Quyết định số 741/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 741/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 741/QĐ-UB ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 741/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc --------- ----------- S : 741/QĐ-UB Tp. H Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 1977 QUY T Đ NH BAN HÀNH B N QUY Đ NH T M TH I V T CH C VÀ HO T Đ NG C A CÁC TRƯ NG, L P D Y NGH C A TƯ NHÂN TRONG THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban hành chánh các c p ngày 27-10- 1962 ; - Căn c ngh đ nh c a H i đ ng Chính ph s 24-CP ngày 2-2-1976 ban hành B n quy đ nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a chính quy n Nhà nư c c p t nh trong lĩnh v c qu n lý kinh t ; - Đ các trư ng d y ngh tư nhân có th d y ngh theo m c tiêu đào t o chung c a Nhà nư c là có hi u bi t chính tr , có lý thuy t chuyên môn, thành th o tay ngh , v i quy mô thích h p, có cơ s v t ch t k thu t, v i đ i ngũ giáo viên có ch t lư ng v chính tr và chuyên môn, v i n i dung chương trình h p lý, đáp ng nhu c u h c ngh c a nhân dân và góp ph n đào t o đ i ngũ công nhân k thu t cho thành ph , - Theo đ ngh c a đ ng chí Giám đ c S Lao đ ng, QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này “B n quy đ nh t m th i v m t s đi u c th trong vi c ch n ch nh các trư ng, l p d y ngh tư nhân trong thành ph ”. Đi u 2.- Đ ng chí Giám đ c S Lao đ ng có nhi m v hư ng d n, đôn đ c, ki m tra các trư ng, l p d y ngh tư nhân th c hi n B n quy đ nh t m th i. Quy đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3.- Các đ ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Ch nhi m y ban K ho ch, Trư ng Ban C i t o c a Thành ph , Giám đ c S Lao đ ng, Giám đ c các ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH T CH PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C Văn Đ i QUY Đ NH T M TH I V T CH C VÀ HO T Đ NG C A CÁC TRƯ NG, L P D Y NGH C A TƯ NHÂN (Ban hành do quy t đ nh s 741/QĐ-UB, ngày 24-12-1977) Chương I NGUYÊN T C CHUNG Đi u 1.- Các trư ng, l p d y ngh c a tư nhân đ u ph i đư c ch n ch nh l i theo B n quy đ nh này nh m đào t o nh ng ngư i lao đ ng yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, v a có lý thuy t chuyên môn, v a có tay ngh thành th o. Đi u 2.- Các trư ng, l p d y ngh c a tư nhân, mu n ti p t c ho t đ ng ph i đăng ký hành ngh t i S Lao đ ng. Chương II ĐI U KI N HO T Đ NG TRƯ NG, L P D Y NGH Đi u 3.- M i trư ng, l p d y ngh c a tư nhân ph i có phòng h c lý thuy t và xư ng th c hành có đ h c c , đ ngh , máy móc, thi t b đ d y ngh theo quy đ nh c a Nhà nư c và b o đ m đi u ki n ánh sáng và thoáng khí c n thi t. Đi u 4.- Nh ng trư ng, l p có đ đi u ki n và s n có quy mô thích h p, có đ giáo viên, sau khi ch n ch nh s đư c ti p t c ho t đ ng theo s hư ng d n c a Nhà nư c. Đi u 5.- Nh ng trư ng, l p nh bé, thi u giáo viên, thi u cơ s v t ch t k thu t, ph i sát nh p l i đ thành m t trư ng l p có quy mô thíchg h p, có cơ s v t ch t k thu t và s giáo viên c n thi t. Đi u 6.- M i trư ng, l p c n có b n n i quy nhà trư ng. Chương III
  3. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH GI NG D Y VÀ TUY N SINH Đi u 7.- N i dung chương trình d y ngh các trư ng, l p c a tư nhân ph i có ph n chính tr , ph n lý thuy t và ph n th c hành. Chương trình ph i có đ th i gian c n thi t đ b o đ m ch t lư ng h c t p. Đi u 8.- Các trư ng d y ngh c a tư nhân có th m nh ng l p h c ban đêm, nhưng ph i b o đ m th c hi n đ s gi quy đ nh trong chương trình. Đi u 9.- Trư c khi mãn khoá, h c sinh s thi t t nghi p 3 môn : chính tr , lý thuy t, th c hành. Đ thi và k t qu thi ph i đư c S Lao đ ng duy t. Đi u 10.- H c sinh t t nghi p, đư c trư ng, l p c p gi y ch ng nh n. H c sinh không t t nghi p ph i h c l i t 1 đ n 2 tháng và thi l i nh ng môn không đ t yêu c u m i đư c c p gi y ch ng nh n t t nghi p. Nh ng tháng h c l i, h c sinh ch tr ti n b ng 50% m i tháng. Đi u 11.- H c sinh vào h c ngh , c n có s c kho , trình đ văn hoá t i thi u đ ti p thu bài gi ng và sau khi t t nghi p có th tham gia lao đ ng s n xu t. Chương IV B MÁY QU N LÝ TRƯ NG, L P VÀ Đ I NGŨ GIÁO VIÊN Đi u 12.- Hi u trư ng, hi u phó trư ng, l p d y ngh c a tư nhân ph i bi t nghi p v k thu t, hi u bi t đư ng l i, ch trương, m c tiêu d y ngh c a Nhà nư c. Đi u 13.- M i trư ng, l p ph i có giáo viên chính tr , giáo viên lý thuy t, giáo viên th c hành theo quy đ nh c a Nhà nư c. Giáo viên ph i tinh thông nghi p v và hi u rõ trách nhi m c a mình trong công tác gi ng d y. Đi u 14.- Hi u trư ng, hi u phó và các giáo viên trư ng, l p d y ngh c a tư nhân ph i có lý l ch rõ ràng. Đi u 15.- Hi u trư ng, hi u phó và giáo viên trư ng, l p d y ngh tư nhân đư c d nh ng l p t p hu n nghi p v do S Lao đ ng t ch c. Chương V H C PHÍ Đi u 16.- Các trư ng, l p d y ngh c a tư nhân đư c thu m t kho n h c phí h p lý. Chương VI
  4. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 17.- Hi u trư ng các trư ng, l p d y ngh tư nhân ho c ngư i đ ng tên đăng ký hành ngh có b n ph n thi hành đ y đ pháp lu t và nh ng đi u quy đ nh c a Nhà nư c. Ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v m i ho t đ ng c a trư ng, l p mình. Đi u 18.- Các trư ng, l p d y ngh tư nhân đ a phương nào, ph i ch u s qu n lý dân s c a chính quy n đ a phương đó. Đi u 19.- S Lao đ ng Thành ph có trách nhi m c p gi y phép hành ngh , qu n lý nghi p v và hư ng d n, đôn đ c ki m tra các trư ng, l p d y ngh tư nhân thu c ph m vi qu n lý c a ngành mình th c hi n các đi u quy đ nh trên. Đi u 20.- B n quy đ nh t m th i này có hi u l c k t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản