Quyết định số 6754/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 6754/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6754/QĐ-UB-KT về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1997 - 1998 và thu thuế đất năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6754/QĐ-UB-KT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6754/QĐ-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 1997 - 1998 VÀ THU THUẾ ĐẤT NĂM 1998. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ; - Xét đề nghị của Hội đồng Tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp và Cục Thuế thành phố tại tờ trình số 4818/CT-NNNĐ ngày 11/11/1997 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa cho vụ mùa 1997 - 1998 và nợ thuế nông nghiệp từ vụ hè thu năm 1997 trở về trước là 1.200 đồng/kg thóc. Giá lúa thu thuế đất năm 1998 là 1.200 đồng/kg thóc. Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/12/1997 đến ngày chấm dứt vụ mùa là ngày 31/3/1998. Những quy định trước đây trái với quyết định này không còn áp dụng. Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Trưởng Ban Vật giá thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Văn Chí
Đồng bộ tài khoản