Quyết định số 770/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 770/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 770/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hoá trung chuyển được đóng trong container qua cảng Bến Nghé, cảng Sài Gon, cảng Hải Phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 770/2001/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 770/2001/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2001 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 770/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2001 BAN HÀNH QUI Đ NH T M TH I V TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNH HÓA TRUNG CHUY N ĐƯ C ĐÓNG TRONG CONTAINER QUA C NG B N NGHÉ, C NG SÀI GÒN, C NG H I PHÒNG T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/02/1990 Căn c Công văn s 424/CP-CN ngày 21/05/2001 và Công văn s 3301/VPCP-CN ngày 26/07/2001 c a Văn phòng Chính ph v vi c cho phép c ng B n Nghé, c ng Sài Gòn và c ng H i Phòng th c hi n thí đi m d ch v trung chuy n container. Xét đ ngh c a ông C c trư ng C c giám sát qu n lý. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này qui đ nh t m th i v th t c h i quan đ i v i d ch v trung chuy n hàng hóa v n chuy n b ng container qua c ng B n Nghé, c ng Sài Gòn và c ng H i Phòng. Đi u 2: Quy t đinh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: Th trư ng các đơn v thu c cơ qua T ng c c H i quan, C c trư ng C c h i quan các thành ph H Chí Minh, H i Phòng, các doanh nghi p liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đ ng Văn T o (Đã ký) QUI Đ NH T M TH I V TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNG HÓA TRUNG CHUY N ĐƯ C ĐÓNG TRONG CONTAINER QUA C NG B N NGHÉ, C NG SÀI GÒN, C NG H I PHÒNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 770/2001/QĐ-TCHQ ngày 21 tháng 8 năm 2001 c a T ng c c Trư ng T ng c c H i quan)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I. QUI Đ NH CHUNG: 1. Qui đ nh này áp d ng đ i v i háng hóa trung chuy n đư c đóng trong container (dư i đây g i t t là hàng hóa trung chuy n) qua các c ng B n Nghé, c ng Sài Gòn và c ng H i Phòng (dư i đây g i t t là C ng trung chuy n). 2. Không đư c trung chuy n hàng hóa b c m trung chuy n theo qui đ nh c a B Thương m i. Hàng hóa trung chuy n không ph i xin gi y phép, không thu c đ i tư ng ph i n p thu xu t kh u, nh p kh u và các lo i thu khác đ i v i hành xu t, nh p kh u. 3. Hàng hóa trung chuy n ph i đư c đóng trong container, có niêm phong k p chì c a Hãng t u. Hàng hóa trung chuy n ph i đư c th hi n rõ trên ch ng t v n t i, c th là trên b n lư c kh i hành hóa (Cargo Manifest) ph i ghi rõ "Container trung chuy n qua c ng B n Nghé/Sài Gòn/ H i Phòng". 4. Hàng hóa trung chuy n lưu gi trong C ng trung chuy n ph i đư c gi nguyên tr ng, đư c s p x p khoa h c, phù h p yêu c u ki m tra, giám sát c a H i quan. 5. C ng trung chuy n, hàng hóa trung chuy n đưa ra, đưa vào và lưu gi trong C ng trung chuy n ph i ch u s giám sát c a H i quan. 6. Trong trư ng h p container b đ v , hàng hóa bên trong container b hư h ng thì H i quan gi i quy t theo qui đ nh t i Đi u 10, Quy t đ nh 815/2001/QĐ-BTM ngày 01/08/2001 c a B Thương m i. 7. Đ nh kỳ 1 tháng 1 l n Doanh nghi p kinh doanh C ng trung chuy n (dư i đây g i t t là Doanh nghi p c ng) báo cáo cơ quan h i quan v tình hình hàng hoá trung chuy n và tình tr ng, s lư ng hàng hoá trung chuy n t n t i C ng trung chuy n. II. QUY Đ NH V TH T C H I QUAN 1. Th t c đưa hàng hoá trung chuy n vào C ng trung chuy n. 1.1. Trách nhi m c a Doanh nghi p c ng: Khi đưa hàng hoá vào lưu gi trong C ng trung chuy n, Doanh nghi p c ng ph i th c hi n khai h i quan và n p cho H i quan các gi y t sau: - T khai h i quan (HQ8C): 02 b n - B n lư c khai hàng hoá trung chuy n. Trên b n lư c khai hàng hoá ph i ghi rõ c ng x p hàng, c ng trung chuy n, c ng d hàng, s , ký hi u container, tên hàng hóa, đ a ch ngư i g i, ngư i nh n: 01 b n - Gi y phép trung chuy n, n u là hàng hóa thu c lo i ph i có văn b n này. 1.2. Trách nhi m c a H i quan: - Đăng ký t khai h i quan.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Giám sát vi c d hàng hóa t t u đưa vào C ng trung chuy n, trong su t quá trình hàng hóa lưu gi t i c ng trung chuy n cho đ n khi hàng đư c đưa ra nư c ngoài. - Ki m tra niêm phong, k p chì c a các container, đ i chi u s , ký hi u container v i t khai h i quan và b n lư c khai hàng hóa. Trư ng h p niêm phong, k p chì c a hãng t u không còn nguyên v n thì H i quan, Đ i lý hãng t u và Doanh nghi p c ng l p biên b n xác nh n, sau đó H i quan, Đ i lý hãng t u niêm phong l i container. Trư ng h p có s sai khác gi a b n lư c khai và các thông tin (s , ký hi u...) trên container thì Đ i lý hãng t u ph i có trách nhi m s a ch a, b sung và ch u trách nhi m trư c Pháp lu t v vi c s a ch a, b sung đó. - Xác nh n vào t khai h i quan, tr l i Doanh nghi p c ng 01 t khai, H i quan lưu 01 t khai và 01 b n lư c khai hàng hóa. 2. Th t c đưa hàng hóa trung chuy n t C ng trung chuy n ra nư c ngoài. 2.1. Trách nhi m c a Doanh nghi p c ng: Khi đưa hàng hóa trung chuy n t C ng trung chuy n ra nư c ngoài b ng đư ng bi n, Doanh nghi p c ng ph i th c hi n khai h i quan và n p cho h i quan các gi y t sau: - T khai h i quan (HQ8C): 02 b n - Sau khi t u đi, n p cho H i quan 01 b n lư c khai hàng hóa. 2.2. Trách nhi m c a H i quan: - Đăng ký t khai. - Đ i chi u n i dung khai h i quan v i s , ký hi u các container đư c chuy n đi, giám sát vi c x p hàng hóa chung chuy n lên t u cho đ n khi t u th c xu t. - Xác nh n th c xu t vào t khai h i quan, tr Doanh nghi p c ng 01 t khai, H i quan lưu 01 t khai và 01 b n lư c khai hàng hóa. - Xác đ nh lư ng hàng hóa trung chuy n t n hàng ngày t i C ng trung chuy n chưa đưa ra nư c ngoài. III. X LÝ VI PH M: Các t ch c và cá nhân có hành vi vi ph m quy đ nh này và các quy đ nh khác c a Pháp lu t có liên quan thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý theo quy đ nh c a Pháp lu t Vi t Nam. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH: Sau 01 năm th c hi n, T ng c c H i quan s sơ k t đánh giá vi c th c hi n Quy đ nh t m th i này đ ban hành quy đ nh chính th c.
Đồng bộ tài khoản