Quyết định số 746/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 746/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 746/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 746/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 746/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 276/CTUBND-HC ngày 05 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 641/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 10 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Sóc Trăng; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b).10 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Bà Phan Lệ Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 2. Ông Trương Minh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 3. Bà Lâm Thị Hoa, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng; 4. Ông Trần Thành Nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng; 5. Ông Nguyễn Thành Văn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng; 6. Ông Trương Thanh Bình, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng; 7. Ông Ngô Tấn Thành, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 8. Ông Hồ Quang Cua, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng; 9. Ông Lâm Dủ Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng; 10. Ông Hồ Văn Sáu, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Đồng bộ tài khoản