Quyết định số 673/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
7
download

Quyết định số 673/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 673/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác để tổ chức, thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 673/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 673/Q -NHNN Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A T CÔNG TÁC T CH C, TH C HI N QUY T NNH S 131/Q -TTG NGÀY 23/1/2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Căn c Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23/1/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh; Căn c Quy t nh s 186/Q -NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c thành l p T công tác t ch c th c hi n cơ ch h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh; Theo ngh c a T trư ng T công tác, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a T công tác t ch c th c hi n Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23/1/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh (g i t t là T công tác). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c và các Thành viên T công tác có trách nhi m th c hi n quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - B Tài chính; - NHNN chi nhánh t nh, thành ph ; Nguy n Văn Giàu - Lưu VP, CSTT. QUY CH HO T NG T CÔNG TÁC T CH C, TH C HI N QUY T NNH S 131/Q -TTG NGÀY 23/1/2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 673/Q -NHNN ngày 30 tháng 03 năm 2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c)
  2. i u 1. Nhi m v c a T công tác T công tác ư c thành l p theo Quy t nh s 186/Q -NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, có nhi m v t ch c tri n khai th c hi n h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t, kinh doanh theo Quy t nh 131/Q -TTg ngày 23/1/2009 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 02/2009/TT-NHNN ngày 3/2/2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, Thông tư s 04/2009/TT-NHNN ngày 13/3/2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các văn b n khác có liên quan. i u 2. Nguyên t c và n i dung ho t ng 1. Nguyên t c ho t ng T công tác ho t ng theo ch công khai, dân ch , b o m t thông tin. Các Thành viên T công tác ch ng nghiên c u, th c hi n nhi m v ư c phân công và tham gia các ý ki n v vi c th c hi n cơ ch h tr lãi su t, báo cáo k p th i các v n phát sinh. 2. N i dung ho t ng a. Tham mưu cho Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v các bi n pháp t ch c th c hi n cơ ch h tr lãi su t theo quy nh c a Th tư ng Chính ph và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. b. Nghiên c u, su t vi c s a i, b sung nh ng quy nh c a Th tư ng Chính ph và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v h tr lãi su t, gi i quy t k p th i các v n v cơ ch h tr lãi su t. c. Nghiên c u, th o lu n và ưa ra ý ki n i v i các v n liên quan n cơ ch h tr lãi su t, làm cơ s cho vi c gi i áp các vư ng m c c a ngân hàng thương m i, khách hàng vay và x lý các v n liên quan theo yêu c u c a các c p có thNm quy n. d. Yêu c u các Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph , các ngân hàng thương m i, khách hàng vay và các bên có liên quan cung c p thông tin, tài li u theo dõi, ánh giá tình hình th c hi n cơ ch h tr lãi su t. . Ki m tra, giám sát tình hình th c hi n cơ ch h tr lãi su t. e. Tham d các cu c h p, h i th o có liên quan n cơ ch h tr lãi su t. i u 3. Trách nhi m c a Thành viên T công tác 1. i v i T trư ng a. i u hành ho t ng chung c a T công tác và ch u trách nhi m trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c th c hi n nhi m v c a T công tác ư c quy nh t i i u 2 Quy ch này. b. Quy t nh chương trình, k ho ch công tác, các bi n pháp nh m th c hi n nhi m v c a T công tác. c. Ký các văn b n trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan có thNm quy n x lý các v n v cơ ch h tr lãi su t. d. Phân công cho các Thành viên th c hi n theo nhi m v c a T công tác. 2. i v i Thư ng tr c T công tác (V trư ng V Chính sách ti n t ) a. Giúp T trư ng, i u hành công vi c c a T công tác.
  3. b. Xây d ng chương trình công tác hàng tháng và báo cáo tình hình th c hi n chương trình công tác c a T công tác. c. Cung c p các thông tin v tình hình th c hi n cơ ch h tr lãi su t cho các thành viên. d. Thay m t T trư ng T công tác th c hi n các nhi m v khi ư c y quy n. 3. i v i các Thành viên a. Tham gia vi c ch nh s a, b sung cơ ch h tr lãi su t b. Th c hi n ch báo cáo v các nhi m v ư c phân công, g i báo cáo cho Thư ng tr c T công tác vào ngày 25 hàng tháng t ng h p. c. Th c hi n chương trình công tác và tham gia y các cu c h p c a T công tác; trư ng h p có lý do khách quan không tham d , thì ph i y quy n cho ngư i khác trong ơn v mình h p thay và báo cáo T trư ng. d. Không ư c phát ngôn ho c cung c p thông tin trái v i yêu c u c a T trư ng v nh ng v n liên quan n ho t ng c a T công tác. . Th c hi n các nhi m v khác ư c T trư ng giao. 4. Các Thành viên T công tác ư c phép s d ng nhân l c c a ơn v mình th c hi n các nhi m v ư c giao; yêu c u các ơn v có liên quan ph i h p, cung c p các thông tin c n thi t phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v mình; ư c thu th p thông tin cho qua ch báo cáo c a các ngân hàng thương m i, kh o sát th c t . 5. Nhi m v c th i v i các Thành viên do T trư ng T công tác quy t nh. i u 4. i u ki n và ch làm vi c c a T công tác a. Các Thành viên T công tác làm vi c theo ch kiêm nhi m, khi c n thi t s ư c m i tham d m t s cu c h p c a Ban Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c v cơ ch h tr lãi su t. b. T công tác h p nh kỳ m t tháng m t l n trư c ngày 10 hàng tháng, trong trư ng h p c n thi t T trư ng tri u t p h p b t thư ng x lý các v n t xu t. c. Các ơn v h u c n c a Ngân hàng Nhà nư c căn c vào ch hi n hành và s d ng ngu n kinh phí ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c m b o các i u ki n v a i m h p, phương ti n c n thi t và có cơ ch b i dư ng phù h p v i tính ch t ho t ng c a các Thành viên T công tác trong khuôn kh chính sách c a Nhà nư c.
Đồng bộ tài khoản