Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 77/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V NNH M C CHI PHÍ L P, TH M NNH QUY HO CH VÀ I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH VÀ QUY HO CH CÁC S N PH M CH Y U TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Thông tư s 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh s 281/2007/Q -BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành nh m c chi phí cho l p, th m nh quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n ph m ch y u; Căn c Thông tư s 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và Quy t nh s 281/2007/Q -BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành nh m c chi phí cho l p, th m nh quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch phát tri n các s n ph m ch y u; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 3170/SXD-QLKTXD ngày 15 tháng 5 năm 2008, Công văn s 6974/SXD-QLKTXD ngày 08 tháng 10 năm 2008 và ý ki n th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 1765/STP-VB ngày 12 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v nh m c chi phí l p, thNm nh quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch các s n phNm ch y u trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 65/2006/Q - UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh t m th i v nh m c chi phí quy ho ch phát tri n ngành trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Công Thương, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n -huy n và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3; PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - B K ho ch và u tư; - B Xây d ng; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - y ban nhân dân thành ph ; Nguy n Thành Tài - Văn phòng Thành y; - Các Ban c a H i ng nhân dân TP; - Ban ch o C i cách hành chính TP; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, ( TMT-M) H.
  2. QUY NNH V NNH M C CHI PHÍ L P, TH M NNH QUY HO CH VÀ I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH VÀ QUY HO CH CÁC S N PH M CH Y U TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77 /2008/Q -UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh v nh m c chi phí này là cơ s tính m c chi phí (m c v n) và thanh toán chi phí khi nghi m thu cho toàn b n i dung công vi c l p, thNm nh l p m i quy ho ch và rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch s n phNm ch y u. i u 2. i tư ng áp d ng M i i tư ng s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c th c hi n công tác quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch s n phNm ch y u trên a bàn thành ph u ph i tuân theo úng các n i dung c a Quy nh này, tr quy ho ch phát tri n i n l c th c hi n theo quy nh c a B Công Thương. i u 3. Gi i thích t ng 1. nh m c chi phí cho d án quy ho ch và d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n ph m ch y u là m c chi t i a th c hi n toàn b n i dung công vi c theo trình t l p, thNm nh và trình duy t d án, không bao g m chi phí th c hi n các công vi c thăm dò, kh o sát a ch t, a v t lý, o v b n , t ch c u th u, thu giá tr gia tăng. 2. Các kho n m c chi phí trong d án quy ho ch và d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n ph m ch y u là các kho n m c chi phí hoàn thành các n i dung công vi c theo trình t l p, thNm nh và phê duy t d án. T t c các kho n chi u n m trong d toán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và chi theo ch qu n lý tài chính hi n hành. Chương II NNH M C CHI PHÍ L P, TH M NNH QUY HO CH VÀ I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH VÀ QUY HO CH CÁC S N PH M CH Y U i u 4. nh m c chi phí quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph 1. L p m i d án quy ho ch: a) M c chi phí (m c v n) t i a c a d án l p m i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p thành ph : Áp d ng công th c tính và các b ng 1, 2 và 3, kho n 1 M c I Ph n II c a Quy t nh s 281/2007/Q -BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư (sau ây g i là Quy t nh 281/2007/Q - BKH) xác nh ư c các h s H1 = 1; H2 = 3,5; H3 = 1,08 (Thành ph H Chí Minh là thành ph tr c thu c Trung ương và là ô th c bi t, có di n tích t nhiên là 2.092 km2), m c v n t i a cho d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph H Chí Minh là 1.890 tri u ng. C th : GiáQHT TP H Chí Minh = GchuNn x H1 x H2 x H3 = 500 x 1 x 3,5 x 1,08 = 1.890 (tri u ng). b) M c chi phí (m c v n) t i a c a d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p qu n - huy n tr c thu c thành ph là 756 tri u ng (c th : 40% x 1.890 tri u ng = 756 tri u ng). 2. i u ch nh d án quy ho ch: a) M c chi phí (m c v n) t i a c a d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p thành ph , sau khi có quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph cho ti n hành i u ch nh quy ho ch: - i v i quy ho ch ã th c hi n t 5 năm tr lên: tùy theo n i dung c n i u ch nh, không quá 65% m c v n t i a c a d án l p m i quy ho ch, quy nh t i i m a kho n 1 i u này. - i v i quy ho ch ã th c hi n dư i 5 năm: tùy theo n i dung c n i u ch nh, không quá 50% m c v n t i a c a d án l p m i quy ho ch, quy nh t i i m a kho n 1 i u này. b) M c chi phí (m c v n) t i a c a d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p qu n - huy n, sau khi có quy t nh phê duy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph cho ti n hành i u ch nh quy ho ch:
  3. - i v i quy ho ch ã th c hi n t 5 năm tr lên: tùy theo n i dung c n i u ch nh, không quá 65% m c v n t i a c a d án l p m i quy ho ch, quy nh t i i m b kho n 1 i u này. - i v i quy ho ch ã th c hi n dư i 5 năm: tùy theo n i dung c n i u ch nh, không quá 50% m c v n t i a c a d án l p m i quy ho ch, quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 3. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, thNm nh và phê duy t d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p thành ph : a) i v i d án l p m i quy ho ch: th c hi n theo b ng 6 kho n 1 M c I Ph n II Quy t nh 281/2007/Q - BKH. b) i v i d án i u ch nh quy ho ch: th c hi n theo b ng 10 kho n 1 M c II Ph n II Quy t nh 281/2007/Q -BKH. 4. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, thNm nh và phê duy t d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p qu n - huy n: a) i v i d án l p m i quy ho ch: th c hi n theo b ng 7 kho n 1 M c I Ph n II Quy t nh 281/2007/Q - BKH. b) i v i d án i u ch nh quy ho ch: th c hi n theo b ng 11 kho n 2 M c II Ph n II Quy t nh 281/2007/Q -BKH. i u 5. nh m c chi phí quy ho ch phát tri n ngành c a thành ph 1. L p m i d án quy ho ch phát tri n ngành: a) M c chi phí (m c v n) t i a cho vi c l p m i d án quy ho ch là: 30% x 1.890 tri u ng = 567 tri u ng. b) i v i các phân ngành c a ngành, m c v n t i a cho vi c l p m i d án quy ho ch là: 50% x 567 tri u ng = 283,5 tri u ng. 2. i u ch nh d án quy ho ch phát tri n ngành: M c chi phí (m c v n) t i a c a d án i u ch nh quy ho ch phát tri n ngành/phân ngành: sau khi có quy t nh phê duy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph cho ti n hành i u ch nh quy ho ch: a) i v i quy ho ch ã th c hi n t 5 năm tr lên: tùy theo n i dung c n i u ch nh, không quá 50% m c v n t i a c a d án l p m i quy ho ch, theo quy nh t i i m a, b kho n 1 i u này. b) i v i quy ho ch ã th c hi n dư i 5 năm: tùy theo n i dung c n i u ch nh, không quá 40% m c v n t i a c a d án l p m i quy ho ch, theo quy nh t i i m a, b kho n 1 i u này. 3. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, thNm nh và phê duy t d án quy ho ch phát tri n ngành/phân ngành c a thành ph : a) L p m i d án quy ho ch: Th c hi n theo b ng 13 kho n 1 M c III Ph n III Quy t nh 281/2007/Q -BKH. b) i v i vi c i u ch nh quy ho ch: Th c hi n theo b ng 16 kho n 2 M c III Ph n III Quy t nh 281/2007/Q -BKH. i u 6. nh m c chi phí quy ho ch phát tri n s n ph m ch y u c a thành ph 1. M c chi phí (m c v n) t i a c a d án l p m i quy ho ch phát tri n s n phNm ch y u: 30% x 567 tri u ng = 170,1 tri u ng. 2. M c chi phí (m c v n) t i a c a d án i u ch nh quy ho ch phát tri n s n phNm ch y u: sau khi có quy t nh phê duy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph cho ti n hành i u ch nh quy ho ch: a) i v i quy ho ch ã th c hi n t 5 năm tr lên: tùy theo n i dung c n i u ch nh, không quá 60% m c v n t i a c a d án l p m i quy ho ch, quy nh t i kho n 1 i u này. b) i v i quy ho ch ã th c hi n dư i 5 năm: tùy theo n i dung c n i u ch nh, không quá 50% m c v n t i a c a d án l p m i quy ho ch, quy nh t i kho n 1 i u này. 3. nh m c chi phí cho các kho n m c chi phí theo trình t l p, thNm nh và phê duy t d án quy ho ch s n phNm ch y u c a thành ph : a) i v i vi c l p m i quy ho ch: th c hi n theo b ng 14 kho n 1 M c III Ph n III Quy t nh 281/2007/Q - BKH. b) i v i vi c i u ch nh quy ho ch: th c hi n theo b ng 17 kho n 1 M c III Ph n III Quy t nh 281/2007/Q -BKH. i u 7. H s i u ch nh d toán kinh phí công tác l p, th m nh quy ho ch Khung giá, nh m c chi phí cho l p, thNm nh quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c và các s n phNm ch y u ban hành kèm theo Quy t nh 281/2007/Q -BKH ư c xây d ng trên cơ s m t b ng giá vào th i i m cu i năm 2006.
  4. Khi d toán kinh phí cho công tác l p, thNm nh quy ho ch s i u ch nh theo nguyên t c nhân thêm v i h s trư t giá (t l l m phát ho c ch s giá tiêu dùng CPI) do C c Th ng kê thành ph công b t i th i i m g n nh t so v i th i i m l p d toán. Ch s giá tiêu dùng CPI ư c tham kh o trên trang web c a C c Th ng kê thành ph ( a ch website: www.pso.hochiminhcity.gov.vn, vào m c Thông tin kinh t xã h i). H s i u ch nh d toán (K) ư c xác nh theo công th c sau: K = CPIt /CPI2006 CPI : Ch s giá tiêu dùng c a tháng khi l p d toán CPI2006 : Ch s giá tiêu dùng tháng 12 năm 2006. Chương III TH M QUY N TH M NNH, PHÊ DUY T D TOÁN L P, I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH VÀ S N PH M CH Y U i u 8. Phân công, phân c p th m nh, phê duy t d toán l p, i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i 1. D án c p thành ph : S Tài chính th c hi n thNm nh d toán d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p thành ph trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2. D án c p qu n - huy n: Giao Giám c S Tài chính th c hi n vi c thNm nh và phê duy t d toán d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p qu n - huy n. i u 9. Phân c p th m nh, phê duy t d toán l p, i u ch nh quy ho ch phát tri n ngành và s n ph m ch y u Giám c các S qu n lý chuyên ngành thNm nh và phê duy t d toán l p, i u ch nh d án quy ho ch và d án i u ch nh quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch các s n phNm ch y u c p thành ph . Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 10. T ch c th c hi n 1. Các d án quy ho ch và d án i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch các s n phNm ch y u th c hi n t ngày 13 tháng 5 năm 2007 v sau (ngày Quy t nh s 281/2007/Q -BKH c a B trư ng B K ho ch và u tư có hi u l c thi hành) thì ư c áp d ng nh m c chi phí theo quy nh t i Quy t nh này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c khi áp d ng các nh m c chi phí quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch các s n phNm ch y u, các ơn v ph n ánh v S Xây d ng ư c hư ng d n. N u vư t quá thNm quy n, S Xây d ng báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản