Quyết định số 75/QĐ-PCAIDSMTMD

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 75/QĐ-PCAIDSMTMD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/QĐ-PCAIDSMTMD về việc thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban quốc gia về công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Ủy ban quốc gia phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/QĐ-PCAIDSMTMD

  1. U BAN QU C GIA PHÒNG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CH NG AIDS VÀ PHÒNG, NAM CH NG T N N MA TUÝ, c l p – T do – H nh phúc M I DÂM ---------- ------- S : 75/Q -PCAIDSMTMD Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P T CÔNG TÁC GIÚP CH TNCH U BAN QU C GIA V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM CH TNCH Y BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM Căn c Quy t nh s 50/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; Căn c vào yêu c u công tác và nhi m v c a U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, QUY T NNH i u 1. Thành l p T công tác giúp Phó Th tư ng - Ch t ch U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm trong vi c nghiên c u, xu t xây d ng cơ ch chính sách và tri n khai th c hi n các nhi m v phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. i u 2. Các ông, bà có tên sau ây tham gia T công tác: 1. Ông Vũ Xuân Th nh, Phó V trư ng V Lao ng - Văn hoá, Xã h i, B K ho ch và u tư, T trư ng: 2. Ông Ng c Ng , chuyên viên Chính V I, B Tài chính, T phó; 3. Bà Hoàng Th Hi n, Phó V trư ng V Khoa giáo - Văn Xã, Văn phòng Chính ph , Thành viên; 4. Ông Nguy n Thanh Long, C c trư ng C c phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t , Thành viên; 5. Ông Tr n Tr ng Lư ng, Chánh Văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng ma tuý, T ng C c C nh sát, B Công an, Thành viên; 6. Ông Tr n Vi t Trung, Phó C c trư ng C c phòng, ch ng t n n xã h i, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Thành viên.
  2. T công tác làm vi c theo ch kiêm nhi m; dư i s ch o tr c ti p c a ng chí Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph - U viên thư ng tr c U ban Qu c gia. i u 3. T công tác có các nhi m v sau: - xu t v i Phó Th tư ng - Ch t ch U ban Qu c gia v vi c nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách huy ng, qu n lý, phân b ngu n l c cho công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; - Nghiên c u, xu t ý ki n v các phương án phân b k ho ch kinh phí hàng năm (bao g m kinh phí thư ng xuyên, v n u tư phát tri n, v n tài tr qu c t ) c a các cơ quan qu n lý chương trình cho các cơ quan Trung ương và a phương th c hi n nhi m v , nh m s d ng có hi u qu các ngu n v n cho vi c th c hi n các m c tiêu trong công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, báo cáo Phó Th tư ng - Ch t ch U ban Qu c gia; - Th c hi n ý ki n ch o c a Phó Th tư ng - Ch t ch U ban Qu c gia t ch c ki m tra tình hình s d ng kinh phí phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm c a các cơ quan th c hi n nhi m v ; báo cáo Phó Th tư ng Ch t ch U ban Qu c gia k t qu ki m tra. - Th c hi n các nhi m v khác do Phó Th tư ng - Ch t ch U ban Qu c gia tr c ti p giao. i u 4. Kinh phí ho t ng c a T công tác b trí t kinh phí ho t ng c a U ban Qu c gia ư c d toán trong ngân sách ch thư ng xuyên c a Văn phòng Chính ph ; t kinh phí ch o ki m tra, theo dõi tình hình th c hi n công tác phòng, ch ng HIV/AIDS, ma tuý, m i dâm c a các cơ quan qu n lý chương trình và kinh phí tài tr (n u có). i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 6. Các ông, Bà có tên t i i u 2, các cơ quan có liên quan và Trư ng Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm c a các t nh thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH PHÓ TH TƯ NG Trương Vĩnh Tr ng
Đồng bộ tài khoản