Quyết định số 72/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 72/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn Xã đạt danh hiệu "Nông thôn phát triển theo hướng hiện đại hoá, giai đọan 2001-2005" trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 72/2003/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH TIÊU CHU N XÃ T DANH HI U "NÔNG THÔN PHÁT TRI N THEO HƯ NG HI N I HOÁ, GIAI AN 2001-2005" TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Chương trình s 12-CTr/TU ngày 5/11/2001 c a Thành u v phát tri n kinh t ngo i thành và t ng bư c hi n i hoá nông thôn (2001 - 2005); Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT t i t trình s 456/TTr/NN-CS ngày 10 tháng 4 năm 2003 v vi c ban hành quy nh xã t danh hi u "Nông thôn phát tri n theo hư ng hi n i hoá giai o n 2001-2005" và ý ki n tham gia c a S Tư pháp (công văn s 401/CV-TP ngày 27/3/2003). QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh tiêu chuNn Xã t danh hi u :"Nông thôn phát tri n theo hư ng hi n i hoá, giai an 2001-2005" trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 3330/Q - UB ngày 03/12/1994 c a UBND Thành ph v vi c ban hành Quy nh tiêu chuNn công nhân danh hi u "Nông thôn m i" i v i các xã ngo i thành Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành c a Thành ph , Ch t ch UBND các huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
  2. QUY NNH TIÊU CHU N XÃ T DANH HI U "NÔNG THÔN PHÁT TRI N THEO HƯ NG HI N I HOÁ, GIAI AN 2001-2005" TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2003/Q -UB ngày 17/6/2003) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Danh hi u "Nông thôn phát tri n theo hư ng hi n i hoá, giai an 2001-2005" trên a bàn Thành ph Hà N i Danh hi u "Nông thôn phát tri n theo hư ng hi n i hoá, giai an 2001-2005" do UBND Thành ph quy t nh công nh n nh ng xã trên a bàn Thành ph Hà N i t các tiêu chuNn nêu t i chương II c a Quy nh này. i u 2. Nguyên t c công nh n danh hi u Vi c công nhân danh hi u "Nông thôn phát tri n theo hư ng hi n i hoá, giai an 2001-2005" ư c th c hi n theo nguyên t c: công khai, bình ng, k p th i và úng i tư ng. Chương 2: TIÊU CHU N XÃ T DANH HI U " NÔNG THÔN PHÁT TRI N THEO HƯ NG HI N I HOÁ, GIAI O N 2001 - 2005" i u 3. Tiêu chu n v phát tri n kinh t . 1. T c tăng trư ng kinh t t trên 10%/năm. 2. Cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng ti n b , phù h p v i i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a xã.. 3. Giá tr s n xu t nông nghi p trên 1 ha t nông nghi p t t 50 tri u ng tr lên ( i v i xã có i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i khó khăn t t 40 tri u ng tr lên). i u 4. Xây d ng k t c u h t ng nông thôn. 1. T l kiên c , c ng hoá kênh mương lo i 1 và lo i 2 t t 90% tr lên, lo i 3 t t 70% tr lên ( i v i xã có i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i khó khăn; t l kiên c , c ng hoá kênh mương lo i 3 ph i t t 50% tr lên). 2. T l di n tích tư i tiêu ch ng so v i di n tích t tr ng tr t: tư i t 80% tr lên, tiêu t 70% tr lên.
  3. 3. ư ng giao thông thôn, xã ư c tr i nh a, bê tông lát g ch ( i v i xã có i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i khó khăn, bao g m c ư ng r i á c p ph i t 90% tr lên). 4. ư ng tr c thôn, xã r ng t 3m tr lên, m b o xe cơ gi i c nh ho t ng lưu thông an toàn. 5. Có ch ho c các i m mua bán hàng hoá, v t tư theo quy nh, m b o tr t t , an toàn, v sinh, không c n tr giao thông. 6. H th ng i n áp ng yêu c u s n xu t, sinh ho t theo án phát tri n i n nông thôn. 7. Trư ng ti u h c, Trư ng trung h c cơ s , Trư ng l p m u giáo - nhà tr kiên c , khang trang, phòng - l p h c, áp ng yêu c u h c t p. 8. Có tr m y t t tiêu chuNn qu c gia. 9. Các làng có sân th thao, xã có sân bãi th thao r ng t 10.000 m2 tr lên. 10. Có m ng lư i truy n thanh, nhà văn hoá i u ki n ho t ng thư ng xuyên. Các di tích l ch s văn hoá ư c b o t n, tôn t o. 11. Có tr m ho c ngu n cung c p nư c s ch áp ng nhu c u c a nhân dân a phương. H th ng c ng, rãnh thoát nư c và x lý nư c, rác th i không gây ô nhi m môi trư ng. Có cây xanh ven ư ng tr c giao thông thôn xã và ư ng tr c ng ru ng, kênh mương. i u 5. V i s ng v t ch t, văn hoá tinh th n. 1. Thu nh p bình quân u ngư i t t 5 tri u ng/ năm tr lên; i v i xã có i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i khó khăn ph i t t 4 tri u ng/năm tr lên. 2. H nghèo dư i 5% theo tiêu chuNn c a UBND Thành ph , không còn h ói; i v i xã có i u ki n t nhiên, kinh t xã h i khó khăn có t l h nghèo dư i 10%. 3. T 95% h gia ình tr lên có nhà ngói ho c nhà b n v ng, kiên c (c p 1, 2, 3); i v i xã có i u ki n kinh t xã h i khó khăn t t 80% tr lên. 4. T 90% h gia ình tr lên ư c s d ng nư c s ch và có nhà t m, h xí theo quy nh. 5. Quan tâm ch o th c hi n v sinh an toàn th c phNm t s n xu t n tiêu dùng. 6. T l sinh t nhiên tăng dư i 1,4%; H sinh con th 3 du i 3%. 7. Ph c p giáo d c trung h c cơ s , có 60% h c sinh t t nghi p ph thông trung h c theo l a tu i quy nh. Tr em i h c m u giáo, nhà tr t 60% tr lên. 8. Tr em suy dinh dư ng dư i 15%; i v i xã i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i khó khăn dư i 17%; Không có d ch b nh nguy hi m x y ra.
  4. 9. Có phong trào th d c th thao khá, ho t ng thư ng xuyên. 10. Có ho t ng văn hoá, văn ngh thu t thư ng xuyên và 80% h gia ình ư c công nh n là gia ình văn hoá. 11. Th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, tang, l h i. 12. Có phong trào n ơn áp nghĩa và ho t ng t thi n. 13. Có t ch c ho t ng thu gom, x lý rác th i, không gây ô nhi m môi trư ng. i u 6. Tiêu chu n v tr t t xã h i. 1. Xã có quy ho ch kinh t - xã h i ho c có chương trình, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010 ư c UBND huy n phê duy t; ch p hành t t chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; làm t t công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t; không có các v tranh ch p, mâu thu n ph c t p, khi u ki n kéo dài; hoà gi i thành công các v vi c mâu thu n x y ra t i a phương t 80% tr lên. 2. Th c hi n t t quy ch dân ch cơ s ; ban hành và tri n khai th c hi n các quy ư c, hưong ư c theo Ch th 24/1998/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph . 3. Gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Th c hi n t t nhi m v xây d ng n n qu c phòng toàn dân. Có bi n pháp x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m pháp lu t. Không buôn bán hàng l u, hàng gi , hàng c m. Không có các t i m mua, bán, tiêm chích ma tuý, m i dâm, c b c. 4. Các t ch c chính tr : ng b t danh hi u: "T ch c cơ s ng hoàn thành nhi m v ", các oàn th và chính quy n t t lo i khá tr lên. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 7. Trách nhi m c a U ban nhân dân huy n. 1. Ph vi n, hư ng d n, t ch c ch o các xã ph n u t các tiêu chuNn theo b n Quy nh này. 2. Hàng năm, UBND các huy n căn c ngh c a UBND các xã và tiêu chuNn quy nh t i Chương II c a Ban Quy nh này, xét ch n các xã tiêu chuNn t danh hi u "Nông thôn phát tri n theo hư ng hi n i hoá, giai o n 2001-2005", trình Ban ch o th c hi n chương trình 12/CTr-TU Thành ph . 3. Vi c xét duy t danh hi u ư c ti n hành hàng năm vào quy I năm sau. UBND Thành ph ra quy t nh công nh n danh hi u t năm 2004. UBND các huy n xét ch n các xã t tiêu chuNn xong trư c tháng 2 hàng năm. i u 8. Trách nhi m c a Ban ch o th c hi n chương trình 12/CTr-TU Thành ph và các s , ban, ngành.
  5. 1. Ban ch o th c hi n chương trình 12/CTr-TU Thành ph . a. Hư ng d n phương pháp tính toán các tiêu chuNn, xác nh i m c th cho t ng n i dung tiêu chuNn và các n i dung tiêu chuNn b t bu c theo quy nh UBND các xã báo cáo úng, y trư c khi xét duy t. b. Ki m tra và xét duy t, cho i m theo k t qu t ng n i dung tiêu chuNn ã quy nh c a b ng i m. Xã t danh hi u ph i có t ng s 90/100 i m tr lên và t m t s n i dung tiêu chuNn b t bu c theo quy nh. 2. Các s , ban, ngành: a. Căn c ch c năng, nhi m v ư c giao và quy nh t i Chuơng II c a b n Quy nh này có k ho ch ph bi n, hư ng d n c th th c hi n th ng nh t trong toàn Thành ph ; b. Ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT, UBND các huy n trong vi c xét ch n các xã t danh hi u "Nông thôn phát tri n theo hư ng hi n i hoá, giai o n 2001 - 2005". i u 9. Trách nhi m c a S Nông nghi p và PTNT. S Nông nghi p và PTNT là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o th c hi n chương trình 12/CTr-TU Thành ph , ch u trách nhi m t ng h p, báo cáo ngh c a UBND các huy n, trình Ban ch o xem xét và ngh UBND Thành ph Quy t nh công nh n; ng th i t ng h p tình hình, k t qu và khó khăn vư ng m c khi t ch c th c hi n b n Quy nh này, nh kỳ báo cáo, xu t trình UBND Thành ph xem xét, gi i quy t k p th i./.
Đồng bộ tài khoản