Quyết định số 767-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 767-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 767-TTg về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ cho hoạt động y tế Quốc gia giai đoạn 1996-2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 767-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 767-TTg Hà N i,, ngày 27 tháng 11 năm 1995 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN H TR CHO HO T NG Y T QU C GIA GIAI O N 1996-2002 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 177-CP ngày 20-10-1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Y t t i Công văn s 5810-KHTC ngày 19-8-1995 và c a Ch t ch H i ng Th m nh D án u tư c p Nhà nư c t i Công văn s 3776- UB/VPT ngày 27-10-1995, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án h tr ho t ng y t Qu c gia giai o n 1996-2002, v i nh ng n i dung chính sau ây: 1. Tên d án: D án h tr cho ho t ng y t Qu c gia giai o n 1996-2002. 2. Ch D án: B Y t . 3. Ph m vi và quy mô D án: a) Trên ph m vi c nư c: H tr 3 Chương trình phòng ch ng s t rét, phòng ch ng lao và nhi m khuNn hô h p c p. b) T i 15 t nh l a ch n: 1. Sơn la 6. Ngh An 11. Ninh Thu n 2. Cao B ng 7. Hã Tĩnh 12. Kon Tum 3. L ng Sơn 8. Qu ng tr 13. Gia Lai 4. Hà B c 9. Bình nh 14. Sóc Trăng 5. Hà Tây 10. Phú Yên 15. Tây Ninh
  2. H tr tr m y t xã và trung tâm y t huy n. 4. N i dung ho t ng: a) Tăng cư ng các i u ki n v t ch t, k thu t ph c v công tác chăm sóc s c kh e ban u cho nhân dân, bao g m công tác phòng d ch, d ch v y t , b o v s c kh e, b o v bà m và tr em và k ho ch hoá gia ình, h tr tr m y t xã, trung tâm y t huy n t i 15 t nh l a ch n. Nghiên c u thí i m mô hình y t thôn, b n mi n núi, r o cao. b) H tr 3 Chương trình phòng ch ng s t rét, phòng ch ng lao và nhi m khuNn hô h p c p trong ph m vi c nư c. Các bi n pháp th c hi n bao g m: phòng, di t côn trùng; ào t o l i cán b ; thông tin giáo d c truy n thông. c) Tăng cư ng công tác k ho ch hoá và qu n lý c a B Y t , g m: - C i ti n công tác k ho ch hoá và qu n lý các kho n chi t ngân sách Nhà nư c ho c vi n tr nư c ngoài cho y t . - Huy ng ngu n tài chính tư nhân cho y t . - i u tra y t qu c gia. 5. Ngu n v n u tư. - T ng v n u tư: 123,4 tri u USD. - Ngu n v n u tư: + Vay c a WB: 101,2 tri u USD. + Vi n tr c a SIDA Th y i n: 4,7 tri u USD. + Ngân sách Nhà nư c: 17,5 tri u USD. i u 2. T ch c th c hi n: - B Y t ph i h p ch t ch v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trong vi c tri n khai th c hi n D án. - Qu n lý, s d ng ngu n v n u tư th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. B trư ng B Y t , B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Th trư ng các B , ngành có liên quan và Ch t ch y ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản