Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành “quy chế quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, giai đoạn 1" xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH DƯƠNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 67/2008/Q -UBND Th D u M t, ngày 05 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY CH QU N LÝ XÂY D NG QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN SINH THÁI CHÁNH M , GIAI O N 1" XÃ CHÁNH M , THN XÃ TH D U M T, T NH BÌNH DƯƠNG U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03/4/2008 c a B Xây d ng v vi c ban hành Quy chu n k thu t Qu c gia v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 2315/TTr-SXD ngày 03 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý xây d ng quy ho ch chi ti t Khu ô th sinh thái Chánh M , giai o n 1” xã Chánh M , th xã Th D u M t, t nh Bình Dương. i u 2. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c các S : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông V n t i; Ch t ch U ban nhân dân th xã Th D u M t, Th trư ng các cơ quan ban ngành có liên quan và Ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Ph m Hoàng Hà
 2. QUY CH QU N LÝ XÂY D NG QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN SINH THÁI CHÁNH M , GIAI O N 1 XÃ CHÁNH M , THN XÃ TH D U M T, T NH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 67/2008/Q -UBND ngày 5 tháng 12 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Quy ch này ư c áp d ng i v i Khu ô th sinh thái Chánh M , giai o n 1, xã Chánh M , th xã Th D u M t, t nh Bình Dương ã ư c phê duy t quy ho ch chi ti t t l 1/500 t i Quy t nh s 3567/Q -UBND ngày 17/8/2007 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương. 2. Quy mô và ranh gi i qu n lý. Khu t l p quy ho ch t a l c t i xã Chánh M , th xã Th D u M t, t nh Bình Dương. a) Ranh gi i: - Phía B c giáp su i Gi a (r ch Bà Cô); - Phía Tây và Tây Nam giáp sông Sài Gòn; - Phía ông và ông Nam giáp giai o n 2 c a d án. b) Quy mô: - Quy mô di n tích: 146,7ha. - Quy mô dân s : 11.000 ngư i. c) Cơ c u s d ng t: B ng cơ c u s d ng t: STT Lo i t Di n tích T l (5) Tiêu chuNn (ha) (m2/ngư i) 1 t 64,56 44.01 59 t bi t th 48,60 33,13 t liên k 10,05 6,85 t chung cư th p t ng 3,06 2,09 t tái ñ nh cư 2,85 1,94
 3. 2 t công c ng 7,93 5,41 7 t công c ng - d ch v 4,59 3,13 t văn hóa giáo d c 3,34 2,28 3 t cây xanh 21,68 14,78 20 t công viên vư n hoa 14,30 9,75 t cây xanh TDTT 2,34 1,59 M t nư c 5,04 3,44 4 Khu x lý nư c th i 0,67 0,46 1 5 t kinh t vư n 9,57 6,52 9 6 B n bãi 1,00 0,68 1 7 t giao thông 41,29 28,14 40 T ng c ng 146,70 100 137 i u 2. i tư ng áp d ng Căn c h sơ quy ho ch chi ti t t l 1/500 c a Khu ô th sinh thái Chánh M , giai o n 1 ã ư c phê duy t và các quy nh t i Quy ch này, các cơ quan qu n lý quy ho ch và xây d ng, chính quy n a phương có liên quan theo quy n h n trách nhi m ư c giao hư ng d n vi c tri n khai d án u tư, ki m tra xây d ng công trình theo úng quy nh c a pháp lu t. Chương 2. NH NG QUY NNH V U TƯ VÀ XÂY D NG i u 3. T ch c không gian ki n trúc 1. Khu nhà bi t th : G m 1.217 căn. a) Lô A: G m 594 căn. - Quy mô: Công trình c p III; 2,5 t ng. - T ng di n tích phân lô: 269.305 m2. - Quy cách lô t: Các lô t có kích thư c thay i. -M t xây d ng t i a: 45%. -T l t t i thi u tr ng cây xanh: 20%. - Kho ng thông hành a d ch t i thi u là 3m. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,5m tính t c t hoàn thi n v a hè.
 4. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n áy sê-nô. + C t t ng áp mái: 10,8m n 11,4m tính t c t n n nhà hoàn thi n n nh mái. b) Lô B: G m 314 căn. - Quy mô: Công trình c p III; 2,5 t ng - T ng di n tích phân lô: 106.892 m2. - Quy cách lô t: Các lô t có kích thư c thay i. -M t xây d ng t i a: 45%. -T l t t i thi u tr ng cây xanh: 20%. - Kho ng thông hành a d ch t i thi u là 3m. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,5m tính t c t hoàn thi n v a hè. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n áy sê-nô. + C t t ng áp mái: 10,8m n 11,4m tính t c t n n nhà hoàn thi n n nh mái. c) Lô C: G m 220 căn. - Quy mô: Công trình c p III; 2,5 t ng - T ng di n tích phân lô: 81.079 m2. - Quy cách lô t: Các lô t có kích thư c thay i. -M t xây d ng t i a: 45%. -T l t t i thi u tr ng cây xanh: 20%. - Kho ng thông hành a d ch t i thi u là 3m. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,5m tính t c t hoàn thi n v a hè. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1.
 5. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n áy sê-nô. + C t t ng áp mái: 10,8m n 11,4m tính t c t n n nhà hoàn thi n n nh mái. d) Lô D: G m 89 căn. - Quy mô: Công trình c p III; 2,5 t ng - T ng di n tích phân lô: 28.759 m2. - Quy cách lô t: Các lô t có kích thư c thay i. -M t xây d ng t i a: 45%. -T l t t i thi u tr ng cây xanh: 20%. - Kho ng thông hành a d ch t i thi u là 3m. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,5m tính t c t hoàn thi n v a hè. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n áy sê-nô. + C t t ng áp mái: 10,8m n 11,4m tính t c t n n nhà hoàn thi n n nh mái. 2. Nhà liên k : G m 655 căn. a) Lô C: G m 398 căn. - Quy mô: Công trình c p III; 3 t ng. - T ng di n tích phân lô: 61.997 m2. - Quy cách lô t: Các lô t có kích thư c thay i. -M t xây d ng: 60%. - Kho ng thông hành a d ch t i thi u là 2m. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,2m n 0,45m tính t c t hoàn thi n v a hè. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 2.
 6. + C t t ng 3: + 11,100m tính t c t n n nhà hoàn thi n n áy sê-nô. b) Lô D: G m 257 căn. - Quy mô: Công trình c p III; 3 t ng.. - T ng di n tích phân lô: 38.504 m2. - Quy cách lô t: Các lô t có kích thư c thay i. -M t xây d ng: 60%. - Kho ng thông hành a d ch t i thi u là 2m. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,2m n 0,45m tính t c t hoàn thi n v a hè. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 2. + C t t ng 3: + 11,100m tính t c t n n nhà hoàn thi n n áy sê-nô. 3. Nhà liên k tái nh cư: G m 201 căn. - Quy mô: Công trình c p III, 2,5 t ng. - T ng di n tích phân lô: 38.504 m2. - Quy cách lô t: Các lô t có kích thư c thay i. -M t xây d ng: 60%. - Kho ng thông hành a d ch t i thi u là 2m. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,2m n 0,45m tính t c t hoàn thi n v a hè. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 2 . 4. Chung cư th p t ng: 5 ơn nguyên. - Quy mô: Công trình c p II, 5 t ng. - T ng di n tích phân lô: 30.580 m2.
 7. -M t xây d ng: 30%. -T l t t i thi u tr ng cây xanh: 20%. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,5m tính t c t hoàn thi n v a hè. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 2. + C t t ng 3: + 10,800m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 3. + C t t ng 4: + 14,100m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 4. + C t t ng 5: + 17,400m tính t c t n n nhà hoàn thi n n áy sê-nô. - Ch gi i xây d ng: ư ng khu v c kho ng lùi t i thi u là 6m so v i ch gi i ư ng . - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 5. Công trình công c ng, d ch v : 4 ơn nguyên. - Quy mô: Công trình c p II, 3 n 5 t ng. - T ng di n tích phân lô: 45.862 m2. -M t xây d ng: 45%. -T l t t i thi u tr ng cây xanh: 30%. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,5m tính t c t hoàn thi n v a hè. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 2. + C t t ng 3: + 10,800m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 3. + C t t ng 4: + 14,100m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 4. + C t t ng 5: + 17,400m tính t c t n n nhà hoàn thi n n áy sê-nô. - Ch gi i xây d ng và ch gi i ư ng : Kho ng lùi t i thi u 6m so v i ch gi i ư ng .
 8. - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 6. Công trình văn hóa giáo d c: 6 ơn nguyên. - Quy mô: Công trình c p II, 2 n 3 t ng.. - T ng di n tích phân lô: 30.783 m2. -M t xây d ng: 35%. -T l t t i thi u tr ng cây xanh: 30%. - Chi u cao t ng xây d ng: + C t n n: + 0,5m tính t c t hoàn thi n v a hè. + C t t ng 1: + 3,900m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 1. + C t t ng 2: + 7,500m tính t c t n n nhà hoàn thi n n sàn t ng 2. + C t t ng 3: + 11,100m tính t c t n n nhà hoàn thi n n áy sê-nô. - Ch gi i xây d ng và ch gi i ư ng : Kho ng lùi t i thi u 6m so v i ch gi i ư ng . - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). i u 4. Quy nh v ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng 1. ư ng Nguy n Văn C : - L gi i 32m (6,5m + 7,5m + 4m + 7,5m + 6,5m). - Ch gi i ư ng : 16m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: + t bi t th ( Lô A,B,C ): 22m, tính t tim ư ng n chân công trình; Lô D: 19m, tính t tim ư ng n chân công trình. + t liên k , liên k tái nh cư: 19m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng).
 9. 2. ư ng khu v c 1: - L gi i 18m (4m + 10m + 4m). - Ch gi i ư ng : 9m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: 13,5m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 3. ư ng khu v c 2: - L gi i 18m (4m + 10m + 4m). - Ch gi i ư ng : 9m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: + t bi t th : 13,5m, tính t tim ư ng n chân công trình. + t liên k : 12m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 4. ư ng khu v c 3: - L gi i 18m (4m + 10m + 4m). - Ch gi i ư ng : 9m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: + t bi t th : 12m, tính t tim ư ng n chân công trình. + t liên k : 12m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng).
 10. 5. ư ng khu v c 4: - L gi i 27m (6m + 15m + 6m). - Ch gi i ư ng : 13,5m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: 18m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 6. ư ng D3-3: - L gi i 28m (3m + 6m + 10m + 6m + 3m). - Ch gi i ư ng : 14m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: 18,5m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 7. ư ng D6: - L gi i 18m (4m + 10m + 4m). - Ch gi i ư ng : 9m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: + t bi t th : 13,5m, tính t tim ư ng n chân công trình. + t liên k : 12m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 8. ư ng N4: - L gi i 47m (6m + 7,5m + 20m + 7,5m + 6m).
 11. - Ch gi i ư ng : 23,5m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: 26,5m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 9. ư ng N5: - L gi i 18m (4m + 10m + 4m). - Ch gi i ư ng : 9m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: 12m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 10. ư ng D2-7: - L gi i 18m (4m + 10m + 4m). - Ch gi i ư ng : 9m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: 13,5m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t). - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). 11. Các ư ng n i b còn l i: - L gi i 12m (3m + 6m + 3m). - Ch gi i ư ng : 6m, tính t tim ư ng n ranh m c t. - Ch gi i xây d ng: 9m, tính t tim ư ng n chân công trình. - Không có b ph n nào c a nhà vư t quá ch gi i ư ng (k c b ph n ng m dư i m t t).
 12. - vươn ban công: Tính t ch gi i xây d ng n mép ngoài cùng c a ban công là 1,4m (không ư c che ch n t o thành lô gia hay bu ng). i u 5. Gi i pháp k t c u xây d ng công trình 1. x lý ph n móng công trình không vư t quá ch gi i ư ng , gi i pháp móng ư c ch n theo d ng công xon ho c móng “l ch tâm”. 2. Các nhà liên k ph i thi công d ng móng l ch tâm, móng bè, móng băng ho c móng công xon. Trư ng h p có móng c c, ch ư c s d ng c c ép ho c c c khoan nh i. 3. Bi n pháp ch ng s t l khi thi công móng: Trư ng h p hai nhà li n k không xây d ng cùng lúc, nhà thi công sau ph i x lý n n móng th t t t tránh tình tr ng làm s t l nhà li n k . i u 6. C p nư c và phòng cháy ch a cháy cho công trình 1. Nghiêm c m m i hành vi khoan gi ng ng m l y nư c sinh ho t. 2. Ch s d ng công trình có trách nhi m liên h v i ơn v có ch c năng c p nư c c a t nh h p ng cung c p nư c sinh ho t. 3. Nghiêm c m m i hành vi t ý ào, u n i h th ng nư c trong khu quy ho ch ô th mà không xin phép Ban Qu n lý d án khu quy ho ch. 4. V trí t b n nư c trên mái nhà bu c ph i t v trí 1/2 chi u dài phía sau nhà. 5. Ch u tư khu ô th có trách nhi m l p t các h ng c u h a d c theo các tr c ư ng giao thông chính phòng và ch a cháy cho toàn khu quy ho ch dân cư theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. Kho ng cách t i a gi a các h ng c u h a là 150m. i u 7. Thoát nư c 1. Thoát nư c mưa: Các căn h (ho c các công trình xây d ng) không ư c b trí ng thoát nư c mưa th i tr c ti p lên v a hè, ư ng ph mà ph i theo h th ng ng, c ng ng m t nhà ra h ga và ch y v h th ng thoát nư c ô th . 2. Thoát nư c th i: Nư c th i t các khu v sinh c a các căn h trư c khi th i ra h th ng thoát nư c chung ph i ư c x lý c c b b ng b t ho i 3 ngăn theo úng quy cách. 3. B t ho i: Xây d ng úng quy cách: ch a, l ng, l c.. và ph i dung tích x lý ch t th i cho t ng h gia ình (m u b t ho i do ch u tư khu ô th cung c p cho các h dân). 4. Toàn b nư c th i sinh ho t sau khi qua h ga c a các công trình s ư c n i vào h th ng thoát nư c th i sinh ho t chung d n n h th ng tr m x lý nư c th i sinh ho t sau khi ã x lý t lo i A, r i thoát ra h th ng sông r ch. Trư ng h p chưa có
 13. h th ng thoát nư c bNn, toàn b nư c th i c a h gia ình ph i qua h th m riêng. Vi c xây d ng h th m ph i lưu ý n u n i trư c khi vào c ng thoát nư c th i sinh ho t sau này. 5. Nghiêm c m m i trư ng h p cho nư c th i sinh ho t thoát tr c ti p xu ng h th ng kênh r ch, n u phát hi n s b x lý theo quy nh hi n hành. i u 8. C p i n và an toàn i n 1. Ch s d ng công trình ph i liên h v i ban qu n lý d án khu Quy ho ch và ơn v có ch c năng ho t ng i n l c ư c h p ng cung c p i n. Nghiêm c m m i hành vi t ý u n i v i h th ng i n trong khu dân cư. 2. Kho ng cách t i thi u t mép ngoài dây i n trung th n mép ngoài công trình là 2,0m. 3. Kho ng cách t i thi u t mép ngoài dây i n h th n mép ngoài công trình là 1,0m. 4. Dây d n (dây b c) t h d c theo công trình ph i m b o kho ng cách t i thi u như sau: - Cao hơn ban công, mái nhà 2,5m. - Cách ban công 1,0m. 5. i n chi u sáng: Ch u tư khu ô th ph i h p v i cơ quan qu n lý i n m b o cung c p h th ng i n chi u sáng theo quy ho ch khu ô th . Trư ng h p hư h ng, ch h lân c n ph i báo ngay cho cơ quan ch c năng s a ch a. Nghiêm c m các hành vi t ý leo trèo ho c s d ng tr i n chi u sáng vào m c ích khác. i u 9. Cây xanh ư ng ph và v a hè 1. Cây xanh ư ng ph : - Cây xanh: T ch c h th ng cây xanh d c theo các tr c ư ng k t h p v i cây xanh trong khu bi t th và cây xanh công c ng, t t c góp ph n c i t o c nh quan và b o v môi trư ng. - Lo i cây: Là cây lo i 1 (cây ti u m c), 2 (cây trung m c), 3 (cây i m c) Theo ó, xác nh lo i cây nào ư c tr ng phù h p v i b r ng c a v a hè phù h p v i quy nh và a phương. + i v i các tuy n ư ng có v a hè r ng trên 5m, nên tr ng các lo i cây lo i 2, ho c lo i 3. + i v i các tuy n ư ng có v a hè r ng t 3m n 5m nên tr ng các cây lo i 1, lo i 2.
 14. - Các lo i cây xanh m b o các yêu c u như sau: Xanh quanh năm; không gai; không gây h i khi ti p xúc; không thu hút côn trùng;…Ngoài ra, m t s yêu c u khác cũng quan tr ng như: màu s c, có hoa, tán r ng,… - Cây xanh ư ng ph do ch u tư khu ô th tr ng, chăm sóc, b o qu n và hư ng l i. Ngư i dân có trách nhi m b o v cây xanh ư ng ph . Không ư c ch t phá cây, khi có k gian phá ho i, c n ph i báo ngay v i ch u tư khu ô th x lý k p th i. - Ch u tư khu ô th có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra vi c n mé, t a cành cây xanh b o v an toàn nhà c a và các công trình k thu t. - Nghiêm c m các trư ng h p sau ây làm thi t h i n cây xanh trong khu dân cư: + ào b i, t rác g c cây. + Ti u ti n g c cây. + B cành, l t v cây, óng inh, óng b ng qu ng cáo vào cây xanh. + n h cây xanh. + Và nh ng hành vi khác làm thi t h i ho c nh hư ng n s phát tri n c a cây. 2. V a hè: - V a hè trong khu dân cư dùng i b và b trí các công trình k thu t ô th V a hè do ch u tư khu ô th th c hi n, duy tu b o qu n. - Nghiêm c m các cá nhân t ch c có hành vi xâm ph m ho c s d ng sai m c ích. i u 10. An toàn giao thông ô th 1. Công trình xây d ng, cây xanh không ư c h n ch t m nhìn và che khu t các bi n báo, tín hi u i u khi n giao thông. 2. V t góc t i ngã 3, ngã 4: Kích thư c v t góc 900 t i thi u là 4m x 4m tính t giao i m c a 2 ch gi i ư ng . 3. Bãi quay xe v i kích thư c trên m t b ng: Hình tròn có ư ng kính nh nh t là 12m, hình ch nh t có kích thư c các c nh là 13m và 20m. i u 11. X lý rác và v sinh môi trư ng 1. Rác th i: - Các h trong khu ô th có trách nhi m h p ng v i cơ quan v sinh ô th v n chuy n rác th i sinh ho t c a t ng h gia ình n nơi h p lý. - Nghiêm c m m i hành vi rác b a bãi gây m t v sinh và m quan khu ô th .
 15. 2. Môi trư ng: - Không ư c thư ng xuyên x khói, khí th i gây khó ch u cho cư dân xung quanh. Mi ng x ng khói, ng thông hơi không ư c hư ng ra ư ng ph , nhà xung quanh. ng thoát hơi có ư ng kính t i thi u 160mm, v trí mi ng ng thoát hơi ph i t phía sau nhà, cách v trí cao nh t c a mái nhà t i thi u là 1,0m. - N u t máy l nh m t ti n ph i t cao trên 2,7m và không ư c x nư c ngưng tr c ti p trên m t v a hè và ư ng ph . i u 12. Quy nh các bi n pháp m b o an toàn, v sinh môi trư ng trong khi thi công - L a ch n thi t b thi công thích h p tránh rung ng, khói b i và ti ng n iv i các h cư dân xung quanh. - Trong quá trình thi công ph i trang b h th ng che ch n công trình, tránh b i và v t rơi t trên cao xu ng, tránh x khói b i vào môi trư ng xung quanh. - Th u xây d ng ph i t ch c các bãi v t tư, không ư c tràn lan trên v a hè và ư ng ph , ph i b o v v a hè t i các khu v c nhà xây d ng. - Các lo i t, cát, v t li u xây d ng phê th i phát sinh trong quá trình thi công ph i ư c v n chuy n ngay n nơi t p k t. - Trong quá trình v n hành máy móc thi t b thi công ph i h n ch ti ng n t i a, không cho phép vư t quá quy nh ti ng n t i thi u trong khu ô th . i u 13. M quan ô th 1. Bi n qu ng cáo t m t ti n ngôi nhà, không ư c s d ng v t li u có ph n quang l n hơn 70%. 2. Không ư c s d ng hình th c ki n trúc ch p vá, v t li u t m, v t li u thô sơ. 3. M t ngoài nhà không ư c sơn quét các màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. 4. m t ti n các ngôi nhà d c các ư ng ph không ư c b trí sân phơi qu n áo. 5. Hàng rào trư c nhà ph i có hình th c ki n trúc g n nh , thoáng, m b o m quan. 6. Kho ng lùi công trình không ư c t n d ng xây d ng b t c công trình nào ngo i tr sân, vư n hoa, ti u c nh. Chương 3. CÁC QUY NNH V TH T C QU N LÝ XÂY D NG NHÀ i u 14. C p phép xây d ng
 16. 1. Các căn h xây d ng trong Khu ô th sinh thái Chánh M giai o n 1 ư c mi n c p phép xây d ng. Ch u tư khu ô th d án tr c ti p qu n lý xây d ng theo Quy ch ư c duy t. 2. Trình t th t c. - Ch u tư khu ô th ti p nh n h sơ xin xây d ng (b n v thi t k công trình, các gi y t v t có liên quan), cung c p b n quy ch qu n lý xây d ng, cung c p m u i n hình h m t ho i 3 ngăn úng tiêu chuNn cho các ch h dân bi t và th c hi n. - C m m c xây d ng và nghi m thu hoàn thành công trình. - T ng quý, ch u tư khu ô th d án có trách nhi m thông báo danh sách và g i h sơ các cá nhân xin xây d ng U ban nhân dân xã Chánh M và U ban nhân dân th xã Th D u M t qu n lý. - Ch u tư khu ô th có trách nhi m ki m tra vi c xây d ng c a các ch h . - Thành ph n h sơ xin xây d ng: + ơn xin xây d ng (theo m u do ch u tư c p); + B n v thi t k (03 b ); + Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 15. C p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t 1. Trình t th t c: Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , t cho t ng h dân theo úng trình t quy nh hi n hành. 2. Thành ph n h sơ xin c p gi y ch ng nh n: - Ch ng minh nhân dân; - H khNu; - ơn ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t (theo m u); - Biên b n nghi m thu hoàn thành công trình; - B n v hoàn công (có th s d ng b n v thi t k ho c ph i v l i n u thi công không úng thi t k ư c duy t); - Biên lai n p thu các lo i. i u 16. Phân công trách nhi m 1. Ch u tư khu ô th có trách nhi m.
