Quyết định số 76/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 76/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 76/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA ĂNG-GÔ-LA V MI N THN TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V . TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Ăng-gô-la v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao, h chi u công v ký t i Lu-an- a ngày 03 tháng 4 năm 2008. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh nói trên. i u 3. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c th c hi n Hi p nh./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n : - TTCP, PTT Ph m Gia Khiêm; - B Ngo i giao; - VPCP: BTCN, các PCN, V PL, TH, TT T; - Lưu: VT, QHQT ( 2 ). Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản