Quyết định số 72/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 72/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Đúc số 1 thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp do Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2004/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐÚC SỐ 1 THÀNH ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3808/VPCP-ĐMDN ngày 22 tháng 7 năm 2004 về sắp xếp Công ty Đúc số 1, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp; Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Công văn số 192/MĐL-NN/ĐNDN ngày 29 tháng 4 năm 2004); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Công ty Đúc số 1, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty. Điều 2. Công ty Đúc số 1 là doanh nghiệp nhà nước, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, có con dấu để giao dịch, hoạt động theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, phân cấp của Tổng công ty và quy định của pháp luật. Điều 3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp lại Công ty Đúc số 1, xử lý những tồn tại về tài chính, lao động và các vấn đề có liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật. Mọi trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Đúc số 1 với tư cách là đơn vị hạch toán độc lập trước đây được chuyển giao cho Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Đúc số 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 4, - VP Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH, - Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, - Ngân hàng Nhà nước, Đỗ Hữu Hào - Kho bạc NNTW, - UBND Tp. Hồ Chí Minh, - Bộ trưởng (để b/c), - Ban ĐMPTDN Bộ CN, - Công đoàn Công nghiệp Việt Nam, - Đảng uỷ Khối CN Tp. HCM, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản