Quyết định số 645/2000/QĐ-UB-TD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 645/2000/QĐ-UB-TD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 645/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Trung Nghĩa khiếu nại quyết định số 1274/QĐ-UB ngày 20/7/1998 của ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 645/2000/QĐ-UB-TD

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 645/2000/Q -UB-TD TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2000 QUY T NNH V VI C GI I QUY T ĐƠN C A ÔNG NGUY N TRUNG NGHĨA KHI U N I QUY T Đ NH S 1274/QĐ-UB NGÀY 20/7/1998 C A Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ; Căn c Lu t t ai ngày 14/7/1993 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02/12/1998 ; Xét ơn c a ông Nguy n Trung Nghĩa cư ng t i s 127/H8 H i ăng, phư ng 1, thành ph Vũng Tàu khi u n i quy t nh s 1274/Q -UB ngày 20/7/1998 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh ; Xét ph n t có di n tích 4.885m2 t a l c t i phư ng 26, qu n Bình Th nh, có ngu n g c do bà Nguy n Th Bích s d ng t trư c năm 1975. Sau năm 1975, bà Bích ưa toàn b di n tích 4.885m2 vào t p oàn s n xu t, và sau ó năm 1979 bà Bích làm gi y tay bán 2.885m2 trong s 4.885m2 t nêu trên cho ông Nguy n Trung Nghĩa, nhưng th c t t p oàn v n ang qu n lý s d ng toàn b 4.885m2 t. Năm 1983, bà Bích làm ơn xin l i t và ư c y ban nhân dân qu n Bình Th nh gi i quy t giao l i 2.000m2, ph n còn l i 2.885m2 t p oàn v n qu n lý canh tác. Năm 1991, di n tích 4.885m2 thu c khu quy ho ch dân cư và ư ng inh B Lĩnh, Nhà nư c ã ti n hành n bù và s d ng t theo quy ho ch. Ông Nguy n Trung Nghĩa khi u n i quy n s d ng 2.885m2 t mà ông ã mua năm 1979. Ngày 20/7/1998, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có quy t nh s 1274/Q -UB v i n i dung gi i quy t như sau : Không thu n gi i quy t ơn òi l i t c a ông Nguy n Trung Nghĩa vì vi c mua bán t gi a ông Nghĩa v i bà Nguy n Th Bích là không h p pháp vào th i i m mà t p oàn s n xu t ang tr c ti p qu n lý ph n t nêu trên. Xét vi c khi u n i quy n s d ng 2.885m2 t t i phư ng 26, qu n Bình Th nh c a ông Nguy n Trung Nghĩa là không có căn c pháp lý gi i quy t vì ông Nghĩa không có quá trình s d ng t và vi c chuy n như ng t gi a bà Nguy n Th Bích và ông Nguy n Trung Nghĩa là không h p pháp. Xét quy t nh gi i quy t khi u n i s 1274/Q -UB ngày 20/7/1998 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh và T trình s 17001/TT- CN -TT ngày 18/11/1999 c a S a chính-Nhà t thành ph ;
  2. QUY T NNH: i u 1. Nay công nh n n i dung quy t nh gi i quy t s 1274/Q -UB ngày 20/7/1998 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh bác ơn ông Nguy n Trung Nghĩa khi u n i quy n s d ng 2.885m2 t t i phư ng 26, qu n Bình Th nh là úng pháp lu t. i u 2. ây là quy t nh cu i cùng c a y ban nhân dân thành ph v vi c gi i quy t khi u n i c a ông Nguy n Trung Nghĩa và có hi u l c thi hành k t ngày ký. Giao y ban nhân dân qu n Bình Th nh t ch c th c hi n quy t nh này và báo cáo k t qu cho y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m Văn phòng Ti p dân thành ph , Giám c S a chính-Nhà t thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh, ông Nguy n Trung Nghĩa có trách nhi m thi hành quy t nh này.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như i u 3 - T ng Thanh tra Nhà nư c PHÓ CH T CH - T ng C c a chính - TT/H ND thành ph - TTUB : CT, PCT/TT, T, UV/PC - oàn BQH thành ph - Vi n KSND thành ph - Thanh tra thành ph - Văn phòng Ti p dân TP Vũ Hùng Vi t - VPUB : PVP/NC, T - T NC, T - Lưu
Đồng bộ tài khoản