Quyết định số 75/1999/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 75/1999/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/1999/QĐ-TTG về việc thành lập Ban đánh giá Quốc gia Chương trình giáo dục cho mọi người ở Việt Nam thập kỷ 1990-2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/1999/QĐ-TTG

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 75/1999/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐÁNH GIÁ QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI Ở VIỆT NAM THẬP KỶ 1990-2000 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban đánh giá Quốc gia Chương trình giáo dục cho mọi người ở Việt Nam thập kỷ 1990 - 2000. Điều 2. Nhiêm vụ của Ban là: - Chỉ đạo việc tổ chức đánh giá kết quả Chương trình giáo dục cho mọi người ở Việt Nam thập kỷ 1990-2000 và chuẩn bị báo cáo của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị quốc tế về giáo dục cho mọi người tại Braxin tháng 5 năm 2000. - Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chính sách nhằm tiếp tục Chương trình giáo dục cho mọi người ở Việt Nam. Ban sẽ tự giải tán sau Hội nghị quốc tế về giáo dục cho mọi người tại Braxin tháng 5 năm 2000. Điều 3. Thành phần của Ban đánh giá Quốc gia Chương trình giáo dục cho mọi người ở Việt Nam thập kỷ 1990-2000 gồm: 1. Ông Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia chống mù chữ, Trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban. 3. Ông Lê Vũ Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên thường trực,
  2. 4. Ông Nguyễn Dy Niên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Uỷ viên, 5. Ông Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên, 6. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên, 7. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên. Điều 4. Giúp việc Ban đánh giá Quốc gia chương trình giáo dục cho mọi người ở Việt Nam thập kỷ 1990-2000 Có Tiểu ban kỹ thuật. Thành phần của Tiểu ban kỹ thuật, quy chế làm việc của Ban và Tiểu ban kỹ thuật do Trưởng ban quyết định. Ban có văn phòng đặt tại Bộ giáo dục và Đào tạo, được sử dụng tài khoản và con dấu của Bộ. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản