Quyết định số 77/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 77/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2000/QĐ-TTg về việc giải thể một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 77/2000/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIẢI THỂ MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ban hành kèm theo Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Giải thể các tổ chức sau đây: Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 190/TTg ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế được thành lập theo Quyết định số 152/TTg ngày 11 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Ban công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu được thành lập theo Quyết định số 35/TTg ngày 19 tháng 01 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng, buôn lậu theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Uỷ ban Quốc gia về đơn giản hóa các thủ tục hàng không được thành lập theo Quyết định số 83/TTg ngày 5 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 749/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.
  2. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại được thành lập theo Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1021/TTg ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Ban công tác liên ngành về ODA được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở được thành lập theo Quyết định số 106/1998/QĐ-TTg ngày 9 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban năm quốc tế người cao tuổi Việt Nam được thành lập theo Quyết định 121/1998/QĐ-TTg ngày 9 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo triển khai các luật thuế mới được thành lập theo Quyết định số 208/1998/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo hợp tác với các tổ chức tài chính - tiền tệ Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 217/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo khắc phục "sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định 257/1998/QĐ-TTg ngày 31tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo điều hành xuất, nhập khẩu gạo và phân bón được thành lập theo Quyết định số 20/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập theo Quyết định số 133/1999/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản