Quyết định số 700/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 700/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 700/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Bình Trưng Tây, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 700/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 700/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG BÌNH TRƯNG TÂY, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 2 t i T trình s 155/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 508/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng Bình Trưng Tây, qu n 2 v i các n i dung ch y u như sau: 1. N i dung phương án quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T ng di n tích 205,21 100,00 205,21 100,00 t t nhiên 1 t nông nghi p NNP 41,57 20,26 0,05 0,02 1.1 t s n xu t SXN 41,14 98,97 0,05 100,00 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 20,33 49,42 - -
  2. hàng năm 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA 20,33 100,00 - - 1.1.1.1.1 t chuyên LUC 19,57 96,26 - - tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 t tr ng lúa LUK 0,76 3,74 - - nư c còn l i 1.1.2 t tr ng cây CLN 20,81 50,58 0,05 100,00 lâu năm 1.2 t nuôi tr ng NTS 0,43 1,03 - - th y s n 2 t phi nông PNN 163,64 79,74 205,16 99,98 nghi p 2.1 t OTC 107,89 65,93 109,95 53,59 2.1.1 t t i ô th ODT 107,89 100,00 109,95 100,00 2.2 t chuyên CDG 20,37 12,45 60,72 29,60 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,26 1,28 0,26 0,43 quan, công trình SN 2.2.2 t qu c phòng, CQA 0,34 1,67 1,37 2,26 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 1,08 5,30 15,05 24,79 kinh doanh PNN 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 1,08 100,00 15,05 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c ích CCC 18,69 91,75 44,04 72,53 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 14,21 76,03 26,15 59,38 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,04 0,21 3,07 6,97 2.2.4.3 t chuy n DNT - - - - d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s văn DVH 0,81 4,33 4,17 9,47 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 1,82 9,74 1,80 4,09 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 1,65 8,83 6,99 15,87 d c - ào t o
  3. 2.2.4.7 t cơ s th DTT - - 0,50 1,14 d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,11 0,59 1,31 2,97 2.2.4.9 t có di tích, LDT - - - - danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x RAC 0,05 0,27 0,05 0,11 lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 1,85 1,13 1,90 0,93 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 1,66 1,01 - - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN 31,87 19,48 31,87 15,53 m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - 0,72 0,35 nghi p khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang NNP/PNN 41,52 phi nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 41,09 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 20,33 Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC/PNN 19,57 nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 20,76 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 0,43 c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th LO I T PH I THU H I Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p NNP 41,52
  4. 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 41,09 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 20,33 Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC 19,57 nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 20,76 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 0,43 2 t phi nông nghi p PNN 25,41 2.1 t OTC 22,27 2.1.2 t t i ô th ODT 22,27 2.2 t chuyên dùng CDG 2,20 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s CTS 0,22 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 0,02 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 1,96 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,94 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - T ng 66,93 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) do y ban nhân dân qu n 2 l p và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Bình Trưng Tây, qu n 2 do y ban nhân dân qu n 2 l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Bình Trưng Tây, qu n 2 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
  5. T NG 205,21 205,21 205,21 205,21 205,21 DI N TÍCH TT NHIÊN 1 T NÔNG NNP 40,87 36,24 28,13 8,13 0,05 NGHI P 1.1 t s n xu t SXN 40,44 35,81 28,13 8,13 0,05 nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 20,33 18,33 16,02 1,61 - cây hàng năm 1.1.1.1 t tr ng LUA 20,33 18,33 16,02 1,61 - lúa 1.1.1.1.1 t chuyên LUC 19,57 17,57 16,02 1,61 - tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 t tr ng LUK 0,76 0,76 - - - lúa nư c còn l i 1.1.2 t tr ng CLN 20,11 17,48 12,11 6,52 0,05 cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 0,43 0,43 - - - tr ng th y s n 2 t phi nông PNN 164,34 168,97 177,08 197,08 205,16 nghi p 2.1 t OTC 107,59 110,22 111,03 111,18 109,95 2.1.1 t t i ONT - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 107,59 110,22 111,03 111,18 109,95 th 2.2 t chuyên CDG 21,92 23,92 31,47 51,36 60,72 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 quan, công trình SN 2.2.2 t qu c CQA 0,34 0,34 1,37 1,37 1,37 phòng, an ninh
  6. 2.2.3 t s n xu t, CSK 1,08 1,08 1,07 14,46 15,05 kinh doanh PNN 2.2.3.1 t khu SKK - - - - - công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 1,08 1,08 1,07 14,46 15,05 s n xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c CCC 20,24 22,24 28,76 35,26 44,04 ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 14,21 14,21 17,71 17,55 26,15 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,04 0,04 0,04 3,07 3,07 2.2.4.3 t DNT - - - - - chuy n d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ s DVH 0,81 0,81 1,97 3,99 4,17 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT 1,82 1,82 1,82 1,80 1,80 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 3,20 5,20 5,36 6,99 6,99 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s DTT - - 0,50 0,50 0,50 th d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,11 0,11 1,31 1,31 1,31 2.2.4.9 t có di LDT - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, RAC 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, TTN 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 1,06 1,06 0,81 0,77 - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 su i và m t
  7. nư c chuyên dùng 2.6 t phi nông PNK - - - - 0,72 nghi p khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2009 2010 M SD t trong kỳ KH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN 41,52 0,70 4,63 8,11 20,00 8,08 nghi p chuy n sang PNN 1.1 t s n xu t SXN/PNN 41,09 0,70 4,63 7,68 20,00 8,08 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN/PNN 20,33 - 2,00 2,31 14,41 1,61 hàng năm Trong ó: t LUC/PNN 19,57 - 2,00 1,55 14,41 1,61 chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây CLN/PNN 20,76 0,70 2,63 5,37 5,59 6,47 lâu năm 1.2 t lâm LNP/PNN - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS/PNN 0,43 - - 0,43 - - tr ng th y s n 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th LO I T Mã Di n Phân theo t ng năm t PH I THU H I tích Năm Năm Năm Năm Năm c n thu 2006 2007 2008 2009 2010 h i trong
  8. kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông nghi p NNP 41,52 0,70 4,63 8,11 20,00 8,08 1.1 t s n xu t SXN 41,09 0,70 4,63 7,68 20,00 8,08 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 20,33 - 2,00 2,31 14,41 1,61 hàng năm Trong ó: t LUC 19,57 - 2,00 1,55 14,41 1,61 chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu CLN 20,76 0,70 2,63 5,37 5,59 6,47 năm 1.2 t nuôi tr ng NTS 0,43 - - 0,43 - - th y s n 2 t phi nông PNN 25,41 1,60 - 6,20 8,23 9,38 nghi p 2.1 t OTC 22,27 1,00 - 5,71 6,25 9,31 2.1.1 t t i ô th ODT 22,27 1,00 - 5,71 6,25 9,31 2.2 t chuyên dùng CDG 2,20 - - 0,24 1,94 0,02 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,22 - - 0,21 - 0,01 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA - - - - - - an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 0,02 - - 0,01 - 0,01 kinh doanh PNN 2.2.4 t có m c ích CCC 1,96 - - 0,02 1,94 - công c ng 2.3 t tôn giáo, tín TTN - - - - - - ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,94 0,60 - 0,25 0,04 0,05 nghĩa a T ng 66,93 2,30 4,63 14,31 28,23 17,46 i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 2 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai;
  9. 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Bình Trưng Tây, qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản