Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 63/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH M T S CH , NNH M C CHI TIÊU TÀI CHÍNH PH C V HO T NG C A H I NG NHÂN DÂN CÁC C P THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 26/06/2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 753/2005/NQ-UBTVQH ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i ban hành quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân; Căn c Ngh quy t s 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v quy nh m t s ch , nh m c chi tiêu tài chính ph c v ho t ng c a Qu c h i, các cơ quan c a Qu c h i, các Ban c a y ban Thư ng v Qu c h i, Văn phòng Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i; Căn c Thông tư liên t ch s 09/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 c a B Tư pháp và B Tài chính v hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách Nhà nư c b o m cho công tác xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Căn c Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 59/2003 ngày 23/06/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh 60/2003/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-H ND ngày 9/12/2008 c a H i ng nhân dân thành ph Hà N i khóa XIII, kỳ h p th 17 v vi c quy nh m t s ch , nh m c chi tiêu tài chính ph c v ho t ng c a H i ng nhân dân các c p thành ph Hà N i; Theo ngh c a S Tài chính t i t trình s 2374/TTr-STC-HCSN ngày 17/12/2008, QUY T NNH: i u 1. Quy nh m t s ch , nh m c chi tiêu tài chính ph c v ho t ng c a H i ng nhân dân các c p Thành ph Hà N i như sau: 1. N i dung ch , nh m c chi c th th c hi n theo quy nh t i ph l c ính kèm. 2. Các n i dung chi không quy nh t i kho n 1 i u này ư c th c hi n theo ch , nh m c hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph ho c theo phê duy t c th c a Thư ng tr c H ND t ng c p tương ng. 3. Các kho n chi ho t ng c a H i ng nhân dân c p nào thì ư c ưa vào d toán c a H i ng nhân dân c p ó và ư c quy t toán v i ngân sách cùng c p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009. i u 3. Chánh Văn phòng oàn BQH và H ND Thành ph ; Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S Tài chính; Giám c Kho b c Nhà nư c Thành ph , Ch t ch H ND và Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - B Tài chính; - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND TP; Hoàng M nh Hi n - /c Ch t ch UBND TP; - Các /c PCT UBND TP; - Ban KT-NS H ND TP; - Như i u 3; - TT H ND, UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c; - VC, KT, TH, VH; - Lưu VT, KT. PH L C QUY NNH M T S CH , NNH M C CHI TIÊU TÀI CHÍNH PH C V HO T NG C A H I NG NHÂN DÂN CÁC C P THÀNH PH HÀ N I (kèm theo Quy t nh s 63/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a UBND Thành ph ) ơn v : 1000 ng N i dung chi c a H ND các c p c a Thành ph ơn v tính nh m c chi t i a c a H ND các c p ang áp d ng t i Thành ph Hà N i C p C p C p xã Thành ph huy n I. Chi cho công tác th m tra ngh quy t có ch a quy ph m pháp lu t c a H ND 1. Xây d ng các báo cáo thNm tra: báo cáo, án, t trình d th o ngh quy t + N i dung có ph c t p cao, liên quan n báo cáo 1.000 300 200 nhi u ngành,nhi u lĩnh v c: cơ ch chính sách, quy ho ch, d toán, quy t toán ngân sách, kinh t xã h i. + Các n i dung còn l i báo cáo 500 200 50 2. T ch c các cu c h p thNm tra, góp ý báo cáo thNm tra + B i dư ng i bi u d h p 50 30 20 + Cán b ph c v 20 20 10 3. Chi cho chuyên gia vi t bài tham lu n, góp ý ph c v công tác thNm tra báo cáo, án, t trình, d th o ngh quy t (b ng văn b n) + N i dung có ph c t p cao, liên quan n ngư i/văn b n 200 100 50 nhi u ngành, nhi u lĩnh v c: cơ ch chính sách, góp ý quy ho ch, d toán, quy t toán ngân sách, kinh t xã h i + Các n i dung còn l i ngư i/văn b n 100 50 20
  3. góp ý 4. Chi cho vi c t ng h p, t p h p ý ki n th o lu n văn b n 200 100 50 c a các t i bi u H ND t i các Kỳ h p H ND 5. Chi cho công vi c theo dõi, t p h p, t ng h p văn b n 300 200 100 và phân lo i ý ki n k t lu n t i các kỳ h p H ND II. Chi l y ý ki n tham gia các d án lu t, án, k ho ch, d th o Ngh quy t H ND ( i v i n i dung c n xin ý ki n do Thư ng tr c H ND quy t nh) 1. Chi cho các t ch c, cá nhân nghiên c u góp ý b ng văn b n - D án lu t m i + Chi cho t ch c d án 2.000 + Chi cho cá nhân d án 300 - D án lu t s a i, b sung + Chi cho t ch c d án 1.000 + Chi cho cá nhân d án 200 - Xin ý ki n v án, k ho ch, d th o ngh quy t c a H ND + Chi cho t ch c văn b n 1.000 + Chi cho cá nhân văn b n 200 2. T ch c h p góp ý + Vi t bài tham lu n bài 200 100 50 + B i dư ng i bi u d h p ngư i/bu i 50 30 20 + Cán b ph c v ngư i/bu i 20 20 10 3. Vi t báo cáo t ng h p ý ki n tham gia các d án báo cáo 200 100 50 lu t; góp ý án, k ho ch, d th o Ngh quy t c a H ND III. Chi cho công tác giám sát 1. oàn giám sát c a các Ban c a H ND và các T i bi u + Thành viên oàn giám sát, khách m i ngư i/ngày 50 50 30 + Chi cán b ph c v ngư i/ngày 30 20 10 + Chi b i dư ng cho vi c xây d ng n i dung, báo văn b n/c t 300 100 50 cáo, thông báo k t qu giám sát giám sát 2. oàn giám sát c a Thư ng tr c H ND a) Chi xây d ng các văn b n + Xây d ng quy t nh thành l p oàn giám sát, văn b n/ t giám 200 50 k ho ch giám sát, xây d ng n i dung giám sát sát + Xây d ng báo cáo t ng h p, thông báo k t qu văn b n/ t giám 400 100 50 giám sát sát b) Chi t ch c cu c h p
  4. + B i dư ng i bi u d h p ngư i/bu i 50 30 20 + Cán b ph c v ngư i/bu i 20 20 10 c) M c chi cho các oàn kh o sát + B i dư ng i bi u d h p 50 30 10 + B i dư ng cán b ph c v 20 20 10 IV. Chi ti p xúc c tri 1. Ti p xúc c tri c a H ND các c p - Chi h tr các ơn v không ư c c p ngân sách cu c ti p xúc 2.000 1.500 500 t ch c ti p xúc c tri c a i bi u H ND - Chi b i dư ng + i bi u H ND, khách m i ngư i/bu i 50 30 20 + Cán b ph c v ngư i/bu i 20 20 10 - Vi t báo cáo t ng h p chung các ki n ngh c a báo cáo 300 200 100 c tri v i kỳ h p H ND các c p 2. Chi ti p xúc c tri theo chuyên c a H ND + H tr thuê a i m, trang trí, trang âm, nư c cu c 3.000 1.000 200 u ng, trông xe, b o v … + Chi b i dư ng i bi u H ND, i bi u d ti p ngư i/bu i 50 50 20 xúc c tri, khách m i + Cán b ph c v ngư i/bu i 20 10 10 + Vi t báo cáo t ng h p báo cáo 200 100 50 V. Chi ti p công dân t i tr s ti p công dân - i bi u H ND, i di n lãnh o cơ quan liên ngư i/bu i 50 30 20 quan ư c phân công ti p công dân ư c chi b i dư ng - B i dư ng cán b , công ch c tr c ti p ph c v ngư i/bu i 30 20 10 i bi u H ND ti p công dân - Cán b , công ch c ph c v gián ti p i bi u ngư i/bu i 20 10 10 H ND ti p công dân VI. Chi cho công tác xã h i Ch thăm h i m au, thăm vi ng và tr c p khó khăn t xu t - i bi u H ND ương nhi m khi b m au ư c chi ti n thăm h i + m l n 200 200 100 + m n ng ph i n m vi n l n 300 300 200 + B nh hi m nghèo l n 1.000 1.000 500 - i bi u H ND ương nhi m có cha, m , l n 500 500 300 cha, m v (ch ng), v (ch ng), con ch t ư c tr c p - Chi thăm h i m au, thăm vi ng các v nguyên l n 200 150 100 là Thư ng tr c H ND, Trư ng, Phó Ban chuyên trách các Ban c a H ND các nhi m kỳ
  5. - i bi u H ND ương nhi m t tr n ư c ài l n 500 500 300 th mai táng phí và gia ình ư c tr c p VII. Chi ph c v các kỳ h p H ND 1. Ch iv i i bi u H ND d kỳ h p a) Ch chi b i dư ng i bi u H ND (Không ngư i/ngày 70 50 30 có ch ăn, ngh ) b) Ch ph c p làm vi c trong ngày ngh , ngày ngư i/ngày 150 100 50 l 2. Ch i v i khách m i ngư i/ngày 50 30 20 3. Ch b i dư ng i v i cán b , nhân viên ph c v kỳ h p H ND + Cán b ph c v tr c ti p ngư i/ngày 50 40 30 + Cán b ph c v gián ti p ngư i/ngày 20 20 10 4. Truy n hình tr c ti p (ch áp d ng v i c p theo h p ng thành ph ) VIII. M t s ch chi khác 1. Ch chi h tr iv i i bi u H ND H tr ti n may trang ph c (l ph c) (2 b /nhi m b 2.000 1.500 1.000 kỳ và ch ư c hư ng 1 c p) 2. Ch chi t ch c các h i ngh c a Thư ng tr c và các Ban + i bi u, khách m i ngư i/ngày 50 50 20 + Cán b ph c v ngư i/ngày 20 20 10 3. Ph c p trách nhi m công vi c i v i ch c danh không chuyên trách (ch ư c hư ng m c cao nh t trong trư ng h p ư c nh n nhi u ch c danh v i m i c p H ND) + Ch t ch H ND 0,6 0,4 0,3 + Phó Ch t ch H ND 0,5 0,3 0,2 + y viên Thư ng tr c 0,4 0,2 + Trư ng ban 0,4 0,3 + Phó ban 0,3 0,2 + T trư ng t i bi u 0,3 0,2 0,1 4. Ch cho c ng tác viên + C ng tác viên thư ng xuyên theo h p ng Do thư ng tr c H ND quy t nh + C ng tác viên theo t ng chuyên (theo ch c chuyên 300-500 100-300 danh h c hàm, h c v ) 5. Ch trang b , s d ng i n tho i di ng, Th c hi n theo quy nh hi n i n tho i công v t i nhà riêng hành c a Nhà nư c và Thành ph ho c theo phê duy t c a Thư ng 6. Ch khoán kinh phí s d ng xe ôtô tr c H ND t ng c p tương ng 7. Chi ti p khách trong nư c
  6. 8. Ch công tác phí ( i bi u hư ng lương, không hư ng lương) khi làm nhi m v 9. Các ch chi khác

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản