Quyết định Số: 710/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 710/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 710/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN QUANG THUẤN, GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 710/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 710/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN QUANG THUẤN, GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại văn bản số 475/TTr-KHXH, ngày 13 tháng 4 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1374/TTr-BNV, ngày 12 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Quang Thuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản