Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
5
download

Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 67/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI IV I M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 8 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH i u 1. S a i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a m t s nhóm m t hàng quy nh t i Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu xu t khNu, Bi u thu nh p khNu ưu ãi (sau ây g i là Quy t nh s 106/2007/Q -BTC) thành các m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Bãi b m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i các m t hàng thu c nhóm 04.04 quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2007/Q -BTC. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai H i quan hàng hóa nh p khNu ăng ký v i cơ quan h i quan sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i;
  2. - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; Hoàng Anh Tu n - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C S A I THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI (Ban hành kèm Quy t nh s 67/2008/Q -BTC ngày 5/8/2008 c a B trư ng B Tài chính) Thu su t Mã hàng Mô t hàng hóa (%) 04.04 Whey, ã ho c chưa cô c ho c pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác; các s n ph m có ch a thành ph n s a t nhiên, ã ho c chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác, chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 0404 10 - Whey và whey ã c i bi n, ã ho c chưa cô c ho c pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác: - - Thích h p dùng làm th c ăn cho ngư i: 0404 10 11 00 - - - Whey 2 0404 10 19 00 - - - Lo i khác 2 - - Thích h p dùng làm th c ăn cho ng v t: 0404 10 91 00 - - - Whey 2 0404 10 99 00 - - - Lo i khác 2 0404 90 00 00 - Lo i khác 2 12.01 u tương, ã ho c chưa v m nh. 1201 00 10 00 - Phù h p làm gi ng 0 1201 00 90 00 - Lo i khác 0 29.22 H p ch t amino ch c oxy. - Rư u amino, tr lo i ch a 2 ch c oxy tr lên, ete và este c a chúng; mu i c a chúng: 2922 11 00 00 - - Monoethanolamin và mu i c a chúng 3 2922 12 00 00 - - Diethanolamin và mu i c a chúng 3
  3. 2922 13 00 00 - - Triethanolamine và mu i c a chúng 3 2922 14 00 00 - - Dextropropoxyphen (1NN) và mu i c a chúng 0 2922 19 - - Lo i khác: 2922 19 10 00 - - - Ethambutol và mu i c a nó, este và các d n 0 xu t khác dùng s n xu t ch phNm ch ng lao 2922 19 20 00 - - - Rư u n-butyl D-2-Amino (D-2-Amino-n- 3 Butyl-alcohol) 2922 19 90 00 - - - Lo i khác 3 - Amino-naphtol và amino-phenol khác, tr lo i ch a 2 ch c oxy tr lên, ete và este c a chúng; mu i c a chúng: 2922 21 00 00 - - Axit aminohydroxynaphthalenesulphonic và 3 mu i c a chúng 2922 29 00 00 - - Lo i khác 3 - Amino aldehyt, amino-xeton và amino-quinon, tr lo i ch a 2 ch c oxy tr lên; mu i c a chúng: 2922 31 00 00 - - Amfepramon (INN), methadon (INN) và 0 normethadon (INN); mu i c a chúng 2922 39 00 00 - - Lo i khác 3 - Axit amino, tr lo i ch a 2 ch c oxy tr lên, và este c a chúng; mu i c a chúng: 2922 41 00 00 - - Lysin và este c a nó; mu i c a chúng 2 2922 42 - - Axit glutamic và mu i c a chúng: 2922 42 10 00 - - - Axit glutamic 10 2922 42 20 00 - - - Mu i natri c a axit glutamic 36 2922 42 90 00 - - - Mu i khác 36 2922 43 00 00 - - Axit anthranilic và mu i c a nó 3 2922 44 00 00 - - Tilidine (INN) và mu i c a nó 3 2922 49 - - Lo i khác: 2922 49 10 00 - - - Axit mefenamic và mu i c a chúng 0 2922 49 90 00 - - - Lo i khác 3 2922 50 - Phenol rư u amino, phenol axit amino và các h p ch t amino khác có ch c oxy: 2922 50 10 00 - - p-Aminosalicylic axit và mu i, este và các d n 0 xu t khác c a chúng 2922 50 90 00 - - Lo i khác 0
Đồng bộ tài khoản