intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 631/2021/QĐ-BTP

Chia sẻ: Hoadaquy852 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 631/2021/QĐ-BTP ban hành về việc danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 631/2021/QĐ-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 631/QĐ­BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ­CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ­CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi  tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT­BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn  một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ­CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch ­ Tài chính. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp: 1. Các tài sản được trang bị theo Quyết định số 209/QĐ­BTP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ  trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc  cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 ­ 2025” gồm: a) Két sắt đặc chủng; b) Tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật; c) Máy photocopy siêu tốc; d) Xe ô tô chuyên dùng 7­9 chỗ. 2. Trang phục Thi hành án dân sự Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng  Bộ Tư pháp.
  2. Điều 2. Việc tổ chức mua sắm tài sản năm 2021 được thực hiện như sau: 1. Giao Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thực hiện việc mua sắm tập trung đối với tài  sản được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Việc mua sắm tập trung áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung theo quy định tại Điều 71 Nghị  định số 151/2017/NĐ­CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 2. Đối với các tài sản không thuộc tài sản quy định tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị dự toán  thuộc Bộ tự tổ chức mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật trong phạm vi dự toán đã được  cấp có thẩm quyền giao. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch ­ Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi  hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: ­ Như điều 3; ­ Kho bạc nhà nước; ­ Bộ Tài chính; ­ Các Thứ trưởng (để biết); ­ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Lê Thành Long ­ Lưu: VT, Cục KHTC.   DANH SÁCH ĐƠN VỊ 1 Cục Kế hoạch ­ Tài chính 2 Thanh tra Bộ Tư pháp 3 Văn phòng Bộ Tư pháp 4 Tổng cục Thi hành án dân sự 5 Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 6 Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 7 Cục Con nuôi 8 Cục Trợ giúp pháp lý 9 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
  3. 10 Cục Bồi thường nhà nước 11 Cục Bổ trợ tư pháp 12 Cục Công nghệ thông tin 13 Cục Công tác phía Nam 14 Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 15 Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia 16 Viện Khoa học Pháp lý 17 Học viện Tư pháp 18 Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 19 Báo Pháp luật Việt Nam 20 Nhà xuất bản Tư pháp 21 Trường Đại học Luật Hà Nội 22 Trường cao đẳng Luật Miền Bắc 23 Trường cao đẳng Luật Miền trung 24 Trường cao đẳng Luật Miền nam 25 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2