Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 69/2008/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T CH C VÀ QU N LÝ VI C ÁNH GIÁ, C P CH NG CH K NĂNG NGH QU C GIA B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t ch c và qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ngư i ng u cơ quan Trung ương c a T ch c chính tr - xã h i; Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chánh Văn phòng B , T ng c c trư ng T ng c c D y ngh , Th trư ng cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Th Kim Ngân - Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n QPPL -B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ;
 2. - Lưu: VT, TCDN (20 b n) QUY NNH T CH C VÀ QU N LÝ VI C ÁNH GIÁ, C P CH NG CH K NĂNG NGH QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2008/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh v t ch c vi c th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng và qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia. 2. Quy nh này áp d ng cho t ch c, cá nhân tham gia các ho t ng có liên quan n vi c th c hi n và qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia. 3. Quy nh này ch áp d ng i v i nh ng ngh ã xây d ng và ban hành tiêu chuNn k năng ngh qu c gia theo quy nh t i Quy t nh s 09/2008/Q -BL TBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy nh nguyên t c, quy trình xây d ng và ban hành tiêu chuNn k năng ngh qu c gia. i u 2. M c ích c a vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia Vi c th c hi n ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia nh m m c ích: 1. Công nh n nh ng k năng ngh c a ngư i lao ng ã tích lu ư c trong quá trình h c t p, làm vi c và khuy n khích ngư i lao ng không ng ng nâng cao trình k năng ngh c a mình, góp ph n nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, tăng cư ng tính c nh tranh trong quá trình h i nh p v i khu v c và th gi i. 2. Phát hi n ra nh ng thi u h t v k năng ngh c a ngư i lao ng so v i tiêu chuNn k năng ngh qu c gia ã ư c ban hành, t ó ưa ra thông tin cho ngư i lao ng, doanh nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v và cơ s d y ngh có bi n pháp b sung nh ng k năng ngh còn thi u h t ó. 3. Là căn c cho ngư i s d ng lao ng khi tuy n d ng, phân công công vi c và tr lương phù h p v i b c trình k năng ngh mà ngư i lao ng ã t ư c. i u 3. Nguyên t c th c hi n ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia
 3. 1. ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia cho ngư i lao ng theo tiêu chuNn k năng ngh qu c gia ã ban hành ư c th c hi n theo t ng ngh và t ng b c trình k năng quy nh trong tiêu chuNn k năng ngh qu c gia c a ngh ó. 2. ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia ư c t ch c như sau: a. ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia cho ngư i lao ng tham d ánh giá k năng ngh các b c trình k năng t b c 4 n b c 5 ư c t ch c 2 kỳ trong m t năm vào tháng 4 và tháng 10; b. ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia cho ngư i lao ng tham d ánh giá k năng ngh các b c trình k năng t b c 1 n b c 3 ư c t ch c nhi u kỳ trong m t năm. 3. Vi c ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia ư c th c hi n t i các Trung tâm ánh giá k năng theo quy nh t i Quy nh này. 4. Ngư i lao ng tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia (sau ây g i t t là ngư i d thi) t yêu c u b c trình k năng ngh nào thì ư c c p ch ng ch k năng ngh qu c gia b c trình k năng ó. Chương 2. CÁC T CH C TH C HI N VI C ÁNH GIÁ K NĂNG NGH C A NGƯ I LAO NG i u 4. Trung tâm ánh giá k năng 1. Cơ s d y ngh , cơ s giáo d c và ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c, k thu t, công ngh ho c doanh nghi p có Gi y phép th c hi n vi c ánh giá k năng ngh theo quy nh t i kho n 2 c a i u này ư c g i là Trung tâm ánh giá k năng. 2. Gi y phép th c hi n vi c ánh giá k năng ngh do T ng c c D y ngh c p có th i h n 5 năm cho cơ s d y ngh , cơ s giáo d c và ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c, k thu t, công ngh ho c doanh nghi p khi có các i u ki n sau ây: a. Có văn b n g i T ng c c D y ngh ngh ư c t ch c th c hi n vi c ánh giá k năng ngh c a ngư i d thi; b. Có cơ s v t ch t c n thi t ph c v cho vi c th c hi n ánh giá k năng ngh , bao g m: phòng thi lý thuy t và phòng thi th c hành ho c nhà xư ng có phương ti n, thi t b , công c , d ng c áp ng ư c yêu c u cho ngư i d thi th c hi n bài thi ánh giá k năng ngh theo t ng b c trình k năng c a t ng ngh ; c. Có i ngũ chuyên gia v ngh th c hi n ánh giá k năng ngh ư c c p th ánh giá viên k năng, ít nh t là 01 ngư i i v i m i ngh ư c t ch c th c hi n vi c ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng;
 4. d. Có ngu n l c tài chính m b o cung c p và áp ng y v t tư, v t li u c n thi t tương ng v i s lư ng ngư i d thi t i Trung tâm c a m i kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia; . Có kh năng cung c p các d ch v c n thi t ph c v ngư i d thi t i Trung tâm; e. Có kh năng k t n i m ng thông tin qu n lý v i b ph n qu n lý ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia t i T ng c c D y ngh . 3. Trung tâm ánh giá k năng có trách nhi m: a. Xây d ng k ho ch t ch c các kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia theo t ng ngh và t ng b c trình k năng t i Trung tâm g i cho T ng c c D y ngh theo dõi, qu n lý; b. Thông báo công khai t i tr s chính c a Trung tâm và trên các phương ti n thông tin i chúng v các ngh ư c t ch c th c hi n vi c ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng theo t ng b c trình k năng và a i m s t ch c th c hi n vi c ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng; c. T ch c ti p nh n h sơ ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia c a ngư i lao ng theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 8 c a Quy nh này; d. ChuNn b y v t tư, v t li u c n thi t tương ng v i s lư ng ngư i d thi c a m i kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm; . Ph i h p và t o i u ki n cho Ban Giám kh o ánh giá k năng ngh (sau ây g i t t là Ban Giám kh o) th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i d thi theo úng l ch ã ra; e. B o m an toàn cho kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia; ph i h p v i Ban Giám kh o và các t ch c có liên quan trong vi c x lý các s c x y ra trong kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia; g. Công khai m c thu phí tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia và giá các d ch v có liên quan khác. h. Th c hi n cung c p các d ch v ph c v cho ho t ng ánh giá k năng ngh qu c gia; i. T ch c trao ch ng ch k năng ngh qu c gia cho ngư i d thi t i Trung tâm t yêu c u theo quy nh t i kho n 4 i u 12 c a Quy nh này; k. T ng h p, báo cáo theo nh kỳ và hàng năm v s lư ng ngư i ăng ký tham d ánh giá k năng ngh và s lư ng ngư i d thi t i Trung tâm t yêu c u ư c c p ch ng ch k năng ngh qu c gia theo t ng ngh và t ng b c trình k năng; l. Lưu tr h sơ ăng ký tham d ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng, các k t qu ánh giá k năng ngh i v i ngư i d thi c a Ban Giám kh o và danh sách ngư i d thi t yêu c u ã nh n ch ng ch k năng ngh qu c gia t i Trung tâm.
 5. i u 5. Ban Giám kh o ánh giá k năng ngh 1. Ban Giám kh o là t ch c tr c ti p th c hi n vi c ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia m t ho c m t s b c trình k năng tùy thu c vào yêu c u và i u ki n th c t c a m i ngh . i v i m i ngh th c hi n ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia t i m t Trung tâm ánh giá k năng có m t Ban Giám kh o. Ban Giám kh o do T ng c c D y ngh quy t nh thành l p. Ban Giám kh o s t gi i th sau khi k t thúc kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm ánh giá k năng ó. 2. S lư ng thành viên Ban Giám kh o tùy thu c vào s lư ng ngư i d thi và tính ch t, c i m c a ngh th c hi n ánh giá k năng nhưng ít nh t không dư i 03 ngư i. Thành viên Ban Giám kh o là nh ng ngư i ã ư c c p th ánh giá viên k năng theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. Thành ph n Ban Giám kh o g m có: Trư ng ban Giám kh o và các Thành viên khác. Trư ng ban Giám kh o và ít nh t 1/2 (m t ph n hai) thành viên Ban Giám kh o là ngư i không thu c s qu n lý c a Trung tâm ánh giá k năng ó. 4. Ban Giám kh o có trách nhi m sau ây: a. Ki m tra các i u ki n ph c v cho vi c th c hi n kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm ánh giá k năng, như: phòng thi lý thuy t; nhà xư ng ho c phòng thi th c hành; phương ti n, thi t b , công c , d ng c ; phương án b o v và b o m an toàn cho kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm; b. ngh Trung tâm ánh giá k năng chuNn b y v t tư, v t li u c n thi t tương ng v i s lư ng ngư i d thi c a m i kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm. c. Th c hi n các công vi c chuNn b cho kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia theo quy nh t i kho n 2 i u 9 c a Quy nh này. d. Th c hi n và tuân th các quy nh khi coi thi như: thư ng xuyên có m t t i phòng thi theo dõi ngư i d thi trong khi th c hi n bài thi phát hi n và có bi n pháp ngăn ch n k p th i các thao tác có th gây s c hư h ng phương ti n, thi t b , công c , d ng c ho c m t an toàn trong khi làm bài thi; ki m tra, nh c nh ngư i d thi trong vi c ch p hành và th c hi n theo úng các quy nh trong khi thi lý thuy t và thi th c hành mà ngư i d thi ph i tuân th ; l p biên b n x lý ho c ngh x lý ngư i d thi có hành vi vi ph m quy nh trong khi thi theo quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u 13 c a Quy nh này; không giúp ngư i d thi làm bài thi dư i b t c hình th c nào; không làm vi c riêng và không s d ng i n tho i di ng ho c các phương ti n thông tin, liên l c khác; không hút thu c ho c s d ng u ng có c n và các ch t kích thích. . Th c hi n các công vi c ch m thi theo quy nh t i kho n 3 i u 10 c a Quy nh này. e. Thông báo công khai k t qu kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm ánh giá k năng cho ngư i d thi;
 6. g. T p h p và g i các tài li u, gi y t có liên quan n ch m thi và biên b n x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh trong khi thi lý thuy t và thi th c hành (n u có) cho T ng c c D y ngh trư c khi k t thúc kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm ánh giá k năng. h. Các thành viên Ban Giám kh o khi th c hi n nhi m v ph i mang th giám kh o và tr c ti p ch u trách nhi m v vi c th c hi n nhi m v ư c giao theo s phân công c a Trư ng ban Giám kh o; Trư ng ban Giám kh o ch u trách nhi m chung v k t qu kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm ánh giá k năng. i u 6. Giám sát vi c th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng 1. T ch c giám sát kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i các Trung tâm ánh giá k năng: a. T ng c c D y ngh thành l p các T Giám sát th c hi n giám sát thư ng xuyên ho c t xu t kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i các Trung tâm ánh giá k năng. T Giám sát t gi i th sau khi k t thúc kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia; b. T Giám sát có ít nh t 03 thành viên, trong ó có m t t trư ng; c. Thành viên T Giám sát là ngư i có phNm ch t o c t t, trung th c, khách quan và hi u bi t v ngh th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng do: B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ); h i ngh nghi p; S Lao ng - Thương binh và Xã h i và doanh nghi p gi i thi u. 2. Nhi m v và quy n h n c a T Giám sát: a. Giám sát vi c t ch c và th c hi n kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm ánh giá k năng b o m cho vi c th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng úng i tư ng, khách quan và công b ng. b. Khi phát hi n sai ph m thu c ph m vi trách nhi m c a Ban Giám kh o ho c c a Trung tâm ánh giá k năng, T Giám sát có văn b n báo cáo T ng c c D y ngh xem xét x lý theo thNm quy n; c. K t thúc kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm ánh giá k năng, T Giám sát báo cáo b ng văn b n k t qu giám sát v i T ng c c D y ngh ; d. Thành viên T Giám sát khi làm nhi m v ph i mang th và làm vi c c l p, không can thi p vào nhi m v do Ban Giám kh o th c hi n. Chương 3. TH T C VÀ QUY TRÌNH ÁNH GIÁ, C P CH NG CH K NĂNG NGH QU C GIA i u 7. i u ki n ăng ký tham d ánh giá k năng ngh theo các b c trình k năng
 7. Ngư i lao ng làm vi c t t c các thành ph n kinh t u có quy n ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia. Tùy theo t ng b c trình k năng, khi ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia, ngư i lao ng c n áp ng các i u ki n c th như sau: 1. i v i ngư i ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia trình k năng b c 1 c n có ít nh t m t trong các i u ki n sau ây: a. ã h c h t chương trình d y ngh trình sơ c p; b. Có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 01 năm. 2. i v i ngư i ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia trình k năng b c 2 c n có ít nh t m t trong các i u ki n sau ây: a. ã h c h t chương trình d y ngh trình trung c p ho c chương trình trung c p chuyên nghi p cùng v i ngh ăng ký tham d ánh giá k năng ngh ; b. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 1 ho c có ít nh t m t trong các lo i ch ng ch như: ch ng ch sơ c p ngh , ch ng ch ngh (sau ây g i chung là có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 1 ho c có ch ng ch sơ c p) và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 02 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 1 ho c có ch ng ch sơ c p. c. Có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 04 năm. 3. i v i ngư i ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia trình k năng b c 3 c n có ít nh t m t trong các i u ki n sau ây: a. ã h c h t chương trình d y ngh trình cao ng ho c chương trình cao ng cùng v i ngh ăng ký tham d ánh giá k năng ngh ; b. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 2 ho c có ít nh t m t trong các lo i b ng như: b ng t t nghi p trung c p ngh , b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p, b ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p, b ng ngh , b ng t t nghi p công nhân k thu t (sau ây g i chung là có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 2 ho c có b ng t t nghi p trung c p) và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 02 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 2 ho c có b ng t t nghi p trung c p. c. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 1 ho c có ch ng ch sơ c p và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 06 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 1 ho c có ch ng ch sơ c p. d. Có th i gian làm vi c úng ngh ăng ký tham d ánh giá k năng ngh ít nh t 08 năm. 4. i v i ngư i ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia trình k năng b c 4 c n có ít nh t m t trong các i u ki n sau ây:
 8. a. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 3 ho c có b ng t t nghi p cao ng ngh ho c có b ng t t nghi p cao ng (sau ây g i chung là có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 3 ho c có b ng t t nghi p cao ng) và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 02 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 3 ho c có b ng t t nghi p cao ng; b. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 2 ho c có b ng t t nghi p trung c p và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 06 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 2 ho c có b ng t t nghi p trung c p; c. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 1 ho c có ch ng ch sơ c p và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 08 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 1 ho c có ch ng ch sơ c p; d. Có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 11 năm. 5. i v i ngư i ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia trình k năng b c 5 c n có ít nh t m t trong các i u ki n sau ây: a. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 4 và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 02 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 4; b. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 3 ho c có b ng t t nghi p cao ng và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 05 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 3 ho c có b ng t t nghi p cao ng; c. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 2 ho c có b ng t t nghi p trung c p và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 08 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 2 ho c có b ng t t nghi p trung c p; d. Có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 1 ho c có ch ng ch sơ c p và có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 11 năm k t khi có ch ng ch k năng ngh qu c gia b c 1 ho c có ch ng ch sơ c p. . Có th i gian làm vi c úng ngh ít nh t 14 năm. i u 8. Th t c, h sơ ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia 1. Vi c ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng ư c th c hi n như sau: a. Ngư i lao ng có nhu c u tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia: nh n phi u ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia t i Trung tâm ánh giá k năng; hoàn thi n h sơ theo quy nh t i kho n 2 c a i u này và tr c ti p n p ho c g i qua ư ng bưu i n cho Trung tâm ánh giá k năng. Phi u ăng ký tham d ánh giá k năng ngh qu c gia do T ng c c D y ngh quy nh m u th ng nh t trong toàn qu c. b. Trung tâm ánh giá k năng: t ch c ti p nh n h sơ ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia c a ngư i lao ng; ki m tra, xác nh n tính h p l c a h sơ
 9. ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia c a ngư i lao ng căn c theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này. 2. H sơ ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia c a ngư i lao ng, g m có: a. Phi u ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia c a ngư i lao ng có ghi y thông tin theo yêu c u; b. Ba nh ch p theo ki u ch ng minh nhân dân c 4x6 (m t nh dán trên phi u ăng ký tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia, hai nh n p cho Trung tâm ánh giá k năng làm th d thi và dán vào ch ng ch k năng ngh qu c gia c p cho ngư i d thi t yêu c u); c. B n photocopy các gi y t ch ng minh các i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy nh này, g m: các lo i ch ng ch , b ng t t nghi p; gi y xác nh n ã h c h t chương trình h c t p c a ngư i h c do cơ s d y ngh ho c cơ s giáo d c và ào t o c p; s lao ng ho c gi y t do ngư i s d ng lao ng ghi nh n v quá trình làm vi c c a ngư i lao ng. i u 9. Công tác chu n b cho kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia Công tác chuNn b cho kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia th c hi n như sau: 1. i v i Trung tâm ánh giá k năng: a. S p x p l ch ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng t i Trung tâm ánh giá k năng và g i gi y báo tham d ánh giá k năng ngh thông qua bưu i n ho c giao tr c ti p cho ngư i d thi trư c ngày t ch c ánh giá k năng ngh qu c gia ít nh t 20 ngày. Gi y báo tham d ánh giá k năng ngh ph i ghi rõ các yêu c u mà ngư i d thi c n chuNn b trư c khi d thi lý thuy t và thi th c hành; b. ChuNn b y v t tư, v t li u c n thi t ph c v cho kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia tương ng v i s lư ng ngư i d thi t i Trung tâm theo yêu c u c a Ban Giám kh o; c. Làm và phát th d thi cho ngư i d thi; d. Thu phí tham d ánh giá k năng ngh c a ngư i d thi theo quy nh. 2. i v i Ban Giám kh o: a. Làm th t c ki m tra và b sung ho c i u ch nh các sai sót v thông tin cá nhân c a ngư i d thi; b. Ki m tra và không cho phép ngư i d thi mang theo ho c s d ng u ng có c n và các ch t kích thích, i n tho i di ng và các phương ti n thông tin, liên l c khác khi d thi;
 10. c. Hư ng d n ngư i d thi n phòng thi; ph bi n cho ngư i d thi các quy nh mà ngư i d thi ph i tuân th trong khi thi lý thuy t và thi th c hành. 3. i v i ngư i d thi: a. Có m t t i Trung tâm ánh giá k năng úng th i gian quy nh trong gi y báo tham d ánh giá k năng ngh nh n th và n p phí tham d ánh giá k năng ngh ; b. Xu t trình th d thi t i Trung tâm cho Ban Giám kh o và ngh b sung ho c i u ch nh các sai sót v thông tin c a cá nhân n u có; c. Nh n phòng thi; nghe Ban Giám kh o ph bi n các quy nh ph i tuân th trong khi thi lý thuy t và thi th c hành. i u 10. Th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng Vi c ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia ư c th c hi n như sau: 1. i v i các trư ng h p tham d ánh giá k năng ngh trình k năng t b c 1 n b c 3 thi lý thuy t theo hình th c tr c nghi m ư c th c hi n trên máy vi tính. i v i trư ng h p tham d ánh giá k năng ngh trình k năng b c 4 và b c 5 thi lý thuy t ư c th c hi n theo hình th c thi vi t trên gi y. 2. Thi th c hành ư c th c hi n sau khi ngư i d thi thi lý thuy t t yêu c u. Cách th c và quy trình thi th c hành ư c quy nh trong thi. 3. Ch m thi lý thuy t theo hình th c tr c nghi m ư c th c hi n t ng trên máy vi tính. Ch m thi lý thuy t theo hình th c thi vi t trên gi y và thi th c hành do Ban Giám kh o th c hi n ch m thi theo quy trình và hư ng d n c a T ng c c D y ngh . i u 11. Công nh n k t qu ánh giá k năng ngh c a ngư i d thi Ngay sau khi hoàn thành công vi c ch m thi theo quy nh t i kho n 3 i u 10 c a Quy nh này, Ban Giám kh o g i biên b n ch m thi và b n t ng h p k t qu thi cho T ng c c D y ngh công nh n và c p ch ng ch k năng ngh qu c gia cho nh ng ngư i d thi t yêu c u. i u 12. C p ch ng ch k năng ngh qu c gia 1. T ng c c trư ng T ng c c D y ngh quy t nh công nh n c p ch ng ch k năng ngh qu c gia cho nh ng ngư i d thi t yêu c u ch m nh t sau 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c biên b n ch m thi và b n t ng h p k t qu thi c a Ban giám kh o. 2. Trung tâm ánh giá k năng t ch c trao ch ng ch cho nh ng ngư i d thi t yêu c u ch m nh t sau 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ch ng ch k năng ngh qu c gia do T ng c c trư ng T ng c c D y ngh c p.
