Quyết định số 658/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 658/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 658/QĐ-BGTVT về việc cho phép Cục Hàng hải Việt Nam lập Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 658/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 658/Q -BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP L P ÁN PHÁT TRI N B O M AN TOÀN HÀNG H I N NĂM 2020, NNH HƯ NG N NĂM 2030 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 202/1999/Q -TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010; Xét t trình s 49/CHHVN-KH T ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a C c Hàng h i Vi t Nam v vi c "Xin ch trương l p án phát tri n b o m an toàn hàng h i"; Theo ngh c a ông V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Cho phép C c Hàng h i Vi t Nam l p án phát tri n b o m an toàn hàng h i Vi t Nam n năm 2020, nh hư ng n năm 2030. - a i m: Các a phương có c ng bi n, lu ng hàng h i. i u 2. Giao nhi m v : - Ch u tư: C c Hàng h i Vi t Nam. - Tư v n th c hi n: Ch n tư v n có năng l c theo quy nh hi n hành. - Ti n th c hi n: Theo cương ư c duy t. - Kinh phí th c hi n d án: Theo cương, d toán ư c duy t và k ho ch v n thi t k quy ho ch hàng năm. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : K ho ch u tư, Tài chính; C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng và các Th trư ng; - Các B : KH& T, TC; H Nghĩa Dũng - Kho b c NN Trung ương; - Lưu VT, KH T (06).
Đồng bộ tài khoản