Quyết định số 777/QĐ-BXD

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 777/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 777/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để để nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ “Hướng dẫn thiết kế bao che cho công trình kiến trúc nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 777/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 777/Q -BXD Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH THÀNH L P H I NG KHOA H C K THU T CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU NHI M V KHOA H C CÔNG NGH “HƯ NG D N THI T K BAO CHE CHO CÔNG TRÌNH KI N TRÚC NH M S D NG NĂNG LƯ NG TI T KI M VÀ HI U QU ” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a Vi n Ki n trúc Quy ho ch ô th và nông thôn t i công văn s : 290/VKTQH-KHKT ngày 13/5/2009 v vi c ngh nghi m thu tài KHCN; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu nhi m v Khoa h c Công ngh “Hư ng d n thi t k bao che cho công trình ki n trúc nh m s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ” do Vi n Ki n trúc Quy ho ch ô th và nông thôn ch trì th c hi n. H i ng g m : 11 thành viên ( có danh sách kèm theo ). i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký t i khi nhi m v c a H i ng hoàn thành. i u 3. V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Vi n trư ng Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và nông thôn và các Ông, Bà có tên trong danh sách H i ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -Như i u 3. ã ký -Ch nhi m tài. -Lưu: VP, V KHCN&MT. Cao L i Quang
  2. DANH SÁCH H I NG KHKT CHUYÊN NGÀNH (Thành l p theo Q s : 777 /Q -BXD ngày 28 tháng 7 năm 2009) Ch t ch H i ng 1. TS. Nguy n Trung Hòa - V trư ng V Khoa h c Công ngh & Môi trư ng, B Xây d ng; Thư ký H i ng 2. ThS. Châu Th Thu Hà - Chuyên viên V Khoa h c Công ngh & Môi trư ng, B Xây d ng; U viên ph n bi n 3. GS.TS. Nguy n H u Dũng – Trư ng i h c Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i; 4. PGS.TS. Ph m c Nguyên – Trung tâm k thu t môi trư ng ô th và khu công nghi p; 5. TS. Nguy n Văn Muôn – Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i. Các u viên khác 6. TS. Lê ình Tri – Phó V trư ng V Ki n trúc Quy ho ch xây d ng, B Xây d ng; 7. TS. Lê Th Bích Thu n – Phó Vi n trư ng Vi n Ki n trúc Quy ho ch ô th và nông thôn, B Xây d ng; 8. PGS.TS. Doãn Minh Khôi – Khoa Ki n trúc, Trư ng i h c Xây d ng; 9. ThS. Tr n Bình Tr ng – Giám c Văn phòng d án, T ng Công ty tư v n xây d ng dân d ng Vi t Nam (VNCC); 10. TS. Hoàng Ng c Hoa – Phó Vi n trư ng Vi n Thi t k trư ng h c, B Giáo d c và ào t o; 11. TS. Nguy n Ti n Thu n – Phó Ch nhi m Khoa Ki n trúc, Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i. Khách m i c a H i ng 1. i di n Vi n Ki n trúc, Qui ho ch ô th và nông thôn, B Xây d ng; 2. i di n Trung tâm Thông tin, B Xây d ng
  3. B XÂY D NG PHI U TRÌNH GI I QUY T CÔNG VI C ơn v : V Khoa h c Công Ngày trình văn b n:…../…../2009 ngh Kính trình: Th trư ng Cao L i Quang V n trình: Thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu nhi m v Khoa h c Công ngh “Nghiên c u b o t n, tôn t o và khai thác giá tr di tích khu Hoàng thành Thăng long Hà n i” Ý ki n c a ơn v ch trì so n th o: Ý ki n gi i quy t c a Lãnh o 1. Tóm t t n i dung và và ki n ngh gi i quy t: B : Nhi m v Khoa h c Công ngh “Nghiên c u b o t n, tôn t o và khai thác giá tr di tích khu Hoàng thành Thăng long Hà n i” do Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th & nông thôn ch trì th c hi n ã hoàn thành. Kính trình Th trư ng xem xét phê duy t quy t nh thành l p H i ng khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu nhi m v KHCN trên 7. Th i gian trình và ngư i ti p nh n: 7.1. Th i gian trình: L n1 L n2 L n3 L n4 7.2. Ngư i ti p nh n: 2. Cơ s ban hành văn b n: 8. Chuyên viên t ng h p: - Công văn s 353/VKTQH-KHTTr ngày 09/6/2009 v vi c ngh nghi m thu tài KHCN - Báo cáo tài 3. Ý ki n tham gia c a các ơn v ph i h p 9. V Pháp ch thNm nh văn b n QPPL: 4. Chuyên viên so n th o văn b n: 10. Ý ki n Lãnh o Văn phòng:
  4. Châu Th Thu Hà 5. Xác nh m c m t c a văn b n: Thư ng M t T im t 6. Lãnh o ơn v ch trì so n th o văn b n: Nguy n Trung Hòa 11. Lưu văn b n trên m ng XDNET 01: 11.1. Có lưu trên m ng: 11.2. Không lưu trên m ng:
Đồng bộ tài khoản