 11. i u 13. Khi u n i, t cáo và x lý vi ph m 1. Khi u n i, t cáo: a. T ch c, cá nhân tham gia vào các ho t ng có liên quan n vi c th c hi n và qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia có quy n khi u n i i v i hành vi, quy t nh trái pháp lu t c a cá nhân, cơ quan, t ch c có thNm quy n v vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia; b. Ngư i d thi có quy n t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung t cáo c a mình; c. Trư ng h p không ng ý v i Ban Giám kh o v k t qu thi, ngư i d thi có quy n khi u n i v i T ng c c D y ngh ; d. T ng c c D y ngh ch u trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 2. X lý vi ph m: a. Ngư i d thi có hành vi vi ph m các quy nh trong khi thi lý thuy t, thi th c hành thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b Ban Giám kh o nh c nh ho c l p biên b n tư c quy n d thi ho c h y b k t qu thi; b. Ngư i d thi có hành vi gây hư h ng máy móc, phương ti n, thi t b , công c , d ng c ho c gây ra tai n n do vi ph m quy trình th c hi n trong khi thi lý thuy t, thi th c hành ho c vi ph m các quy nh v an toàn lao ng trong khi thi thì ngoài vi c b Ban Giám kh o x lý theo quy nh t i i m a kho n này còn ph i b i thư ng theo m c thi t h i gây ra; c. Cá nhân tham gia vào các ho t ng có liên quan n vi c th c hi n và qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia có hành vi vi ph m các quy nh c a Quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; d. T ch c tham gia vào các ho t ng có liên quan n vi c th c hi n và qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia có hành vi vi ph m các quy nh c a Quy nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG TH C HI N VÀ QU N LÝ VI C ÁNH GIÁ, C P CH NG CH K NĂNG NGH QU C GIA i u 14. Trách nhi m c a T ng c c D y ngh
 12. T ng c c D y ngh giúp B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c ch o th c hi n và qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia th ng nh t trong ph m vi toàn qu c, có trách nhi m sau ây: 1. Xây d ng trình B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành theo thNm quy n ho c liên t ch v i B khác ban hành v : quy ch ho t ng c a Trung tâm ánh giá k năng; quy trình ra thi và qu n lý thi ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng; quy nh tiêu chuNn ánh giá viên k năng, chương trình ào t o và c p th ánh giá viên k năng; quy nh m u ch ng ch k năng ngh qu c gia theo các b c trình k năng; quy nh m c phí tham d ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng và kinh phí cho ho t ng c a Ban Giám kh o, T Giám sát; 2. Xây d ng quy trình ch m thi và hư ng d n th c hi n th ng nh t các công vi c ch m thi theo quy trình i v i thi th c hành và thi lý thuy t theo hình th c thi vi t trên gi y; xây d ng và hư ng d n áp d ng h th ng bi u m u, s sách qu n lý nghi p v ph c v cho vi c t ch c th c hi n và qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia; 3. T ch c vi c biên so n các câu h i lý thuy t và bài thi th c hành cho t ng ngh theo t ng b c trình k năng; l p và qu n lý ngân hàng thi, b o m t và chuy n thi ánh giá k năng ngh cho các ngh th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng n các Trung tâm ánh giá k năng; 4. Hàng năm, l p k ho ch t ch c kỳ ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng và công b trên các phương ti n thông tin i chúng danh sách, a ch c a các Trung tâm ánh giá k năng và các ngh ư c t ch c th c hi n vi c ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng theo t ng b c trình k năng. 5. T ch c in và qu n lý vi c c p ch ng ch k năng ngh qu c gia; 6. T ch c nghiên c u và ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý ho t ng ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia; thi t l p h th ng m ng thông tin k t n i v i các Trung tâm ánh giá k năng trong toàn qu c; 7. T ch c ào t o và qu n lý i ngũ ánh giá viên k năng; 8. Quy nh m u báo cáo và qu n lý, lưu tr tài li u h sơ liên quan n vi c th c hi n và qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia; 9. Th c hi n các công vi c khác ư c quy nh t i kho n 2 i u 4, i m a kho n 1 i u 6, i m a kho n 1 i u 8, kho n 1 i u 12, i m d kho n 1 i u 13 c a Quy nh này. i u 15. Trách nhi m c a các B và các S Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Trách nhi m c a các B trong th c hi n và qu n lý vi c ánh giá, c p k năng ngh qu c gia: a. Xem xét các i u ki n theo quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Quy nh này ngh T ng c c D y ngh c p Gi y phép th c hi n vi c ánh giá k năng ngh cho cơ
 13. s d y ngh , cơ s giáo d c và ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c, k thu t, công ngh thu c quy n qu n lý c a B ; b. C ngư i có i u ki n tham gia T Giám sát theo ngh c a T ng c c D y ngh ; c. Gi i thi u ho c c nh ng ngư i có b c trình k năng ngh cao ho c là nh ng chuyên gia hay k sư có kinh nghi m v ngh th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng tham d các khóa ào t o ánh giá viên k năng và tham gia các Ban Giám kh o theo ngh c a T ng c c D y ngh ; 2. Trách nhi m c a các S Lao ng - Thương binh và Xã h i trong th c hi n và qu n lý vi c ánh giá, c p k năng ngh qu c gia: a. Xem xét các i u ki n theo quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Quy nh này ngh T ng c c D y ngh c p Gi y phép th c hi n vi c ánh giá k năng ngh cho cơ s d y ngh , cơ s giáo d c và ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c, k thu t, công ngh thu c quy n qu n lý c a a phương ho c cho doanh nghi p trên a bàn. b. C ngư i có i u ki n tham gia T Giám sát theo ngh c a T ng c c D y ngh . i u 16. Trách nhi m c a các h i ngh nghi p và doanh nghi p 1. Trách nhi m c a h i ngh nghi p có liên quan n vi c th c hi n ánh giá k năng c a ngư i lao ng tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia: a. C ngư i có i u ki n tham gia T Giám sát theo ngh c a T ng c c D y ngh ; b. Gi i thi u ho c c nh ng ngư i có b c trình k năng ngh cao ho c là nh ng chuyên gia hay k sư có kinh nghi m v ngh th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng tham d các khóa ào t o ánh giá viên k năng và tham gia các Ban Giám kh o theo ngh c a T ng c c D y ngh ; 2. Trách nhi m c a doanh nghi p i v i vi c th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia: a. T o i u ki n cho ngư i lao ng ang làm vi c t i doanh nghi p tham d kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia; b. Phân công công vi c và tr lương phù h p v i b c trình k năng ngh c a ngư i lao ng ã t ư c; c. C ngư i có i u ki n tham gia T Giám sát theo ngh c a T ng c c D y ngh ; d. Gi i thi u ho c c nh ng ngư i có b c trình k năng ngh cao ho c là nh ng chuyên gia hay k sư có kinh nghi m v ngh th c hi n ánh giá k năng ngh c a
 14. ngư i lao ng tham d các khóa ào t o ánh giá viên k năng và tham gia các Ban Giám kh o theo ngh c a T ng c c D y ngh . Chương 5. CH BÁO CÁO VÀ LƯU TR i u 17. Ch báo cáo 1. Ch m nh t sau 20 ngày k t khi k t thúc kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia các Trung tâm ánh giá k năng báo cáo k t qu kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia cho T ng c c D y ngh . 2. Hàng năm, vào u tháng 12, T ng c c D y ngh t ng h p và công b k t qu th c hi n vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia c a ngư i lao ng trong ph m vi c nư c. i u 18. Lưu tr T t c các tài li u liên quan n kỳ ánh giá k năng ngh qu c gia và c p ch ng ch k năng ngh qu c gia cho ngư i d thi t yêu c u ư c b o qu n, lưu tr và xét h y theo quy nh c a Pháp lu t Lưu tr . Riêng các tài li u v k t qu ánh giá k năng ngh c a ngư i d thi, biên b n xác nh n danh sách ngư i d thi t yêu c u và danh sách ngư i d thi t yêu c u ã nh n ch ng ch k năng ngh qu c gia t i các Trung tâm ánh giá k năng ư c lưu tr lâu dài. B TRƯ NG Nguy n Th Kim Ngân
Đồng bộ tài khoản