Quyết định số 746/QĐ-BYT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định số 746/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 746/QĐ-BYT về việc ban hành “hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 746/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 746/Q -BYT Hà N i, ngày 04 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N CH N OÁN, I U TRN B NH S I” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Xét biên b n làm vi c c a H i ng chuyên môn nghi m thu “Hư ng d n ch n oán, i u tr b nh s i” ngày 25 tháng 02 năm 2009; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh- B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Hư ng d n chNn oán, i u tr b nh s i. i u 2. “Hư ng d n chNn oán, i u tr b nh s i” áp d ng cho t t c các cơ s khám b nh, ch a b nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B ; V trư ng các v , C c trư ng các c c thu c B Y t ; Giám c các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Th trư ng y t các ngành; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên HƯ NG D N CH N OÁN, I U TRN B NH S I
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 746 /Q -BYT ngày 04 tháng 03 năm 2009 c a B trư ng B Y t ) I. I CƯƠNG - B nh s i là b nh truy n nhi m gây d ch lây qua ư ng hô h p do vi rút s i gây nên. Trư c ây b nh s i ch y u g p tr em dư i 5 tu i, hay x y ra vào mùa ông xuân. Hi n nay b nh có th xu t hi n ngư i l n do chưa ư c tiêm phòng ho c ã tiêm phòng nhưng chưa ư c tiêm nh c l i. - B nh có bi u hi n c trưng là s t, viêm long và phát ban, có th d n n nhi u bi n ch ng như tiêu ch y, viêm ph i, viêm giác m c, th m chí có th viêm não d d n n t vong. II. CH N OÁN 1. Lâm sàng a) Th i n hình - Giai o n b nh: 10-14 ngày. - Giai o n kh i phát: 2-4 ngày. B nh nhân s t cao, viêm long ư ng hô h p trên và viêm k t m c, ôi khi có viêm thanh qu n c p, có th th y h t Koplik là các h t nh 0,5-1 mm màu tr ng có qu ng ban trên niêm m c mi ng. - Giai o n toàn phát: Kéo dài 2-5 ngày. Thư ng sau khi s t cao 3-4 ngày b nh nhân b t u phát ban, xu t hi n t sau tai, sau gáy, trán, m t, c d n lan n thân mình và t chi, c lòng bàn tay và gan bàn chân, ban h ng dát sNn, khi căng da thì ban bi n m t. Khi ban m c h t toàn thân thì thân nhi t gi m d n. - Giai o n h i ph c: Ban nh t d n r i sang màu xám, bong v y ph n s m màu. N u không xu t hi n bi n ch ng thì b nh t kh i. Có th có ho kéo dài 1-2 tu n sau khi h t ban. b) Th không i n hình - Bi u hi n lâm sàng có th s t nh thoáng qua, viêm long nh và phát ban ít, toàn tr ng t t. Th này d b b qua, d n n lây lan b nh mà không bi t. - B nh nhân cũng có th s t cao liên t c, phát ban không i n hình, phù n t chi, au m i toàn thân, thư ng có viêm ph i n ng kèm theo. Xét nghi m có th có tăng men gan. 2. C n lâm sàng a) Xét nghi m cơ b n - Công th c máu thư ng th y gi m b ch c u, gi m b ch c u lympho và có th gi m ti u c u.
  3. - X quang ph i có th th y viêm ph i k . Có th t n thương nhu mô ph i khi có b i nhi m. b) Xét nghi m phát hi n vi rút - Xét nghi m huy t thanh h c: L y máu k t ngày th 3 sau khi phát ban tìm kháng th IgM. Nh ng nơi ch làm ư c IgG thì l y hai m u huy t thanh giai o n c p và giai o n h i ph c xác nh hi u giá kháng th . Hi u giá kháng th l n 2 cao g p ít nh t 4 l n so v i l n u. - Phân l p vi rút, ph n ng khu ch i gen (RT-PCR) n u có i u ki n. 3. ChNn oán xác nh - Y u t d ch t : Có nhi u ngư i m c b nh cùng lúc trong gia ình ho c trên a bàn dân cư. - Lâm sàng: S t, viêm long và phát ban c trưng c a b nh s i. - Xét nghi m phát hi n có kháng th IgM i v i vi rút s i. 4. ChNn oán phân bi t C n chNn oán phân bi t v i m t s b nh có phát ban d ng s i: - Rubella: Phát ban không có trình t , ít khi có viêm long. - Nhi m enterovirus: Phát ban không có trình t , hay kèm r i lo n tiêu hoá. - B nh do Mycoplasma pneumoniae: S t nh , au u và viêm ph i không i n hình. - S t mò: Có v t loét ho i t do côn trùng t. - Phát ban mùa xuân tr em: Tr 6 tháng n 2 tu i, kh i u là tình tr ng nhi m khuNn r i có bi u hi n th n kinh, sau khi h t s t thì ban m i m c. - Ban d ng: Kèm theo ng a, tăng b ch c u ái toan. - Nhi m vi rút Epstein-Barr: Hay kèm theo tăng b ch c u ơn nhân. 5. Bi n ch ng a) Bi n ch ng th n kinh - Viêm não màng não c p tính: Thư ng xu t hi n khi b nh vào giai o n h i ph c. Bi u hi n lâm sàng có th s t l i, au u, c ng gáy, co gi t và thay i ý th c t lú l n, ng gà t i hôn mê. Ngoài ra có th có th t i u, rung gi t cơ, múa gi t-mùa v n và các d u hi u viêm tu như li t hai chi dư i, li t t chi, m t c m giác, r i lo n cơ tròn, ... . D ch não tu có tăng t bào, ch y u t bào lympho và có tăng protein.
  4. - Bên c nh viêm não màng não c p tính còn có th viêm não sau khi m c s i nhi u năm. b) Bi n ch ng b i nhi m hay g p tr em - Sau khi ban bay b nh nhân s t l i, có tình tr ng nhi m trùng, b ch c u máu ngo i vi tăng. - Có th g p b i nhi m các b ph n sau: + Viêm tai gi a. + Viêm thanh qu n. + Viêm ph qu n ph i. + Viêm ph i. + Lao ti n tri n. + Viêm loét ho i t mi ng (cam tNu mã). + Tiêu ch y. + Viêm k t-giác m c. + Viêm cơ tim. c) Ph n mang thai b s i có th b s y thai, thai ch t lưu, non ho c thai nhi m s i tiên phát. III. I U TRN 1. Nguyên t c i u tr - B nh nhân s i c n ư c cách ly. - i u tr h tr . - Phát hi n và i u tr s m bi n ch ng. 2. i u tr h tr : - V sinh da, m t, mi ng h ng. - Tăng cư ng dinh dư ng. - H s t: + Áp d ng các bi n pháp h nhi t v t lý như lau nư c m, chư m mát.
  5. + Dùng thu c h s t paracetamol khi s t cao. - B i ph nư c, i n gi i qua ư ng u ng. Ch truy n d ch duy trì khi ngư i b nh nôn nhi u, có nguy cơ m t nư c và r i lo n i n gi i. - B sung vitamin A: + Tr 6-12 tháng tu i: 100.000 ơn v li u duy nh t. + Tr trên 12 tháng tu i và ngư i l n: 200.000 ơn v li u duy nh t. + Nh ng trư ng h p có bi u hi n b nh v m t do thi u vitamin A: L p l i li u trên vào ngày 2 và ngày 28. 3. i u tr các bi n ch ng a) i u tr kháng sinh n u có b i nhi m vi khuNn. b) H n ch truy n d ch n u b nh nhân có bi n ch ng viêm ph i, viêm não ho c viêm cơ tim. c) Trư ng h p viêm não màng não c p tính: Tích c c i u tr h tr duy trì ch c năng s ng. - Ch ng co gi t: Phenobarbital 10-20mg/kg pha trong Glucose 5% truy n tĩnh m ch trong 30-60 phút. L p l i 8-12 gi n u c n. Có th dùng Diazepam i v i ngư i l n 10 mg/l n tiêm tĩnh m ch. - Ch ng phù não: +N m u cao 30°, c th ng (n u không có t t huy t áp). + Th oxy qua mũi 1-4 lít/phút, có th th oxy qua mask ho c th CPAP n u b nh nhân còn t th ư c. t n i khí qu n s m giúp th khi i m Glasgow < 12 i m ho c SpO2 < 92% hay PaCO2 > 50 mmHg. + Th máy khi Glasgow < 10 i m. + Mannitol 20% li u 0,5-1 g/kg, 6-8 gi /l n, truy n tĩnh m ch trong 15- 30 phút. - Ch ng suy hô h p: Suy hô h p do phù ph i c p, ho c viêm não. + Thông ư ng th : Hút s ch m rãi. + Th oxy 3-6 lít/phút, duy trì SpO2 > 92%. + t n i khí qu n, th máy n u có cơn ng ng th ho c th t b i v i th oxy. - Có th dùng Dexamethasone 0,5 mg/kg/ngày tiêm tĩnh m ch chia 4-6 l n trong 3-5 ngày. Nên dùng thu c s m ngay sau khi b nh nhân có r i lo n ý th c.
  6. - Dùng thêm immunoglobulin a giá n u có i u ki n, li u dùng 0,1-0,4 g/kg/ngày truy n tĩnh m ch trong 6-8 gi trong 2-5 ngày liên ti p. IV. PHÒNG B NH 1. Phòng b nh ch ng b ng v c xin - Th c hi n tiêm ch ng 2 mũi v c xin cho tr em trong tu i tiêm ch ng theo quy nh c a D án tiêm ch ng m r ng qu c gia. - Tiêm v c xin phòng s i cho các i tư ng khác theo hư ng d n c a cơ quan chuyên môn. 2. Cách ly b nh nhân và v sinh cá nhân - B nh nhân s i ph i ư c cách ly t i nhà ho c t i cơ s i u tr theo nguyên t c cách ly i v i b nh lây truy n qua ư ng hô h p: + S p x p các b nh nhân cùng chNn oán trong các khu v c riêng bi t. + S d ng khNu trang ph u thu t cho b nh nhân, ngư i chăm sóc, ti p xúc g n và nhân viên y t . + H n ch vi c ti p xúc g n không c n thi t c a nhân viên y t và ngư i thăm b nh nhân i v i b nh nhân. + Th i gian cách ly trong su t giai o n viêm long cho n ít nh t 4 ngày sau khi b t u phát ban. - Tăng cư ng v sinh cá nhân, sát trùng mũi h ng, gi m cơ th , nâng cao th tr ng tăng s c kháng. - Khi có bi u hi n s t phát ban d ng s i thì c n n ngay cơ s y t ư c khám và i u tr k p th i. 3. Báo cáo d ch theo quy nh hi n hành.
Đồng bộ tài khoản