Quyết định số 679/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 679/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 679/1999/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 679/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 679/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Để tổ chức thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT- TTg ngày 11 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ; Xét yêu cầu công tác và theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Trần Hanh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại thay ông Nguyễn Trọng Xuyên; Cử ông Nguyễn Ngọc Túc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm Uỷ viên Thường trực Ban 853 Trung ương thay ông Nguyễn Đức Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. K/T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thường vụ Bộ Chính trị, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP, - Các Bộ, cơ quan Ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, - HDDND, UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW, - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng -Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
  2. - Các thành viên Ban 853, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, - Lưu: VI(3), VT.
Đồng bộ tài khoản