng công ty Bưu chính Vi n t hông Vi t Nam và các cơ quan nhà nư c có th m quy n p hê duy t theo các quy đ nh hi n hành. Đi u 3: Công ty c ph n Xây l p Bưu đi n Hu k inh doanh các ngành ngh sau: 1. Tư v n, kh o sát, thi t k các công trình bưu chính, vi n t hông, công ngh thông tin; các công trình công nghi p, giao thông, dân d ng theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Xây d ng, l p đ t các công trình bưu chính, vi n t hông, công ngh t hông tin; các công trình công nghi p, giao thông, dân d ng theo quy đ nh c a pháp lu t; 3. B o hành, b o trì s a ch a các thi t b bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin; 4. Kinh doanh v t t ư, thi t b chuyên ngành bưu chính, vi n t hông và công ngh thông tin; 5. Kinh doanh các ngành ngh k hác phù h p v i q uy đ nh c a pháp lu t Đi u 4: Công ty c ph n Xây l p Bưu đi n Hu là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày đư c c p đăng ký kinh doanh, th c hi n ch đ h ch toán kinh t đ c l p, đư c s d ng con d u riêng, đư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy đ nh c a pháp lu t, ho t đ ng theo Đi u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p và các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan.
  3. T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam có trách nhi m ch đ o Bưu đi n t nh Th a Thiên-Hu , Công ty Xây l p Bưu đi n t nh Th a Thiên-Hu t ch c bán c ph n và Đ i h i c đông l n đ u c a Công ty c ph n Xây l p Bưu đi n Hu t heo đúng các quy đ nh hi n hành. Giám đ c và K t oán trư ng Công ty Xây l p Bưu đi n t nh Th a Thiên-Hu có trách nhi m đi u hành công vi c c a Công ty cho đ n khi bàn giao toàn b v n, tài s n, lao đ ng… và các tài li u có liên quan cho H i đ ng qu n tr và Giám đ c Công ty c ph n Xây l p Bưu đi n Hu . Đi u 5: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 6: Chánh Văn phòng, V t rư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch-Tài chính, Ch t ch H i đ ng qu n t r , T ng giám đ c T ng công ty Bưu chính Vi n t hông Vi t Nam, Giám đ c Bưu đi n t nh Th a Thiên-Hu , Giám đ c Công ty Xây l p Bưu đi n t nh Th a Thiên-Hu và Ch t ch H i đ ng qu n t r , Giám đ c Công ty c ph n Xây l p Bưu đi n Hu ch u t rách nhi m t hi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG TH TRƯ NG Đ ng Đình Lâm
Đồng bộ tài khoản