Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 71/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU I U CH NH, B SUNG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THU C CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA TRÊN NA BÀN THÀNH PH NĂM 2008 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 1569/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2008; Căn c Quy t nh s 765/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v phân b kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh năm 2008; Căn c Quy t nh s 1378/Q -BKH ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2008 và Quy t nh s 187/Q -BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch u tư phát tri n thu c ngân sách nhà nư c năm 2008; Căn c Quy t nh s 1512/Q -BTC ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v b sung d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2008; Căn c Ngh quy t s 14/2007/NQ-H ND ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách năm 2008 và Ngh quy t s 15/2007/NQ-H ND ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2008; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i thu c các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn thành ph năm 2008; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 6090/TTr-SKH T ngày 19 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Giao ch tiêu i u ch nh, b sung danh m c và kinh phí th c hi n m t s m c tiêu, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i thu c các chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn thành ph năm 2008: K ho ch i u ch nh, b sung: 11.465 tri u ng, trong ó: + Ngân sách Trung ương: 11.320 tri u ng;
  2. + Ngân sách Thành ph : 145 tri u ng. ( ính kèm Ph l c) i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu i u ch nh, b sung k ho ch năm 2008 ban hành kèm theo Quy t nh này, Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i, Giám c S Y t , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Công thương, Giám c S Xây d ng, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c Công ty C ph n u tư phát tri n Tâm Sinh Nghĩa ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu i u ch nh, b sung k ho ch ư c giao; t ch c th c hi n và báo cáo ti n nh kỳ hàng quý g i S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph . Trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các S - ngành và doanh nghi p nêu trên ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch ư c giao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i, Giám c S Y t , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Công Thương, Giám c S Xây d ng, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c Công ty C ph n u tư phát tri n Tâm Sinh Nghĩa ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph (HN và TPHCM); - B k ho ch và u tư; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; Lê Hoàng Quân - Thành viên y ban nhân dân thành ph ; - Các Ban H i ng nhân dân TP; - Văn phòng Thành y; - VPH -UB: Các PVP; các Phòng VX, TMT, TCTMDV, CNN, THKH (3b) - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, (THKH/Hi)
  3. PH L C CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA VÀ D ÁN L N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 71/2008/Q -UBND ngày 07/10/2008 c a y ban nhân dân thành ph ) vt: tri u ng K ho ch năm 2008 ã giao (theo K ho ch i u ch nh năm Q s 11/2008/Q -UBND) ơn v Danh m c các V n V n s nghi p V n V ns n TT th c chương trình, d án T ng u tư T ng u tư hi n s phát T ng Trung a s phát T ng Trun tri n s ương phương tri n s ương T ng s 420 0 420 420 0 11,465 0 11,465 11,32 Chương trình Qu c 420 0 420 420 0 565 0 565 42 1 gia b o h , an toàn, v sinh lao ng a S Lao 420 0 420 420 0 180 0 180 7 ng – Thương binh và Xã h i b S Yt 0 0 0 0 0 350 0 350 35 c S 0 0 0 0 0 15 0 15 Nông nghi p và Phát tri n nông thôn d S 0 0 0 0 0 20 0 20 Công thương, S Xây d ng
  4. 2 B sung kinh phí s S 0 0 0 0 0 10,900 0 10,900 10,90 nghi p khoa h c và khoa công ngh h c và công ngh L.2008G/31: Công ty 0 0 0 0 0 10,900 0 10,900 10,90 Nghiên c u, thi t k c ph n ch t o ng b hóa u tư m t s thi t b trong phát công ngh An Sinh – tri n ASC x lý ch t th i Tâm r n sinh ho t phù h p Sinh v i i u ki n Vi t Nghĩa Nam nhân r ng và áp d ng trong nư c Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản