Quyết định số 706/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 706/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 706/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 706/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 706/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 546/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 08 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Lai Châu; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Công ty Xổ số kiến thiết, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu, Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 02. Bà Nguyễn Thị Thiện, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 03. Ông Tô Như Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu; 04. Ông Đặng Xuân Nghĩa, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu; 05. Ông Tạ Tấn Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu; 06. Bà Bùi Thị Lài, Trưởng phòng Phòng Quản lý giá - Công sản, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu; 07. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu; 08. Ông Phạm Huy Châu, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu; 09. Ông Trần Vở, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu, Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản