Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
10
download

Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

  1. B LAO NG - THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 73/2008/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Lao ng – Thương binh và Xã h i ban hành ã h t hi u l c pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, ơn v thu c B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP, VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - VPTW ng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Th Kim Ngân - Tòa án NDTC, Vi n Ki m sát NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - B trư ng, các ng chí Th trư ng; - S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các T ch c, ơn v thu c B ; - C c Ki m tra VBQPPL (B TP); - Công báo, Website Chính ph ; - Lưu VT, PC. DANH M C
  2. VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T (Kèm theo Quy t nh s : 73/2008/Q -BL TBXH ngày 31 tháng 12 năm 2008) STT Hình th c S , ký hi u Ngày ban Trích y u Lý do h t hi u l c văn b n hành 1 Thông tư 01/TT- 06/01/1997 Hư ng d n th t c, Thay th b i Thông tư s L TBXH trình t x ph t, vi c 12/2005/TT-BL TBXH thu và s d ng ti n ngày 28/01/2005 c a B x ph t hành vi vi Lao ng – Thương binh và ph m pháp lu t lao Xã h i v vi c hư ng d n ng; gi i quy t m t s i u c a Ngh nh khi u n i i v i vi c s 113/2004/N -CP ngày x ph t hành chính 16/4/2004 c a Chính ph v hành vi vi ph m quy nh x ph t vi ph m pháp lu t lao ng hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t lao ng 2 Quy t nh 198/2005/Q - 07/3/2005 Ban hành Quy ch Thay th b i Quy t nh s BL TBXH t m th i s d ng 02/2006/Q -BL TBXH phi u t ki m tra ngày 16/02/2006 Ban hành th c hi n pháp lu t quy ch s d ng phi u t lao ng ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng. 3 Quy t nh 199/2005/Q - 07/3/2005 Ban hành Quy ch Thay th b i Quy t nh s BL TBXH t m th i ho t ng 01/2006/Q -BL TBXH thanh tra nhà nư c v ngày 16/02/2006 Ban hành lao ng theo phương Quy ch ho t ng thanh th c thanh tra viên tra nhà nư c v lao ng ph trách vùng; theo phương th c thanh tra viên ph trách vùng 4 Thông tư 02/2005/TT- 10/6/2005 Hư ng d n vi c c p, Thay th b i Thông tư s DSGDTE qu n lý và s d ng 29/2008/TT-BL TBXH th khám b nh, ch a ngày 28/11/2008 v vi c b nh cho tr em dư i hư ng d n vi c c p, qu n lý 6 tu i t i a bàn và s d ng th khám b nh, qu n, huy n, th xã ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i không ph i tr ti n t i các cơ s y t công l p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản