Quyết định Số: 652/QĐ-BNN-BVTV CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 652/QĐ-BNN-BVTV CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỪ QUẢNG NGÃI TRỞ RA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 652/QĐ-BNN-BVTV CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 652/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỪ QUẢNG NGÃI TRỞ RA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 8 tháng 8 năm 2001 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Căn cứ vào tính chất nguy hiểm và tình hình thực tế của bệnh lùn sọc đen hại lúa; Căn cứ đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, QUYẾT ĐỊNH
  2. Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ Quảng Ngãi trở ra (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên có danh sách kèm theo. Điều 2. Các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: 1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra; 2. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen và hướng dẫn nông dân áp dụng; 3. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ trên; 4. Tham mưu đề xuất các chính sách chống dịch. Điều 3. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Lưu: VT, TH, Cục BVTV
  3. Cao Đức Phát DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA TẠI CÁC TỈNH TỪ QUẢNG NGÃI TRỞ RA (Kèm theo Quyết định số 652/QĐ-BNN-BVTV ngày 16 tháng 3 năm 2010) TT Họ và tên Đơn vị công tác, chức vụ Nhiệm vụ trong Ban 1 Ông Bùi Bá Bổng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng ban PTNT 2 Ông Bùi Sĩ Doanh Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Phó trưởng ban Bảo vệ thực vật thường trực 3 Ông Hoàng Trung Phó Cục trưởng, Cục Bảo vệ Phó trưởng ban thực vật 4 Ông Phạm Đồng Phó Cục trưởng, Cục Trồng trọt Phó trưởng ban Quảng 5 Ông Nguyễn Thanh Phó Giám đốc, Trung tâm Ủy viên Lâm khuyến nông – khuyến ngư Quốc gia 6 Ông Nguyễn Văn Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Ủy viên Tuất nông nghiệp Việt Nam 7 Ông Ngô Vĩnh Viễn Viện trưởng, Viện Bảo vệ thực Ủy viên vật
  4. 8 Ông Hà Viết Cường Giám đốc Trung tâm Bệnh cây Ủy viên nhiệt đới Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 9 Ông Tạ Hoàng Anh Bộ môn Bệnh cây, Viện Bảo vệ Ủy viên thực vật 10 Ông Lê Xuân Định Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp Ủy viên và PTNT Thái Bình 11 Ông Hoàng Duy Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp Ủy viên Khánh và PTNT Nam Định 12 Ông Trần Văn Bách Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Ủy viên PTNT Ninh Bình 13 Ông Dương Đức Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp Ủy viên Tùng và PTNT Hải Phòng 14 Ông Nguyễn Xuân Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp Ủy viên Sang và PTNT Thanh Hóa 15 Ông Võ Văn Cường Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp Ủy viên và PTNT Quảng Nam 16 Ông Ngô Tiến Dũng Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Ủy viên thư ký Cục Bảo vệ thực vật

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản