Quyết định số 679/2007/QĐ-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 679/2007/QĐ-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 679/2007/QĐ-BCA về việc ban hành quy chế cấp và quản lý "giấy phép xuất nhập cảnh" do Bộ Công An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 679/2007/QĐ-BCA

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 679/2007/Q -BCA Hà N i, ngày 20 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH C P VÀ QU N LÝ "GI Y PHÉP XU T NH P C NH" B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Ngh nh s 21/2001/N -CP ngày 28/5/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28/4/2000; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Theo ngh c a ng chí T ng c c trư ng T ng c c An ninh, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch c p và qu n lý "Gi y phép xu t nh p c nh" cho ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam không có h chi u s d ng xu t nh p c nh Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. C c trư ng C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c ch c năng, nhi m v t ch c th c hi n Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Trung tư ng Thi Văn Tám QUY CH C P VÀ QU N LÝ GI Y PHÉP XU T NH P C NH
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 679/2007/Q -BCA ngày 20 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Công an) i u 1. i tư ng c p Gi y phép xu t nh p c nh 1. Gi y phép xu t nh p c nh (tên ti ng Anh là Entry and Exit Permit) c p cho ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam s d ng xu t c nh, nh p c nh Vi t Nam. 2. Ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c mà h là công dân c p h chi u ho c gi y t có giá tr thay h chi u, thì không thu c di n ư c c p Gi y phép xu t nh p c nh theo Quy ch này. i u 2. i u ki n c p Gi y phép xu t nh p c nh Ngư i nư c ngoài các i u ki n sau ây ư c xem xét c p Gi y phép xu t nh p c nh: 1. Có Th thư ng trú do cơ quan qu n lý xu t nh p c nh Vi t Nam c p. 2. Không có h chi u do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p. 3. Không thu c di n chưa ư c xu t c nh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 3. Giá tr c a Gi y phép xu t nh p c nh 1. Gi y phép xu t nh p c nh c p riêng cho t ng ngư i, có th i h n phù h p v i th i h n Th thư ng trú nhưng không quá 2 năm và không ư c gia h n. 2. Gi y phép xu t nh p c nh không có giá tr thay th h chi u, không xác nh qu c t ch c a ngư i ư c c p. 3. Ngư i mang Gi y phép xu t nh p c nh kèm theo Th thư ng trú ư c mi n th th c khi xu t c nh, nh p c nh Vi t Nam trong th i h n c a Gi y phép. i u 4. H sơ ngh c p Gi y phép xu t nh p c nh 1. H sơ g m: + 01 t khai (theo m u); + B n ch p Th thư ng trú c a cơ quan qu n lý xu t nh p c nh Vi t Nam; + 02 nh c 4 x 6cm m i ch p, phông n n tr ng, m t nhìn th ng, u tr n, không eo kính màu (01 nh dán vào t khai và 01 nh r i). Khi n p h sơ ph i xu t trình Th thư ng trú b n chính ngư i nh n h sơ ki m tra, i chi u. 2. Nơi n p h sơ và l phí
  3. - Ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam ngh c p Gi y phép xu t nh p c nh n p h sơ t i Phòng Qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh, thành ph nơi ngư i nư c ngoài thư ng trú ho c C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an. - Ngư i ư c c p Gi y phép xu t nh p c nh ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính. i u 5. Th i h n xem xét c p Gi y phép xu t nh p c nh 1. Trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , Phòng Qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh, thành ph xem xét và chuy n h sơ ngh c p Gi y phép xu t nh p c nh v C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an. 2. Trong th i h n 04 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an xem xét c p Gi y phép xu t nh p c nh. i u 6. Vi c c p l i Gi y phép xu t nh p c nh 1. Gi y phép xu t nh p c nh ư c c p l i trong các trư ng h p h t h n s d ng, b m t, hư h ng. 2. Ngư i ngh c p l i Gi y phép xu t nh p c nh ph i làm h sơ như quy nh t i i u 4 và n p kèm theo Gi y phép xu t nh p c nh ã h t h n ho c hư h ng, ho c ơn trình báo m t Gi y phép xu t nh p c nh (có xác nh n c a Công an phư ng, xã nơi b m t). i u 7. Vi c thu h i Gi y phép xu t nh p c nh 1. Gi y phép xu t nh p c nh b thu h i trong trư ng h p b t m hoãn xu t c nh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an ho c Phòng Qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh, thành ph th c hi n vi c thu h i Gi y phép xu t nh p c nh. i u 8. X lý vi ph m Cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m Quy ch này, thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 9. T ch c th c hi n C c trư ng C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an có trách nhi m: - Hư ng d n th c hi n Quy ch . - Ph i h p v i C c Lãnh s B Ngo i giao thông báo cho các cơ quan có thNm quy n c a các nư c bi t, t o i u ki n cho ngư i ư c c p Gi y phép xu t nh p c nh. - In n, qu n lý n phNm tr ng Gi y phép xu t nh p c nh và các bi u m u liên quan.
  4. - Th c hi n th ng kê nhà nư c v vi c c p Gi y phép xu t nh p c nh./.
Đồng bộ tài khoản