 17. - Tri n khai th c hi n d án ch m nh t là 12 tháng sau khi có quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t. m b o xây d ng cơ s h t ng úng theo quy ho ch và m b o qu n lý ch t lư ng công trình. - C m m c xây d ng, nghi m thu và ki m tra hoàn thành công trình. - Qu n lý tr t t xây d ng trong khu dân cư theo Quy ch qu n lý xây d ng Khu ô th sinh thái Chánh M . - Báo cáo m i trư ng h p xây d ng trái phép v cơ quan qu n lý tr t t ô th U ban nhân dân th xã Th D u M t x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch s d ng công trình có trách nhi m. - Th c hi n theo úng các quy nh trong Quy ch qu n lý xây d ng. - Theo dõi quá trình thi công công trình xây d ng c a mình và hai h li n k . N u x y ra s c ph i báo cáo v ch u tư và chính quy n a phương ph i h p gi i quy t. 3. Cá nhân, ơn v thi t k nhà trong khu ô th . - Th c hi n theo úng các quy nh trong Quy ch qu n lý xây d ng. - Ý th c v m c thNm m , b n v ng, ti n ích, m i liên h gi a công trình v i h th ng k t c u h t ng và c nh quan chung c a các h lân c n. 4. ơn v thi công có trách nhi m. - Th c hi n theo úng các quy nh trong Quy ch qu n lý xây d ng. - Xây d ng công trình theo úng h sơ thi t k ư c duy t. - m b o an toàn khi thi công. - Gi v sinh môi trư ng, d n d p hi n trư ng sau khi thi công. 5. Cơ quan qu n lý nhà nư c và a phương có trách nhi m. - T o i u ki n cho ch u tư d án tri n khai d án theo úng quy nh. - T o i u ki n cho ch s d ng tri n khai xây d ng công trình theo úng quy nh và c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . - T o i u ki n cho ch s d ng công trình ư c nh p h khNu và t ch c sinh ho t theo khu ph , ti n t i xây d ng khu ph văn hóa. - Tri n khai ki m tra nh kỳ 2 tu n/1 l n trong quá trình xây d ng trong khu dân cư. N u phát hi n sai ph m, ph i l p biên b n t i hi n trư ng và bu c ch h t m ngưng thi công ch x lý c a c p có thNm quy n.
 18. Chương 4. KHEN THƯ NG VÀ X PH T i u 17. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. i v i ch u tư d án khu ô th sinh thái Chánh M giai o n 1. - Ch u tư d án qu n lý t t s ư c xem xét ngh khen thư ng phong trào khu ph văn hóa. - Trư ng h p có hành vi vi ph m, tùy thu c vào tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh pháp lu t hi n hành. 2. i v i ch s d ng công trình. - N u th c hi n úng theo quy ch , ch h s ư c xem xét ngh c p gi y ch ng nh n gia ình văn hóa. - Trư ng h p có hành vi vi ph m, tùy thu c vào tính ch t, m c vi ph m s b ình ch thi công và x lý theo quy nh pháp lu t hi n hành. 3. i v i cá nhân, ơn v thi t k : Công trình p s ư c ăng báo và ư c xét ch n tham d Gi i thư ng Ki n trúc do H i Ki n trúc sư Vi t Nam t ch c hai năm m t l n. 4. i v i ơn v thi công. N u vi ph m s b c nh cáo, ph t ti n ho c b tư c gi y phép kinh doanh có th i h n ho c không có th i h n và áp d ng các hình th c x ph t theo quy nh pháp lu t hi n hành. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 18. Tuyên truy n ph bi n Quy ch 1. U ban nhân dân th xã Th D u M t, U ban nhân dân xã Chánh M , ch u tư d án khu ô th sinh thái Chánh M có trách nhi m gi i thích n i dung B n Quy ch này trong các bu i h p dân ph ; niêm y t công khai B n Quy ch và các văn b n pháp lu t có liên quan t i phòng ti p dân c a U ban nhân dân th xã Th D u M t, U ban nhân dân xã Chánh M . 2. Ch u tư d án Khu ô th sinh thái Chánh M và các cơ quan Báo Bình Dương, ài Phát thanh và Truy n hình Bình Dương có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n Quy ch này nhân dân bi t và th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản