Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 75/2008/qđ-ubnd về việc phê duyệt đề án chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố hồ chí minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 75/2008/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T Đ ÁN CHI N LƯ C PHÁT TRI N CHĂN NUÔI THÀNH PH H CHÍ MINH T O NGU N TH C PH M BÌNH N GIÁ GIAI ĐO N 2008 - 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2015 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n chăn nuôi đ n năm 2020; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v các bi n pháp ki m ch l m phát, n đ nh kinh t vĩ mô, đ m b o an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng; Căn c ch đ o c a y ban nhân dân thành ph t i Thông báo s 162/TB-VP ngày 03 tháng 3 năm 2008 c a Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph v k t lu n c a Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Th H ng v tình hình giá c th c ph m tươi s ng sau T t Nguyên đán M u Tý 2008; Thông báo s 211/TB-VP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph k t lu n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân v tình hình giá c th trư ng, ho t đ ng ngân hàng, ch ng khóan và tình hình s n xu t kinh doanh quý I năm 2008 trên đ a bàn thành ph ; Xét đ ngh c a Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 1234/TTr-SNN- NN ngày 29 tháng 8 năm 2008 v vi c phê duy t Đ án Chi n lư c phát tri n chăn nuôi thành ph H Chí Minh t o ngu n th c ph m bình n giá giai đo n 2008 - 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2015 (kèm Thông báo s 73/TB.SNN-VP ngày 12 tháng 6 năm 2008 c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn h p v i S Tài chính, S K ho ch và Đ u tư, S Thương m i và các ngành thành ph ) QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đ án Chi n lư c phát tri n chăn nuôi thành ph H Chí Minh t o ngu n th c ph m bình n giá giai đo n 2008 - 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2015 và các ph l c kèm theo Đ án. Đi u 2. 1. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ch u trách nhi m thư ng tr c ch đ o th c hi n đ án đ ph i h p các S ngành, L c lư ng Thanh niên xung phong, các T ng Công ty, doanh nghi p và các cơ s chăn nuôi liên quan tri n khai th c hi n và gi i quy t k p th i nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n. 2. Th trư ng các S , ngành, L c lư ng Thanh niên xung phong, các T ng Công ty, doanh nghi p và các cơ s chăn nuôi liên quan l p chương trình, k ho ch, d án c th trình c p th m quy n phê duy t, tri n khai có hi u qu Đ án Chi n lư c phát tri n chăn nuôi thành ph H Chí Minh t o ngu n th c ph m bình n giá giai đo n 2008 - 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2015. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Công Thương, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Khoa h c và Công ngh , Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong, Th trư ng các S , ngành có liên quan và T ng Giám đ c các T ng Công ty, doanh nghi p và các cơ s chăn nuôi liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 4; PHÓ CH T CH - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y;
 2. 2 - Thư ng tr c HĐND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - VPHĐ-UB: PVP/KT, VX; - Phòng CNN, TCTMDV, VX; Nguy n Th H ng - Trung tâm Công báo; - Lưu:VT, (CNN/Đ) H. Đ ÁN CHI N LƯ C PHÁT TRI N CHĂN NUÔI THÀNH PH H CHÍ MINH T O NGU N TH C PH M BÌNH N GIÁ GIAI ĐO N 2008 – 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 75 /2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Ph n I T NG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI I. T NG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI GIA SÚC - GIA C M 1. Tình hình chăn nuôi 1.1. Tình hình chăn nuôi Vi t Nam: a) Chăn nuôi heo: T năm 1997 - 2005, lư ng th t heo tiêu th trên toàn th gi i đã tăng 27%, riêng s n lư ng năm 2005 là 93 tri u t n; trong khi đó, s n xu t th t heo toàn c u tăng 15,1% t năm 2000 - 2005. Đi u này cho th y nhu c u th t heo tăng so v i kh năng s n xu t. Đ đáp ng cho s m t cân đ i này c n phát tri n các ngu n th c ph m khác thay th m t ph n, đ ng th i tăng kh năng s n xu t heo, đ c bi t là liên t c c i thi n ch t lư ng con gi ng, nâng cao năng su t và tăng cư ng công tác thú y, v sinh phòng d ch đ b o v đàn gia súc. Vi t Nam s lư ng đàn heo liên t c tăng qua các năm t 21,8 tri u con năm 2001 lên 26,9 tri u con năm 2006, tăng trư ng bình quân 4,29%/năm, trong đó khu v c Đông Nam b 2,8 tri u con, tăng bình quân 8,79%/năm. b) Chăn nuôi bò: T c đ tăng đàn bò s a t năm 2001 - 2006 l n nh t t trư c đ n nay, bình quân 22,4%/năm. S n lư ng s a bò lai HF đã tăng t 3,1 t n/chu kỳ năm 2000 lên 3,9 t n/chu kỳ năm 2006. Đàn bò th t cũng tăng nhanh, bình quân 9,76%/năm giai đo n 2001 - 2006. Đàn bò lai chi m 30%, ch y u là lai Zêbu, cao nh t khu v c Đông Nam b 56,42%. T ng s n lư ng th t bò t 97,7 ngàn t n/năm 2001 lên 159,4 ngàn t n/năm 2006. Bình quân tiêu th th t x 0,85 kg/ngư i/năm. Công ngh chăn nuôi ch y u là chăn th t nhiên. c) Chăn nuôi gia c m: Đàn gia c m không tăng do nh hư ng c a d ch cúm, năm 2001: 218 tri u con, năm 2006: 214 tri u con, trong đó năm 2006 khu v c Đông Nam b 24,7 tri u con và Đ ng b ng sông C u Long 51,5 tri u con. S n lư ng th t hơi gia c m bình quân đ u ngư i là 4,5 kg, tương đương 2,94 kg th t x . S n lư ng tr ng bình quân đ u ngư i là 60 qu /năm. Phương th c chăn nuôi đa d ng, ch y u là quy mô nh : nuôi nh nông h , v t th đ ng, nuôi bán công nghi p và công nghi p. Chăn nuôi công nghi p chi m 30,2% trên gà và 7,1% trên v t. 1.2. Tình hình chăn nuôi thành ph H Chí Minh: Chăn nuôi thành ph đã phát tri n m nh theo hư ng s n xu t con gi ng ch t lư ng cao cung c p cho nhi u đ a phương trong c nư c đ ng th i cung c p m t ph n nhu c u th t, s a cho ngư i dân thành ph . a) Chăn nuôi heo: Năm 2007, t ng đàn heo thành ph đ t 367.895 con, trong đó 56.663 nái sinh s n và 309.516 heo th t, t p trung ch y u huy n C Chi (169.746 con), Bình Chánh (32.077 con), Hóc Môn (40.300 con)... S n lư ng th t hơi kho ng 48.296 t n, tăng 30,8% so năm 2006. Phát tri n chăn nuôi heo t i thành ph H Chí Minh khá m nh c v s lư ng và ch t lư ng, đư c nuôi t i g n 12.000 h , tr i tư nhân và 5 tr i qu c doanh. Thành ph cũng là nơi có s lư ng trang tr i chăn nuôi cao nh t nư c v i 1.053 trang tr i trên t ng s 7.475 trang tr i c a c nư c. B ng 1: S lư ng đàn heo trên đ a bàn thành ph H Chí Minh t 2002 - 2007.
 3. 3 Ch tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T ng đàn heo 211.455 216.112 221.131 235.623 300.965 367.895 % tăng qua các 100 102,20 102,32 106,55 127,73 122,24 năm Đàn nái 35.901 36.617 37.310 38.719 47.893 56.663 % tăng qua các 100 101,99 101,89 103,77 123,69 118,31 năm Trong đó đàn nái 10.640 10.668 10.475 11.438 10.361 9.796 DN nhà nư c (Ngu n: Niên giám Th ng kê TP năm 2007) * Gi ng heo: - Trong 5 năm qua các doanh nghi p chăn nuôi heo nhà nư c đã nh p t ng c ng 467 con gi ng t M trong đó T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn 357 con, Xí nghi p Chăn nuôi Gò Sao 110 con, đã giúp c i thi n ch t lu ng đàn heo gi ng c a thành ph , th hi n vai trò trung tâm cung c p con gi ng cho nhi u t nh thành trong c nư c, v i các nhóm gi ng đa d ng: Yorkshire, Landrace, Duroc, Piétrain. - Chương trình gi ng giai đo n 2001 - 2005 đã m nh d n đ t phá ng d ng phương pháp m i đánh giá di truy n gi ng c a đàn heo d a trên giá tr ki u gen b ng phương pháp BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) mà các nư c có n n chăn nuôi heo tiên ti n đang áp d ng. Các chương trình ph n m m cũng đã đư c các doanh nghi p s n xu t gi ng đưa vào s d ng đ qu n lý đàn heo. b) Chăn nuôi bò: Năm 2007, t ng đàn 104.248 con, trong đó 4.807 con trâu và 99.441 con bò (bò s a 60.645 con: 59.590 con bò s a nuôi trong dân và 1.055 con bò s a nuôi t i nông trư ng qu c doanh). S n lư ng th t hơi đ t 8.200 t n, tăng 18,3% so v i năm 2006. Đàn bò s a tăng 4,1% so v i năm 2006. Năng su t s a 4.220 - 4.300 kg/con/chu kỳ, cao hơn bình quân c nư c. S n lư ng s a tươi đ t 175.000 t n, tăng 10,8%. Sau 3 năm tri n khai d án bình tuy n, ph i gi ng, đã th c hi n: bình tuy n l p phi u cá th cho 36.000 con, ph i các dòng tinh cao s n có năng su t ≥ 10.000 lít/chu kỳ: 27.950 li u. Trong năm 2004, Công ty bò s a cũng đã nh p 1.006 bò th t các gi ng Brahman (798) và Drought Master (208) đ nhân gi ng cung c p cho ngư i chăn nuôi. Đây cũng là nh ng gi ng bò th t năng su t cao phù h p v i đi u ki n khí h u nhi t đ i. Đ n nay, t ng đàn bò siêu th t đ t 1.811 con, g m: + Đàn bò siêu th t Brahman đã phát tri n đ t 1.179 con, trong đó có 879 bò cái và 300 con gi ng hàng hóa; + Đàn bò siêu th t Drought Master đã phát tri n đ t 632 con, trong đó có 462 bò cái và 150 con gi ng hàng hóa. c) Chăn nuôi gia c m: Do d ch cúm gia c m trong nh ng năm g n đây, thành ph có ch trương không khuy n khích chăn nuôi gia c m trên đ a bàn, hi n ch có 02 tr i chăn nuôi gia c m quy mô t p trung v i t ng đàn 80.000 con, s n lư ng năm 2007 đ t 1.000 t n. H u h t ngu n gia c m cung ng cho th trư ng thành ph là do các t nh cung c p. 2. Th c ăn chăn nuôi và vùng s n xu t nguyên li u th c ăn chăn nuôi Năm 2006 c nư c có 241 cơ s , nhà máy ch bi n th c ăn chăn nuôi, trong đó có 198 cơ s (chi m 82%) là doanh nghi p trong nư c; 43 cơ s là doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và liên doanh, tuy hai hình th c này ch chi m 17,8% v s lư ng cơ s , nhưng công su t thi t k chi m đ n 66,4% t ng s . S n lư ng năm 2006 đ t 6,6 tri u t n th c ăn quy đ i. Các nhà máy s n xu t th c ăn t p trung khu v c Đông Nam b và Đ ng b ng sông H ng. T l s d ng th c ăn chăn nuôi công nghi p c a Vi t Nam đ t 45,1% năm 2006. Hàng năm Vi t Nam ph i nh p m t lư ng l n nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi, đ c bi t là nguyên li u cung c p đ m, vitamin, khoáng. 3. Công tác phòng, ch ng d ch b nh và xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh Thành ph H Chí Minh là đ a phương tiêu th đ ng v t và s n ph m đ ng v t t nhi u t nh thành trong c nư c nên ch u áp l c lây lan d ch b nh r t l n. Tuy nhiên nh làm t t công tác ch đ o và
 4. 4 t ch c phòng, ch ng nên trong th i gian qua đã không đ x y ra d ch b nh, giúp b o v đàn gia súc, góp ph n b o v s c kh e ngư i tiêu dùng và n đ nh tình hình kinh t - xã h i. Năm 2007, có 17 cơ s chăn nuôi heo tham gia xây d ng cơ s an toàn d ch b nh t i huy n C Chi (11 cơ s chăn nuôi), huy n Hóc Môn (01), qu n 12 (02), qu n 9 (02) và huy n Nhà Bè (01). K t qu đư c C c Thú y công nh n cơ s an toàn d ch b nh năm 2007: - Xí nghi p chăn nuôi heo Đ ng Hi p đư c tái công nh n an toàn d ch b nh đ i v i b nh l m m long móng, DTH và công nh n an toàn d ch b nh hai b nh m i đăng ký xo n khu n, b nh s y thai truy n nhi m. - 12 cơ s chăn nuôi đư c công nh n an toàn d ch b nh đ i v i 2 b nh l m m long móng, DTH, trong đó: huy n C Chi (9 cơ s ), huy n Hóc Môn (01 cơ s ), qu n 12 (01 cơ s ), qu n 9 (01 cơ s ). 4. Đánh giá chung Trong nh ng năm qua, thành ph đã t p trung đ y m nh c i thi n ch t lư ng con gi ng. Các ti n b trong công tác di truy n gi ng heo đã giúp c i thi n tính tr ng v sinh s n, sinh trư ng như tăng s con sinh ra, tăng s vòng quay nái/năm, gi m b dày m lưng, tăng t l n c, gi m tiêu t n th c ăn, d n đ n gi m chi phí th c ăn, chi phí s d ng chu ng tr i và nhân công. Ch tính riêng vi c gi m b dày m lưng t 17mm xu ng còn 13mm, tăng t l n c, thì riêng đ i v i đàn heo th t c a thành ph trong 7 năm qua (2000 - 2007) đã tăng thêm 8.444 t n th t n c, tương ng v i giá tr tăng thêm 228 t đ ng. - Đ i v i bò s a ch t lư ng đàn bò cũng đã tăng lên, đ c bi t là năng su t s a, s n lư ng s a hàng hóa đã đư c c i thi n rõ r t t 3.720kg/con/năm vào năm 2001 tăng lên 4.950 kg/con/năm 2007. T năm 2001 đ n năm 2007, đã tăng thêm 198.607 t n s a, tương đương v i giá tr 889,32 t đ ng, giúp c i thi n thu nh p ngư i chăn nuôi, cung c p thêm nhi u s a tươi nguyên li u, góp ph n gi m b t ngo i t nh p kh u s a. - Đã b t đ u xu t hi n phương pháp nuôi heo an toàn t i H p tác xã Tiên Phong, T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn đ cung c p cho ngư i tiêu dùng. S n ph m th t heo t o ra không có dư lư ng kháng sinh và hóc môn. Đây là phương pháp nuôi s đư c m r ng trong vi c t o ngu n th c ph m an toàn cho thành ph . Đ phát tri n b n v ng, cung c p cho nhu c u n i đ a và hư ng t i xu t kh u c n thi t phát tri n đ ng b g n v i các gi i pháp c th t tăng quy mô, hi u qu kinh t cao, g n li n v i an toàn v sinh th c ph m và b o v môi trư ng. V n đ ô nhi m môi trư ng, d ch b nh, không gian phát tri n t i h n đòi h i ph i chi n lư c phát tri n phù h p, đ y m nh s n xu t cung ng gi ng ch t lư ng cao và m r ng các hình th c liên k t t i các t nh t o ngu n cung c p s n ph m chăn nuôi cho tiêu dùng thành ph . II. D BÁO TIÊU DÙNG CÁC S N PH M CHĂN NUÔI 1. Xu hư ng tiêu dùng Nh ng năm g n đây, xu hư ng tiêu dùng c a ngư i dân thành ph có chuy n bi n theo hư ng tăng mua th c ph m ch bi n s n, đ thích h p v i nh p s ng công nghi p hóa và phát tri n kinh t th trư ng. 2. D báo v dân s : Theo s li u c a C c Th ng kê thành ph , dân s thành ph năm 2007 đ t 6,65 tri u ngư i và g n 2 tri u khách vãng lai. D báo chung t c đ tăng dân s thành ph giai đo n 2006 - 2010, kho ng 3,4%/năm (tăng t nhiên: 1,1% và tăng cơ h c: 2,3%). - Đ n năm 2010: d báo dân s thành ph kho ng 9,013 tri u ngư i, trong đó: 6,872 tri u ngư i dân thành ph và kho ng 2,141 tri u khách vãng lai. - Đ n năm 2015: d báo dân s thành ph kho ng 9,657 tri u ngư i, trong đó: 7,258 tri u ngư i dân thành ph và kho ng g n 2,399 tri u khách vãng lai. 3. D báo nhu c u s n ph m chăn nuôi: Căn c vào d báo dân s , s li u d báo nhu c u th c ph m tiêu dùng s n ph m chăn nuôi, d ki n nhu c u th t, tr ng bình quân: năm 2010 là 30 kg th t x và 120 qu tr ng/ngư i/năm; năm 2015 là 36 kg th t x và 168 qu tr ng/ngư i/ năm. + D ki n năm 2010, nhu c u tiêu dùng s n ph m chăn nuôi cho tiêu dùng tr c ti p c a ngư i dân thành ph : 270.932 t n th t các lo i và 1.081,5 tri u qu tr ng.
 5. 5 + D ki n năm 2015, nhu c u tiêu dùng s n ph m chăn nuôi cho tiêu dùng tr c ti p c a ngư i dân thành ph : 347.661 t n th t các lo i và 1.622,4 tri u qu tr ng. 4. Kh năng t cung c p ngu n th c ph m tươi s ng có ngu n g c đ ng v t c a thành ph : Nhu c u tiêu th s n ph m đ ng v t c a thành ph năm 2007 đ t kho ng 800 - 875 t n th t x /ngày tương đương v i 700 con trâu bò, 10.000 con heo, 100.000 con gia c m, trong đó: th t heo – trâu - bò kho ng 600 - 675 t n th t x /ngày, th t gia c m kho ng 200 t n/ngày và 3 - 4 tri u qu tr ng/ngày. * M c đ cung ng ngu n hàng th c ph m có ngu n g c đ ng v t hi n nay trên đ a bàn thành ph c th như sau: 4.1. Th t heo, trâu, bò: - Ngu n cung ng t các cơ s chăn nuôi trên đ a bàn thành ph đáp ng kho ng 17% - 18% t ng nhu c u, tương đương 125 - 138 t n th t x /ngày, v i 1.700 - 1.900 con heo, 58 bò th t; - Ngu n hàng t các t nh: Ngu n hàng t các t nh cung ng cho th trư ng thành ph chi m t tr ng l n kho ng 82% - 83% nhu c u th t heo và 92% nhu c u th t bò. 4.2. Th t gia c m: ngu n cung ng t các cơ s chăn nuôi trên đ a bàn thành ph không đáng k kho ng 1.100 con/ngày, ngu n th t gia c m cung c p cho thành ph ch y u t các t nh lân c n v i g n 20 doanh nghi p cung c p. Trên th c t , s n ph m chăn nuôi cung c p cho tiêu dùng ch y u t các t nh và các h , tr i c a thành ph . Giá c s n ph m chăn nuôi l thu c vào quan h cung c u. Kh năng ch đ ng ngu n th c ph m c a các doanh nghi p thành ph là r t h n ch , ch y u thông qua phương th c thu n mua, v a bán v i các h , tr i chăn nuôi. Chính vì v y s r t khó ki m soát và khó ch đ ng n đ nh đư c giá, đ c bi t vào các th i đi m l , t t khi nhu c u tăng cao. Đ ch đ ng ngu n hàng đáp ng nhu c u, ph c v bình n giá th c ph m trên đ a bàn thành ph , c n ph i có chi n lư c đ u tư chăn nuôi, m r ng quy mô, k t h p gi a các doanh nghi p v i các đơn v có qu đ t, có ngu n nhân l c (các trư ng thu c L c lư ng Thanh niên xung phong và S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) và các t nh đ t o ngu n hàng, ch đ ng đưa v n, con gi ng t t, các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, t o ra s n ph m đ m b o v ch t lư ng, v i giá c h p lý, cung ng cho th trư ng thành ph nh m góp ph n bình n giá. Ph n II Đ NH HƯ NG, M C TIÊU PHÁT TRI N CHĂN NUÔI THÀNH PH GIAI ĐO N 2008 - 2010 VÀ T M NHÌN Đ N 2015 I. M C TIÊU 1. Phát tri n gi ng v t nuôi: 1.1. Gi ng heo: - D ki n đ n năm 2010, t ng đàn heo là 350.000 - 400.000 con, trong đó heo nái sinh s n 50.000 con bao g m: 1.200 con gi ng c k (GGP), 5.000 gi ng con ông bà (GP) và 35.000 con gi ng b m (PS) và 357.000 con heo nuôi th t. - Chu n hóa h th ng gi ng heo. Nh p, gi thu n, nhân thu n các nhóm gi ng Yorkshire, Landrace, Duroc, Piétrain, Hampshire. - Th ng nh t s d ng phương pháp BLUP - mô hình thú trong vi c xác đ nh giá tr gây gi ng và phương pháp h ch toán chi phí s n xu t đ tính giá tr kinh t c a các tính tr ng đư c ch n l c. - Th ng nh t h th ng ghi chép trong công tác qu n lý gi ng ph c v cho vi c đánh giá ch t lư ng gi ng. 1.2. Gi ng gia c m: Giao nhi m v cho Công ty Chăn nuôi và Ch bi n th c ph m Sài Gòn đ u tư liên k t s n xu t gi ng ph c v m ng lư i chăn nuôi gia c m c a thành ph và m t s t nh có liên k t phát tri n chăn nuôi. 1.3. Gi ng bò: - Bò th t: ti p t c nhân gi ng đàn bò th t ch t lư ng cao, nâng cao ch t lư ng đ cung c p cho ngư i chăn nuôi. - Bò s a: tăng cư ng công tác ph i gi ng các dòng tinh cao s n ch t lư ng cao, đ c bi t là dòng tinh Israel nh m ti p t c c i thi n, nâng cao năng su t, ch t lư ng đàn bò s a.
 6. 6 2. Phát tri n chăn nuôi t o ngu n th c ph m cung ng cho th trư ng thành ph : 2.1. T o ngu n s n ph m chăn nuôi n đ nh thông qua các hình th c liên k t s n xu t, giúp gi i quy t n đ nh s n ph m đ u ra chăn nuôi, cung c p th c ph m thi t y u có ngu n g c đ ng v t cho ngư i tiêu dùng và góp ph n vào vi c bình n giá c th trư ng. T p trung vào các s n ph m th t heo, th t bò, th t và tr ng gia c m. 2.2. Tăng cư ng cung c p s n ph m an toàn cho ngư i tiêu dùng thành ph thông qua vi c hư ng d n quy trình k thu t chăn nuôi và đ nh kỳ t ch c l y m u ki m nghi m ch t lư ng s n ph m. 2.3. Tăng t tr ng chăn nuôi trang tr i đ nâng cao năng su t, gi m giá thành, gi m ô nhi m và ki m soát t t d ch b nh. II. NHI M V - Ti p t c duy trì và phát tri n đàn gi ng heo ch t lư ng cao c a thành ph , phù h p th hi u ngư i tiêu dùng đ cung c p cho ngư i chăn nuôi thành ph , khu v c và c nư c. - M r ng h th ng các lo i hình liên k t chăn nuôi t i các t nh đ cung c p s n ph m chăn nuôi n đ nh, giá c h p lý, b o đ m ch t lư ng, góp ph n bình n giá c cho th trư ng thành ph . - Chuy n giao, t p hu n quy trình th c hành s n xu t t t trong chăn nuôi đ t o s n ph m an toàn. - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v gi ng, th c hi n vi c kh o nghi m, ki m đ nh gi ng trên cơ s đó c p gi y ch ng ch và công b công khai ch t lư ng gi ng c a các cơ s s n xu t gi ng, giá tr kinh t c a các tính tr ng đư c ch n l c. G n k t cơ s s n xu t gi ng v i xây d ng thương hi u. III. Đ NH HƯ NG - Ti p t c c i thi n ch t lư ng con gi ng. T p trung đ u tư các cơ s gi ng, hình thành và phát tri n h th ng tháp gi ng, h th ng qu n lý gi ng, khuy n khích các thành ph n kinh t nuôi gi ng b m , ti n t i gi gi ng ông bà đ m r ng qu n th . - Đ nâng cao giá tr chăn nuôi c n ph i phát tri n s n xu t hàng hóa theo hư ng c i thi n ch t lư ng con gi ng, hình thành các vùng chăn nuôi t p trung chuyên canh theo hình th c nuôi công nghi p, quy mô trang tr i t o ra các s n ph m an toàn, g n v i cơ s ch bi n t p trung và x lý ch t th i, b o đ m phát tri n chăn nuôi b n v ng. - M r ng vùng s n xu t, t o ngu n th c ph m cho thành ph thông qua các hình th c liên k t s n xu t gi a các doanh nghi p s n xu t con gi ng, th c ăn chăn nuôi v i các cơ s , doanh nghi p trên đ a bàn các t nh, hình thành chu i s n xu t hàng hóa nh m phát huy l i th so sánh c a thành ph so v i các t nh v gi ng ch t lư ng cao, công ngh ch bi n và th trư ng tiêu th l n, đ c bi t chú ý đ n hình th c gia công, cung c p con gi ng t t, th c ăn, d ch v k thu t và thu mua bao tiêu s n ph m. Chuy n giao quy trình s n xu t đ cung c p s n ph m chăn nuôi an toàn cho thành ph . - Tăng cư ng đ u tư nghiên c u các công ngh m i ng d ng cơ gi i hóa trong s n xu t mang l i hi u qu kinh t cao. Đ u tư cơ s v t ch t, k thu t c n thi t đ th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m (con gi ng, chu ng tr i, th c ăn gia súc, thu c thú y, ch n đoán b nh, ki m d ch đ ng v t…). - Xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh nh m b o v đàn gi ng ch t lu ng cao trên đ a bàn thành ph , ki m tra các b nh truy n nhi m và các b nh khác nh m lo i th i d n nh ng cá th dương tính. IV. K HO CH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI T O NGU N GIAI ĐO N 2008 - 2010 VÀ Đ NH HƯ NG đ n năm 2015 1. Đ i v i con heo: Xây d ng đàn heo gi ng có năng su t cao, ch t lư ng t t: cung c p ngu n heo gi ng cho th trư ng thành ph và các t nh. 1.1. Các doanh nghi p nhà nư c: - Đ u tư vào công tác gi ng: xây d ng tháp gi ng; nhân thu n, lai t o; nh p con gi ng, tinh… - Phát tri n h th ng v tinh, liên k t, như ng quy n s n xu t, gia công. - S n xu t th c ăn cung ng, gia công. 1.1.1. Công ty Chăn nuôi và Ch bi n th c ph m Sài Gòn (thu c T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn):
 7. 7 Công ty Chăn nuôi và Ch bi n th c ph m Sài Gòn là đơn v xây d ng h th ng gi ng heo c a thành ph và t ch c theo mô hình hình tháp 4 c p g m: đàn ông bà c (GGP), đàn ông bà (GP), đàn cha m (PS) và đàn heo nuôi th t thương ph m. a) H th ng s n xu t heo gi ng: Qui mô 1.200 nái GGP (Ông bà c ) + D ki n đ n năm 2010, đàn heo nái sinh s n c a công ty và tr i v tinh đ t 8.000 con, bao g m: 1.200 con GGP, 1.666 con GP và 5.134 con PS; v i đàn gi ng b m ch t lư ng cao này hàng năm s cung ng 13.000 con gi ng b m và 154.000 con gi ng nuôi th t. + D ki n đ n năm2015, đàn heo nái sinh s n c a công ty và tr i v tinh đ t 22.400 con, bao g m: 2.400 con GGP, 3.332 con GP và 16.668 con PS; v i đàn gi ng b m ch t lư ng cao này hàng năm s cung ng 26.000 con gi ng b m và 350.000 con gi ng nuôi th t. Đ t o đàn heo h t nhân ch t lư ng cao cung c p heo gi ng cho ngư i chăn nuôi, đ c bi t là đ i v i h th ng v tinh nuôi gia công, trư c m t đ ngh thành ph h tr cho Công ty Chăn nuôi và Ch bi n th c ph m Sài Gòn đư c vay 128,5 t đ ng cho vi c: - Nh p m i 1.200 con gi ng GGP: 35 t đ ng; - Đ u tư xây d ng chu ng tr i và trang thi t b : 93,5 t đ ng. b) K ho ch phát tri n s n xu t heo th t thương ph m: Hi n nay Công ty có t ng đàn gi ng 26.225 con, trong đó: 400 nái GGP, 2160 nái GP, cùng v i trên 30 tr i v tinh v i đàn nái 6.680 con, t ng đàn 48.000 con. Các tr i v tinh thu c khu v c thành ph H Chí Minh, Đ ng Nai, Bình Phư c, Long An, An Giang… + Mô hình kinh doanh khép kín: S n xu t th c ăn gia súc → Các tr i chăn nuôi → Gi t m → Ch bi n → H th ng phân ph i th c ph m s ch cho ngư i tiêu dùng. + D ki n đ n năm 2010, đàn heo th t c a công ty và tr i v tinh đ t 138.000 con. + D ki n đ n năm 2015, đàn heo th t c a công ty và tr i v tinh đ t 387.000 con. 1.1.2. Công ty TNHH m t thành viên Vi t Nam K ngh súc s n - Vissan: a) H th ng s n xu t heo gi ng: + D ki n đ n năm 2010, đàn heo nái sinh s n c a công ty và tr i liên k t đ t 5.000 con, bao g m: 2.000 con GP và 3.000 con PS; v i đàn gi ng b m ch t lư ng cao này hàng năm s cung ng 10.000 con gi ng b m và 84.000 con gi ng nuôi th t. + D ki n đ n năm 2015, đàn heo nái sinh s n c a công ty và tr i liên k t đ t 8.000 con, bao g m: 2.000 con GP và 6.000 con PS; v i đàn gi ng b m ch t lư ng cao này hàng năm s cung ng 10.000 con gi ng b m và 156.000 con gi ng nuôi th t. b) K ho ch phát tri n s n xu t heo th t thương ph m:
 8. 8 + D ki n đ n năm 2010, đàn heo th t c a công ty và tr i liên k t đ t 64.000 con + D ki n đ n năm 2015, đàn heo th t c a công ty và tr i liên k t đ t 124.000 con - Đ a đi m đ u tư: t nh Bình Dương, Bình Phư c. 1.2. Các h chăn nuôi cá th và h p tác xã: - Phát tri n chăn nuôi heo nái cha m và heo th t theo hư ng an toàn, b o v môi trư ng. - Tăng quy mô s n xu t, hình thành các trang tr i, h th ng h p tác, t ng bư c xây d ng thương hi u chăn nuôi g n v i s n ph m an toàn. * H p tác xã chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong: Tr i gi ng cha m : g m 09 h tr i, đang ti p t c m r ng thêm 05 h tr i khác tham gia h p tác xã đ nâng quy mô chăn nuôi heo nái lên 7.000 con. Chuyên s n xu t heo gi ng nuôi th t, cung c p cho các h tr i chăn nuôi t i huy n C Chi. a) H th ng s n xu t heo gi ng: + D ki n đ n năm 2010, đàn heo nái sinh s n c a H p tác xã đ t 5.100 con PS, v i đàn gi ng b m ch t lư ng cao này hàng năm s cung ng heo con gi ng hàng hóa 107.000 con/năm. + D ki n đ n năm 2015, đàn heo nái sinh s n c a H p tác xã đ t 7.000 con PS, v i đàn gi ng b m ch t lư ng cao này hàng năm s cung ng heo con gi ng hàng hóa 171.000 con/năm. b) K ho ch phát tri n s n xu t heo th t thương ph m: + D ki n đ n năm 2010, đàn heo th t c a H p tác xã đ t 83.600 con. + D ki n đ n năm 2015, đàn heo th t c a H p tác xã đ t 133.700 con. - Đ a đi m đ u tư: huy n C Chi. 1.3. T ng h p t o ngu n heo tăng thêm hàng năm: D ki n k ho ch c a các công ty, doanh nghi p, h p tác xã tham gia phát tri n chăn nuôi giai đo n 2008 - 2015, s cung ng cho th trư ng thành ph đ t s lư ng 285.840 heo th t vào năm 2010, 644.772 heo th t vào năm 2015. Đàn heo chăn nuôi hi n nay t i thành ph có th đáp ng đư c 17% - 18% t ng nhu c u th trư ng, khi tri n khai chương trình phát tri n chăn nuôi này s giúp ch đ ng ngu n th c ph m và tăng lư ng cung ng cho thành ph . . Tăng thêm 10% th t heo và đáp ng t 27% - 28% cho t ng nhu c u s n ph m th t heo c a thành ph năm 2010. . Tăng thêm 19% th t heo và đáp ng t 36% - 37% cho t ng nhu c u s n ph m th t heo c a thành ph năm 2015. 2. Đ i v i gia c m và s n ph m gia c m: T p trung tri n khai k ho ch phát tri n chăn nuôi t o ngu n th c ph m s ch, an toàn, b o đ m ngu n cung n đ nh, giá thành h . D ki n đ n năm 2010, t ng đàn gia c m đ t 5.140.000 con/năm, trong đó: đàn gia c m gi ng là 113.000 con, gia c m th t là 4.257.000 con, gia c m đ l y tr ng là 772.000 con; đ n năm 2015 t ng đàn gia c m đ t 16.123.000 con/năm, ch y u t i các t nh. Chăn nuôi gia c m th t: phát tri n theo quy mô công nghi p chu ng kín, an toàn sinh h c (ch l c là T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn, Công ty TNHH Phú An Sinh, Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đ , Công ty TNHH Ba Huân), c th : 2.1. Công ty Chăn nuôi và Ch bi n th c ph m Sài Gòn: Đ u tư s n xu t chăn nuôi gà gi ng, gà th t thương ph m liên k t v i các t nh cung ng ngu n th c ph m cho thành ph . + Quy mô chăn nuôi: gà cha, m gi ng th t: 15.000 con/năm (2008); gà th t thương ph m: 176.000 con/năm. + S n ph m: gà con gi ng: 937.388 con/năm; gà th t thương ph m: 294 t n th t/năm. 2.2. Công ty TNHH Phú An Sinh:
 9. 9 Đ u tư phát tri n chăn nuôi gà gi ng, gà th t và xây d ng nhà máy gi t m gia c m t i t nh Bà R a - Vũng Tàu, liên k t v i L c lư ng Thanh niên xung phong và S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i chăn nuôi gia công và thu mua l i s n ph m cung ng cho thành ph . + Đ a đi m: t nh Bà R a - Vũng Tàu, Đ ng Nai, Bình Phư c. + Quy mô chăn nuôi: gà cha, m gi ng th t: 50.000 con/năm (2008); gà th t thương ph m: 587.000 con/năm (2008) lên 5.142.000 con/năm (2010) và 8.000.000 con/năm (2015). + S n ph m: gà con gi ng: 8.130.000 con/năm; gà thương ph m xu t th t: 1.210 t n gà th t năm (2008) lên 4.956 t n năm (2010) và 19.356 t n/năm (2015). 2.3. Công ty TNHH Huỳnh Gia - Huynh Đ : Đ u tư phát tri n chăn nuôi v t gi ng, v t th t, gà gi ng, gà th t và xây d ng nhà máy gi t m gia c m t i t nh Đ ng Tháp, liên k t chăn nuôi gia công v t th t, gà th t và thu mua l i s n ph m; gi t m , ch bi n và cung ng cho th trư ng thành ph . + Đ a đi m: t nh Đ ng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương. + Quy mô chăn nuôi: - V t cha, m gi ng th t: 25.000 con/năm (2008); gà cha, m gi ng th t: 23.000 con/năm (2008). - V t, gà th t, gà ta thương ph m: 391.500 con/năm (2008); 1.820.000 con (2010); và 5.534.000 con (2015). + S n ph m: v t con gi ng: 2.368.000 con/năm; Gà con gi ng: 2.200.000 con/năm; v t, gà thương ph m xu t th t: 820 t n gà th t/năm (2008) lên 4.014 t n/năm (2010) và 12.024 t n gà th t/năm (2015). 2.4. Công ty TNHH Ba Huân: Đ u tư phát tri n chăn nuôi gà gi ng tr ng, gà th t th vư n, liên k t v i L c lư ng Thanh niên xung phong và S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i chăn nuôi gà th t gia công và thu mua l i s n ph m tr ng, th t cung ng cho th trư ng thành ph . + Đ a đi m: t nh Bình Dương, Bình Phư c. + Quy mô chăn nuôi: - Gà cha, m gi ng tr ng: 144.000 con/năm (2008) lên 288.000 con/năm (2015). - Gà th t thương ph m: 772.500 con/năm (2008) lên 1.545.000 con/năm (2015). + S n ph m: - Tr ng thương ph m: 37.200.000 qu /năm (2008) lên 74.400.000 qu /năm (2015). - Gà th t thương ph m: 1.845 t n th t năm (2008) lên 4.415 t n th t/năm (2015). 2.5. T ng h p t o ngu n th t gia c m hàng năm: D ki n k ho ch c a các công ty, doanh nghi p, tham gia phát tri n chăn nuôi giai đo n 2008 - 2015, s cung ng ngu n th t, tr ng gia c m cho th trư ng v i 5.142.700 con gia c m và 37.200.000 qu tr ng vào năm 2010; 16.123.200 con gia c m và 74.400.000 qu tr ng vào năm 2015. Đàn gia c m chăn nuôi hi n nay t i thành ph chi m t l không đáng k trong t ng nhu c u s n ph m gia c m cho th trư ng thành ph , khi tri n khai k ho ch phát tri n chương trình chăn nuôi này s ch đ ng tăng ngu n hàng cung ng cho thành ph . . Tăng thêm 8% s n lư ng th t gia c m và 3,4% lư ng tr ng đáp ng cho t ng nhu c u s n ph m gia c m c a thành ph năm 2010. . Tăng thêm 24% s n lư ng th t gia c m và 4,6% lư ng tr ng đáp ng cho t ng nhu c u s n ph m gia c m c a thành ph năm 2015. 3. Đ i v i bò th t: Công ty Bò s a tăng cư ng công tác lai t o gi ng, nh p các ngu n tinh bò th t ch t lư ng cao c i thi n ch t lư ng gi ng đ a phương đ cung c p gi ng bò th t cao s n cho các trang tr i và các h gia đình. Công ty TNHH Phú An Sinh đăng ký th c hi n v i s lư ng nh p kh u bò Úc v béo 12.000 con/năm đ đáp ng cho nhu c u tiêu th ngu n th t bò c a thành ph .
 10. 10 Bên c nh đó ti p t c chuy n giao công ngh , m r ng chăn nuôi bò th t t gi ng bò chuyên th t và đàn bê đ c gi ng s a, cung c p ngu n th t bò cho thành ph . Khuy n khích các doanh nghi p t ch c thu mua bê đ c s a, nuôi v béo theo t o ngu n th t bò ch t lư ng cao, an toàn cung c p cho ngư i tiêu dùng, đ c bi t cho khu v c các nhà hàng, khách s n. Hi n nay chưa có doanh nghi p đăng ký tham gia th c hi n. Đàn bò th t t i thành ph chi m t l không đáng k trong t ng nhu c u s n ph m th t bò cho th trư ng thành ph , khi tri n khai k ho ch phát tri n chương trình chăn nuôi này s ch đ ng tăng ngu n hàng cung ng cho thành ph . . Tăng thêm 12% s n lư ng th t bò đáp ng cho t ng nhu c u s n ph m th t bò c a thành ph c năm 2010. . Tăng thêm 5% s n lư ng th t bò đáp ng cho t ng nhu c u s n ph m th t bò c a thành ph c năm 2015. T ng h p l i kh năng cung ng tăng thêm s n ph m chăn nuôi các lo i: - Đ n năm 2010, tăng thêm 9,4% s n lư ng th t đáp ng cho t ng nhu c u s n ph m chăn nuôi c a thành ph . - Đ n năm 2015, tăng thêm 17,4% s n lư ng th t đáp ng cho t ng nhu c u s n ph m chăn nuôi c a thành ph . S lư ng tăng thêm đáp ng nhu c u trên đây là căn c vào d ki n bư c đ u c a các doanh nghi p. Kh năng s lư ng s tăng thêm khi các doanh nghi p ti p t c đ u tư, m r ng s n xu t. V. D TÍNH NHU C U VÀ CÁC NGU N V N 1. T ng ngu n v n đ u tư giai đo n 2008 - 2015: T ng ngu n v n đ u tư giai đo n 2008 - 2015 tính theo th i giá năm 2007 như sau: - V n lưu đ ng vay t Qu Đ u tư phát tri n c a thành ph : + Giai đo n 2008 - 2010: 311.76 t đ ng năm 2008 đ n 466,34 t đ ng năm 2010. + Giai đo n 2011 - 2015: 574,95 t đ ng năm 2011 đ n 908,21 t đ ng năm 2011. - V n c đ nh đ u tư con gi ng và thi t b chu ng tr i: + Năm 2009: 318,252 t đ ng. + Năm 2010: 18,269 t đ ng. 2. Ngu n v n đ u tư, chính sách h tr cho vay v n: (B ng 15, 16 - Ph l c). - V n lưu đ ng: h tr cho vay phát tri n chăn nuôi (con gi ng, th c ăn, thu c thú y) cung ng cho th trư ng thành ph , th i gian 6 tháng đ o v n/l n t qu bình n giá. - V n c đ nh: h tr lãi su t cho vay đ u tư cơ s h t ng (con gi ng; chu ng tr i; trang thi t b chăn nuôi), th i gian cho vay: đ i v i con gi ng là 3 năm, đ i v i tài s n c đ nh là 5 năm. Vi c cho vay v n s đư c xem xét theo t ng phương án đ u tư c th , phù h p v i m c tiêu chi n lư c phát tri n chăn nuôi c a thành ph . VI. HI U QU KINH T - XÃ H I 1. Hi u qu kinh t : T ng giá tr s n xu t phát tri n chăn nuôi tính theo th i giá năm 2007, đ n năm 2015 ư c đ t kho ng 14.476 t đ ng. Giá tr tăng thêm sau đ u tư kho ng 1.300,034 t đ ng. 2. Hi u qu xã h i: - T o ngu n hàng lương th c, th c ph m thi t y u, ch đ ng và góp ph n cung c p đ s n ph m th t, tr ng, s a đ m b o nhu c u tiêu dùng cho ngư i dân thành ph . - Góp ph n bình n giá và b o đ m an ninh lương th c, th c ph m. - Cung c p nguyên li u cho các ngành công nghi p ch bi n th c ph m. - T o công ăn vi c làm, nâng cao thu nh p, c i thi n đ i s ng cho ngư i dân, góp ph n n đ nh an ninh, tr t t xã h i. 3. Môi trư ng:
 11. 11 - Chuy n đ i phương th c chăn nuôi nh sang chăn nuôi t p trung quy mô l n, g n v i các gi i pháp x lý ch t th i nh m gi m thi u ô nhi m môi trư ng. - Cung c p ngu n phân h u cơ đã x lý cho cây tr ng và khai thác ngu n năng lư ng t Biogaz ph c v sinh ho t và s n xu t trong nông nghi p và nông thôn. VII. GI I PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N 1. Gi i pháp quy ho ch: 1.1. N i dung: - T ch c quy ho ch chăn nuôi phù h p đ c đi m sinh thái và l i th t ng vùng nh m khai thác t i đa ti m năng c a các lo i v t nuôi, đ m b o phát tri n n đ nh, lâu dài, b n v ng, an toàn sinh h c và b o v môi trư ng. + Đ i v i chăn nuôi gia súc: t p trung quy ho ch phát tri n chăn nuôi gi ng ch t lư ng cao t i các vùng chăn nuôi t p trung ngo i thành và quy ho ch phát tri n vùng chăn nuôi trang tr i, quy mô công nghi p, t p trung liên k t v i các t nh. + Đ i v i chăn nuôi gia c m: quy ho ch vùng chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p an toàn sinh h c có ki m soát ch t ch . - Quy ho ch vùng s n xu t nguyên li u (b p, đ u nành khoai mì...), đ ng c cho đ i gia súc có năng su t cao, ch t lư ng phù h p ch bi n th c ăn chăn nuôi gia súc, gia c m; g n vùng chăn nuôi, cơ s gi t m , ch bi n công nghi p và vùng, cơ s an toàn d ch b nh v i th trư ng tiêu th . 1.2. Đơn v th c hi n: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 1.3. Đơn v ph i h p: S Tài nguyên và Môi trư ng, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong. 2. Nhóm gi i pháp liên k t, t ch c s n xu t và xúc ti n thương m i: 2.1. N i dung: - T ch c ngành hàng s n xu t theo chu i liên k t t s n xu t đ n tiêu th , theo nhi u hình th c đa d ng: + Các doanh nghi p l n t ch c s n xu t gi ng, th c ăn, s n xu t con thương ph m, gi t m , ch bi n đ n tiêu th cu i cùng. Đ y m nh vi c phát tri n h th ng v tinh nuôi gia công; các h p tác xã, h , tr i chăn nuôi t p trung s n xu t heo gi ng thương ph m và heo th t thương ph m dư i hình th c gia công. + Các doanh nghi p ch bi n, tiêu th s n ph m đ t hàng các h p tác xã, h , tr i chăn nuôi v s lư ng, có quy trình, quy chu n k thu t, tiêu chu n s n ph m chăn nuôi, đ t hàng các doanh nghi p s n xu t th c ăn đ cung ng th c ăn cho chăn nuôi gia công. - Xây d ng h th ng v tinh, như ng quy n s n xu t, phát tri n chăn nuôi gia công t i các trư ng c a L c lư ng Thanh niên xung phong, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, quân đ i, trong dân và các t nh. - T ch c m i liên k t ngang gi a nh ng h , trang tr i, h p tác xã, khuy n khích hình thành h p tác xã chăn nuôi. - Khuy n khích đ u tư xây d ng ch đ u giá gi ng v t nuôi, s n ph m v t nuôi. - Xây d ng h th ng thông tin th trư ng giá c th c ăn chăn nuôi, con gi ng, s n ph m chăn nuôi trong nư c và qu c t , góp ph n đi u ph i bình n giá th trư ng. 2.2. Đơn v th c hi n: T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn, T ng Công ty Thương m i Sài Gòn, các doanh nghi p, các cơ s chăn nuôi. 2.3. Đơn v ph i h p: S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Công Thương. 3. Gi i pháp v gi ng: - Phát tri n đàn heo gi ng ch t lư ng cao: + Nh p heo gi ng t các nư c có n n chăn nuôi tiên ti n như: M , Anh, Pháp, Canada, B , t o đàn h t nhân, xây d ng tháp gi ng. + Ch n l c, nhân thu n, lai t o đ c i thi n ch t lư ng đàn gi ng c a thành ph . - Đánh giá di truy n gi ng b ng k thu t hi n đ i BLUP (Best Linear Unbiased Prediction):
 12. 12 + Xác đ nh giá tr gi ng (EBV); + Xác đ nh ch s ch n l c; + Xác đ nh giá tr kinh t các tính tr ng. Trên cơ s đó ti n t i bán gi ng theo giá tr gi ng. - Ki m đ nh, ch ng nh n ch t lư ng, công b gi ng t t trên Website: + T ch c đ u x o gi ng. - Liên k t gi a doanh nghi p s n xu t gi ng v i các trang tr i nh m m r ng qu n th , trao đ i con gi ng, nh p tinh gi ng cao s n. 3.2. Đơn v ch trì th c hi n: T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3.3. Đơn v ph i h p: y ban nhân dân các huy n, Trung tâm Qu n lý và Ki m đ nh gi ng cây tr ng - v t nuôi, Đ i h c Nông Lâm, các cơ s chăn nuôi. 4. Nhóm gi i pháp k thu t: 4.1. N i dung: a) Gi i pháp v qu n lý, chu ng tr i: - Hư ng d n, chuy n giao nh ng k thu t m i v chu ng tr i, nuôi dư ng và qu n lý, các bi n pháp an toàn sinh h c. Chuy n giao quy trình chăn nuôi t o s n ph m an toàn. - Đ nh kỳ, đ t xu t l y m u đánh giá s n ph m chăn nuôi an toàn t i các cơ s chăn nuôi. Tăng cư ng giám sát ch t lư ng th c ăn chăn nuôi s n xu t trên đ a bàn. b) Gi i pháp v phòng ch ng d ch b nh: - Áp d ng các quy trình chăn nuôi an toàn sinh h c đ i v i các cơ s chăn nuôi, qu n lý v sinh thú y các cơ s gi t m , ch bi n. Đ y m nh vi c tiêm phòng b t bu c đ i v i các b nh nguy hi m, giám sát d ch t ch t ch các cơ s chăn nuôi, gi t m ; xây d ng và công nh n vùng, cơ s an toàn d ch b nh nh t là nh ng vùng s n xu t t p trung, vùng có các cơ s gi ng và quy mô l n. - Có bi n pháp lo i tr d n các cá th mang trùng đ t o đàn gia súc s ch b nh. 4.2. Đơn v ch trì th c hi n: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c Thú y. 4.3. Đơn v ph i h p: T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn, T ng Công ty Thương m i Sài Gòn, các doanh nghi p chăn nuôi. 5. Nhóm gi i pháp xây d ng h th ng gi t m , tiêu th , kho l nh và s n xu t th c ăn, phát tri n vùng nguyên li u: 5.1. N i dung: - Đ y nhanh t c đ hoàn thành các nhà máy gi t m công nghi p, xây d ng các khu bán s s n ph m đ ng v t có h th ng làm mát t i các ch đ u m i. - Các doanh nghi p gi t m , kinh doanh s n ph m chăn nuôi ch đ ng m r ng h th ng phân ph i, tr c ti p đưa s n ph m chăn nuôi ra h th ng tiêu th đ gi m b t chi phí trong khâu lưu thông; đ u tư các kho l nh, d tr b o đ m an ninh lương th c… - Phát tri n vùng nguyên li u và đ u tư dây chuy n công ngh d tr b o qu n nguyên li u đ s n xu t th c ăn chăn nuôi. - Liên k t v i các doanh nghi p s n xu t th c ăn và cơ s chăn nuôi nh m gi m t i đa chi phí s n xu t và qu n lý t t ch t lư ng th c ăn đ u vào. 5.2. Đơn v th c hi n: + S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các S , ngành, các t ng công ty, doanh nghi p liên quan đ n xây d ng cơ s gi t m công nghi p, s n xu t th c ăn chăn nuôi, phát tri n vùng nguyên li u. + S Công Thương ch trì, ph i h p các t ng công ty, doanh nghi p phát tri n h th ng phân ph i, lưu thông. 6. Nhóm gi i pháp khoa h c công ngh : 6.1. N i dung:
 13. 13 - Hoàn thi n và áp d ng h th ng các tiêu chu n, quy chu n cho t ng lo i nguyên li u s n ph m phù h p v i qu c t và khu v c. - Ban hành đi u ki n chăn nuôi, gi t m , ch bi n đ th c hi n b t bu c. - Ưu tiên cho các nghiên c u v gi ng đ ch n l c thích nghi đưa vào s n xu t, các nghiên c u s n xu t thi t b trong nư c ph c v chăn nuôi, gi t m , ch bi n. - Nghiên c u và ng d ng các ti n b k thu t v chu ng tr i, quy trình chăm sóc nuôi dư ng, kh u ph n dinh dư ng, v sinh phòng b nh theo t ng lo i v t nuôi và chuy n giao, xây d ng các mô hình. 6.2. Đơn v th c hi n: S Khoa h c và Công ngh . 6.3. Đơn v ph i h p: S Y t , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Công Thương, các doanh nghi p. 7. Gi i pháp v v n và chính sách: 7.1. N i dung: + Ngu n v n: - V n t có c a doanh nghi p; - V n vay có h tr lãi su t t Qu Đ u tư phát tri n đô th thành ph ; - V n vay t h th ng Ngân hàng thương m i. + Chính sách h tr : - Cho vay v n ng n h n đ u tư chăn nuôi t o ngu n nguyên li u quay vòng 6 tháng/l n và mi n lãi su t. T p trung cho vay cho đ u tư th c ăn, nuôi dư ng, thu c thú y. - Cho vay v n dài h n có h tr lãi su t đ đ u tư con gi ng, xây d ng thêm chu ng tr i, trang thi t b chăn nuôi, xây d ng cơ s gi t m , ch bi n. - H tr r i ro đ i v i thiên tai, d ch b nh thông qua chính sách b o hi m, h tr . K t h p xã h i hóa ho t đ ng b o hi m đ ngư i chăn nuôi yên tâm s n xu t. + Các đ i tư ng đư c h tr vay v n: Các t ng công ty, doanh nghi p, h p tác xã tr c ti p s n xu t ho c liên k t v i các trư ng thu c L c lư ng Thanh niên xung phong, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. Vi c cho vay v n s đư c xem xét theo t ng phương án đ u tư c th , phù h p v i m c tiêu chi n lư c phát tri n chăn nuôi c a thành ph . 7.2. Đơn v th c hi n: + S Tài chính ch trì: hư ng d n các doanh nghi p trình t , th t c vay v n t Qu Đ u tư phát tri n c a thành ph . + S K ho ch và Đ u tư ch trì xem xét các d án đ u tư phát tri n chăn nuôi c a các doanh nghi p, h p tác xã có v n vay h tr lãi su t. + Các S chuyên ngành th m đ nh các phương án vay v n c a các t ng công ty, doanh nghi p, h p tác xã. 8. Gi i pháp v phát tri n h th ng phân ph i: 8.1. N i dung: - Xây d ng h th ng phân ph i ngu n lương th c, th c ph m thi t y u trên đ a bàn các qu n, huy n, b o đ m cung ng đ , k p th i nhu c u c a ngư i dân thành ph . - C ng c , m r ng h th ng các h p tác xã mua bán thu c Liên minh H p tác xã thành ph , các c a hàng, đ i lý thu c Công ty Chăn nuôi và Ch bi n th c ph m Sài Gòn, Công ty Vissan, các siêu th thu c h th ng Sài Gòn Co-op và đơn v tr c thu c T ng Công ty Thương m i Sài Gòn, ch đ ng cung ng k p th i ngu n lương th c, th c ph m thi t y u khi có bi n đ ng giá x y ra trên đ a bàn. 8.2. Đơn v th c hi n: S Công Thương. 8.3. Đơn v ph i h p: Liên minh H p tác xã thành ph , Sài Gòn Co-op, các t ng công ty, doanh nghi p./.
 14. 14 PH L C B ng 1: T NG H P K HO CH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI HEO, GIA C M, TH Y C M GIAI ĐO N 2008 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /2008/QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) ĐV Năm STT Di n gi i T ng c ng tính 2008 2009 2010 A Chăn nuôi heo Con 189.900 234.748 285.840 710.488 Công ty Chăn nuôi và 1 CBTP Sài Gòn Con 86.400 114.048 138.240 338.688 2 Công ty Vissan Con 34.000 44.200 64.000 142.200 H p tác xã chăn nuôi heo 3 s ch Tiên Phong Con 69.500 76.500 83.600 229.600 Chăn nuôi gia c m, th y B c m Con 2.127.200 4.084.700 5.142.700 11.354.600 Công ty Chăn nuôi và Ch 1 bi n th c ph m SG Con 184.200 184.200 184.200 552.600 2 Công ty Phú An Sinh Con 587.000 1.116.000 2.174.000 3.877.000 Công ty Huỳnh Gia Huynh 3 Đ Con 439.500 1.868.000 1.868.000 4.175.500 4 Công ty TNHH Ba Huân Con 916.500 916.500 916.500 2.749.500
 15. B ng 2: T NG H P K HO CH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI HEO, GIA C M, TH Y C M GIAI ĐO N 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /2008/QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) NĂM STT Di n gi i ĐV tính T ng c ng 2011 2012 2013 2014 2015 A Chăn nuôi heo Con 364.108 385.844 435.606 504.103 644.772 2.334.433 1 Công ty Chăn nuôi và CBTP Sài Gòn Con 148.608 160.644 200.506 254.803 387.072 1.151.633 2 Công ty Vissan Con 115.000 118.500 121.800 124.000 124.000 603.300 3 H p tác xã chăn nuôi heo s ch Tiên Phong Con 100.500 106.700 113.300 125.300 133.700 579.500 B Chăn nuôi gia c m, th y c m Con 8.631.200 10.257.200 12.027.200 13.953.200 16.123.200 60.992.000 1 Công ty Chăn nuôi và CBTP Sài Gòn Con 184.200 184.200 184.200 184.200 184.200 921.000 2 Công ty Phú An Sinh Con 4.291.000 5.349.000 6.407.000 7.465.000 8.524.000 32.036.000 3 Công ty Huỳnh Gia Huynh Đ Con 2.323.000 2.891.000 3.603.000 4.471.000 5.582.000 18.870.000 4 Công ty TNHH Ba Huân Con 1.833.000 1.833.000 1.833.000 1.833.000 1.833.000 9.165.000 B ng 3: T NG H P K HO CH PHÁT TRI N ĐÀN NÁI C A CÁC DOANH NGHI P ĐV NĂM Ghi STT Doanh nghi p tính 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 chú 1 T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn Con 5.000 6.600 8.000 8.600 11.000 14.000 17.200 22.400 - Sagri Con 5.000 5.400 6.200 6.200 7.000 8.000 9.200 12.400 - Tr i v tinh Con 1.200 1.800 2.400 4.000 6.000 8.000 10.000 2 Công ty Vissan Con 2.000 3.000 5.000 6.000 7.000 7.500 8.000 8.000 - Tr i Công ty Con 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - Tr i liên k t Con 1.000 3.000 4.000 5.000 5.500 6.000 6.000 3 H p tác xã Chăn nuôi heo Tiên Phong Con 3.900 3.900 5.100 5.100 5.500 6.000 6.500 7.000 T ng c ng Con 10.900 13.500 18.100 19.700 23.500 27.500 31.700 37.400 B ng 4: T NG H P K HO CH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI GIA C M GI NG C A CÁC DOANH NGHI P
 16. 16 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /2008/QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Năm STT Doanh nghi p ĐV tính Ghi chú 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Công ty TNHH Phú An Sinh Con 58.140 58.140 58.140 58.140 58.140 58.140 58.140 58.140 Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đ V t gi ng 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2 Gà gi ng Con 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 3 Công ty TNHH Ba Huân Con 144.000 144.000 144.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 Công ty Chăn nuôi và Ch bi n 4 th c ph m Sài Gòn Con 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 T ng c ng Con 265.140 265.140 265.140 409.140 409.140 409.140 409.140 409.140 B ng 5: T NG H P K HO CH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI BÊ Đ C V BÉO GIAI ĐO N 2008 - 2015 Năm STT Cơ c u đàn ĐV tính 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 T ng đàn Con 67.400 74.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 2 Cái v t s a Con 40.440 44.400 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 3 S bê đ c nuôi th t/năm Con 7.077 8.547 10.080 10.416 10.920 11.256 11.760 12.096 4 Tr ng lư ng th t hơi T n 1.651 1.994 2.352 2.430 2.548 2.626 2.744 2.822 B ng 6: NHU C U V N Đ U TƯ CHĂN NUÔI HEO, GIA C M THEO Đ NGH C A CÁC DOANH NGHI P GIAI ĐO N 2008 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /2008/QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Đơn v tính: Tri u đ ng Năm 2008 2009 2010 STT Tên công ty, doanh nghi p T ng nhu c u v n 2008 - 2010 T ng chi Nhu c u v n Nhu c u T ng chi Nhu c u T ng chi phí phí vay v n vay phí v n vay
 17. 17 A Ngu n v n lưu đ ng 763.479 311.765 970.362 387.483 1.163.810 466.344 1.165.593 Chăn nuôi heo 591.046 268.657 708.365 321.984 857.469 389.759 980.400 Chăn nuôi gia c m 172.433 43.108 261.997 65.499 306.341 76.585 185.193 B Ngu n v n c đ nh 2.531 2.531 318.252 318.252 18.269 18.269 189.195 Chăn nuôi heo 2.531 2.531 168.394 168.394 18.269 18.269 189.195 + Đ u tư chu ng tr i 137.500 137.500 137.500 + Đ u tư con gi ng 2.531 2.531 30.894 30.894 18.269 18.269 51.695 GGP 19.260 19.260 15.735 15.735 34.995 GP 9.100 9.100 9.100 PS 2.531 2.531 2.534 2.534 2.534 2.534 7.600 Chăn nuôi gia c m 0 T ng c ng 870.080 314.296 1.288.614 555.878 1.282.080 484.613 1.354.787 B ng 7: NHU C U V N Đ U TƯ CHĂN NUÔI HEO, GIA C M THEO Đ NGH C A C A CÁC DOANH NGHI P GIAI ĐO N 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /2008/QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Đơn v tính: Tri u đ ng Năm T ng nhu Tên công ty, 2011 2012 2013 2014 2015 c uv n doanh nghi p 2011 - T ng chi Nhu c u T ng chi Nhu c u T ng chi Nhu c u T ng chi Nhu c u T ng chi Nhu c u 2015 phí v n vay phí v n vay phí v n vay phí v n vay phí v n vay Ngu n v n lưu đ ng 1.486.678 574.959 1.684.916 650.561 1.916.763 740.067 2.127.157 818.311 2.368.251 908.212 3.692.111 Chăn nuôi heo 993.858 451.754 1.121.181 509.628 1.275.397 579.726 1.400.774 636.716 1.545.620 702.555 2.880.377 Chăn nuôi gia c m 492.820 123.205 563.735 140.934 641.366 160.342 726.382 181.596 822.631 205.658 811.734 Ngu n v n c đ nh 141.309 2.534 2.527 2.527 2.527 2.527 2.531 2.531 2.534 2.534 12.653
 18. 18 Chăn nuôi heo 2.534 2.534 2.527 2.527 2.527 2.527 2.531 2.531 2.534 2.534 12.653 + Đ u tư chu ng tr i + Đ u tư con gi ng 2.534 2.534 2.527 2.527 2.527 2.527 2.531 2.531 2.534 2.534 12.653 GGP GP PS 2.534 2.534 2.527 2.527 2.527 2.527 2.531 2.531 2.534 2.534 12.653 Chăn nuôi gia c m 138.775 T ng c ng 1.627.987 577.493 1.687.442 653.088 1.919.290 742.594 2.129.688 820.843 2.370.785 910.746 3.704.764 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản