Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 78/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ HO T NG S H U TRÍ TU TRONG CƠ S GIÁO D C IH C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Lu t S h u trí tu ngày 12 tháng 12 năm 2005; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh quy t s 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v i m i cơ b n và toàn di n giáo d c i h c Vi t Nam giai o n 2006-2020; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Ngh nh s 105/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t S h u trí tu v b o v quy n s h u trí tu và qu n lý nhà nư c v s h u trí tu ; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý ho t ng s h u trí tu trong cơ s giáo d c i h c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; giám c các i h c, h c vi n, hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng; vi n trư ng các vi n nghiên c u khoa h c có ào t o trình ti n sĩ, ph i h p ào t o trình th c sĩ ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; Văn phòng Chính ph ; - Thanh tra Chính ph , cơ quan thu c Chính ph ; - Các B và cơ quan ngang B , UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW;
  2. - B Tư pháp (C c KtrVBQPPL); - Công báo, các website Chính ph ; Bành Ti n Long - Như i u 3 ( th/hi n), website B GD& T; - Lưu: VT, KHCNMT, PC. QUY NNH V QU N LÝ HO T NG S H U TRÍ TU TRONG CƠ S GIÁO D C I H C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 78/2008/Q -BGD T ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh v qu n lý ho t ng s h u trí tu trong cơ s giáo d c i h c. 2. Văn b n này áp d ng i v i cơ s giáo d c i h c bao g m: các i h c; h c vi n; trư ng i h c; trư ng cao ng; vi n nghiên c u khoa h c ư c Th tư ng Chính ph giao ào t o trình ti n sĩ, ph i h p v i các trư ng i h c ào t o trình th c sĩ. i u 2. M c tiêu qu n lý ho t ng s h u trí tu Qu n lý c a ho t ng s h u trí tu trong cơ s giáo d c i h c nh m khuy n khích ho t ng sáng t o, thúc Ny quá trình khai thác, chuy n giao quy n s h u trí tu và b o v tài s n trí tu c a cá nhân, t p th , t ch c và c a chính cơ s giáo d c i h c. i u 3. Tài s n trí tu trong cơ s giáo d c ih c Tài s n trí tu trong cơ s giáo d c i h c là quy n s h u trí tu và các tài s n khác (quy n i v i sáng ki n, gi i pháp h p lý hóa trong giáo d c và ào t o và các i tư ng khác) phát sinh t các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh . Chương 2. QU N LÝ HO T NG S H U TRÍ TU TRONG CƠ S GIÁO D C I H C i u 4. Các n i dung qu n lý ho t ng s h u trí tu Quy nh v qu n lý ho t ng s h u trí tu g m có các n i dung cơ b n sau: 1. T ch c b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu trong cơ s giáo d c ih c
  3. 2. Xây d ng quy trình, th t c phát hi n, khai báo tài s n trí tu ; tri n khai xác l p quy n và khai thác thương m i tài s n trí tu c a cá nhân, t p th , t ch c và c a chính cơ s giáo d c i h c. 3. Xác nh quy n s h u i v i tài s n trí tu c a cá nhân, t p th , t ch c và c a chính cơ s giáo d c i h c. 4. Xây d ng cơ ch và t l phân chia thu nh p t ho t ng khai thác thương m i tài s n trí tu . 5. Xây d ng k ho ch ho t ng và k ho ch tài chính cho ho t ng s h u trí tu . 6. Quy nh nghĩa v và trách nhi m c a cán b , nhân viên, gi ng viên, ngư i h c và các ch th khác tham gia vào các ho t ng c a cơ s giáo d c i h c i v i quy n s h u trí tu và thi hành Quy nh v qu n lý ho t ng s h u trí tu trong cơ s giáo d c i h c. 7. Ki m tra vi c th c hi n quy n s h u trí tu trong cơ s giáo d c i h c. 8. Xây d ng cơ ch gi i quy t tranh ch p, khen thư ng và x lý vi ph m. i u 5. T ch c b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu 1. Căn c nhu c u và i u ki n phát tri n ho t ng ào t o, nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh , cơ s giáo d c i h c thành l p b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu . B ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu ư c t ch c c l p, tr c thu c Th trư ng cơ s giáo d c i h c ho c tr c thu c phòng khoa h c công ngh . 2. B ph n chuyên trách có ch c năng giúp Th trư ng cơ s giáo d c i h c qu n lý ho t ng s h u trí tu , th c hi n các nhi m v sau ây: a. T ch c xây d ng và th c hi n k ho ch qu n lý ho t ng s h u trí tu ; b. Xây d ng văn b n qu n lý ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c; c. T ch c vi c ghi nh n, khai báo, qu n lý tài s n trí tu c a cơ s giáo d c i h c; d. T ch c, th c hi n vi c xác l p quy n s h u trí tu ; . Giám sát vi c th c thi quy n s h u trí tu trong cơ s giáo d c i h c; e. T ch c khai thác thương m i tài s n trí tu ; f. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n văn b n hư ng d n c th các n i dung trong Quy nh c a các t ch c và cá nhân trong cơ s giáo d c i h c, nh kỳ hàng năm và 5 năm t ch c t ng k t, ánh giá công tác qu n lý v ho t ng s h u trí tu xây d ng nh hư ng, chi n lư c phát tri n trong 5 năm ti p theo; th c hi n ch báo cáo, xu t m c và hình th c khen thư ng ho c x lý vi ph m.
  4. g. xu t vi c s a i, b sung các n i dung trong văn b n hư ng d n c th th c hi n Quy nh phù h p v i s phát tri n c a cơ s giáo d c i h c trong t ng giai o n; i u 6. Phát hi n, khai báo, ghi nh n tài s n trí tu 1. Các i tư ng quy n s h u trí tu phát sinh trong quá trình th c hi n ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh ph i ư c các cá nhân, t ch c có liên quan phát hi n và thông báo cho b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c. 2. B ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu ghi nh n, phát hi n, qu n lý tài s n trí tu c a cơ s giáo d c i h c và h tr các bi n pháp xác l p k p th i quy n s h u theo úng quy nh c a pháp lu t, nh m h n ch kh năng b sót ho c th t thoát tài s n trí tu c a cơ s giáo d c i h c. i u 7. Xác nh quy n s h u i v i tài s n trí tu 1. Quy n s h u i v i tài s n trí tu ư c xác nh tương ng v i t l óng góp ngu n l c t o ra tài s n trí tu , n u các bên không có th a thu n khác; 2. Cơ s giáo d c i h c ph i dành m t ph n quy n s h u cho tác gi t o ra tài s n trí tu nh m khuy n khích các ho t ng sáng t o. 3. Ngư i h c ư c hư ng m t ph n ho c toàn b quy n tác gi bao g m quy n nhân thân và quy n tài s n i v i khóa lu n ( án), lu n văn, lu n án, công trình nghiên c u khoa h c trên cơ s ư c ngư i hư ng d n khoa h c, các c ng s ch p thu n và ư c cơ s giáo d c i h c xác nh n. Vi c s d ng cơ s v t ch t c a cơ s giáo d c i h c th c hi n khóa lu n ( án), lu n văn, lu n án và công trình nghiên c u khoa h c tuân theo quy ch qu n lý cơ s v t ch t c a cơ s giáo d c i h c. 4. N u các t ch c, cá nhân có u tư ngu n l c cho vi c th c hi n khóa lu n ( án), lu n văn, lu n án c a ngư i h c thì quy n s h u i v i khóa lu n ( án), lu n văn, lu n án ư c xác nh phù h p v i Kho n 1 c a i u này. i u 8. Xác nh quy n công b i v i tài s n trí tu 1. Quy n công b i v i tài s n trí tu là k t qu nghiên c u ư c t o ra trong ho t ng c a cơ s giáo d c i h c thu c v cơ s giáo d c i h c, không ph thu c vào t l óng góp ngu n l c t o ra tài s n trí tu , tr trư ng h p các bên tham gia có th a thu n khác, và vi c công b không ư c làm nh hư ng n kh năng khai thác thương m i tài s n trí tu c a ch s h u. 2. Trong trư ng h p cơ s giáo d c i h c không th c hi n vi c công b trong m t th i h n h p lý do cơ s giáo d c i h c quy nh mà không có lý do th a áng, tác gi c a các k t qu nghiên c u ư c th c hi n quy n công b . i u 9. B o m t thông tin
  5. T p th , cá nhân, b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c và nh ng ngư i tham gia ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh có nghĩa v b o m t các thông tin liên quan trong ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh có kh năng nh hư ng n quy n công b , xác l p quy n s h u trí tu và khai thác thương m i tài s n trí tu c a ơn v . i u 10. Xác l p quy n s h u i v i tài s n trí tu 1. B ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c là u m i t ch c và th c hi n vi c xác l p quy n s h u trí tu . 2. Nghĩa v lưu gi và b o v các tài li u, ch ng c h tr vi c xác l p quy n s h u trí tu c a các t ch c và cá nhân ư c th c hi n theo văn b n qu n lý ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c. 3. i v i tài s n trí tu ư c xác nh thu c quy n c a nhi u ch s h u, k c ch s h u bên ngoài cơ s giáo d c i h c, b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c ch u trách nhi m th c hi n các ho t ng xác l p quy n i v i tài s n trí tu này. 4. i v i tài s n trí tu t xác l p quy n s h u (bí m t kinh doanh, tác phNm, b n ghi âm, b n ghi hình và các i tư ng khác) khi áp ng các i u ki n lu t nh, b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu ti n hành lưu gi và b o v các ch ng c v vi c phát sinh quy n s h u i v i các tài s n trí tu này. 5. i v i tài s n trí tu (phát minh, sáng ch , gi ng cây tr ng và các i tư ng khác) ph i xác l p quy n s h u theo cơ ch ăng ký t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ho c i v i tài s n trí tu (tác phNm, b n ghi âm, b n ghi hình và các i tư ng khác) có th ăng ký gi m thi u nghĩa v ch ng minh quy n, b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c th c hi n vi c ăng ký theo quy nh c a pháp lu t s h u trí tu . 6. Chi phí xác l p quy n s h u trí tu do các ch s h u tài s n trí tu liên quan chi tr theo t l quy n s h u tương ng. Chi phí xác l p quy n s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c ư c h ch toán trong kinh phí qu n lý ho t ng khoa h c công ngh hàng năm c a cơ s giáo d c i h c. 7. i v i tài s n trí tu b b sót không ư c ghi nh n l i cho n khi ã nghi m thu xong tài, d án, n th i i m ư c phát hi n mà v n còn áp ng các i u ki n b o h theo pháp lu t s h u trí tu , b ph n chuyên trách ch u trách nhi m th c hi n xác l p quy n s h u trí tu i v i tài s n này. i u 11. ánh giá kh năng khai thác thương m i tài s n trí tu Cơ s giáo d c i h c th c hi n ánh giá kh năng khai thác thương m i tài s n trí tu theo các n i dung cơ b n sau: 1. Xác nh các y u t có kh năng khai thác thương m i c a tài s n trí tu .
  6. 2. L p danh sách, phân tích và ánh giá i tác ti m năng có nhu c u s d ng tài s n trí tu . 3. ánh giá hình th c khai thác thương m i kh thi. i u 12. Nguyên t c khai thác thương m i tài s n trí tu Th trư ng cơ s giáo d c i h c quy t nh vi c khai thác thương m i tài s n trí tu c a cơ s giáo d c i h c theo các nguyên t c sau: 1. Khai thác thương m i t i a tài s n trí tu c a cơ s giáo d c i h c v i các i u ki n thu n l i nh t; 2. Ưu tiên chuy n giao các ng s h u và các bên ã cùng tham gia vào quá trình t o ra tài s n trí tu ; 3. Dành m t t l nh t nh c a thu nh p t ho t ng thương m i tài s n trí tu phát tri n ho t ng sáng t o trong cơ s giáo d c i h c. i u 13. K ho ch ho t ng s h u trí tu 1. K ho ch ho t ng s h u trí tu ư c xây d ng trong k ho ch khoa h c và công ngh c a cơ s giáo d c i h c 5 năm và hàng năm, trên cơ s nh hư ng phát tri n c a cơ s giáo d c i h c và k t qu ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh trư c ó. K ho ch ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c c n phù h p v i nh hư ng chi n lư c phát tri n các lĩnh v c ưu tiên, s n phNm, ngành công nghi p ch l c c a a phương, b ngành và các y u t khác. 2. N i dung cơ b n c a K ho ch ho t ng s h u trí tu bao g m: - M c tiêu và chi n lư c v s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c; - D báo các tài s n trí tu ư c phát sinh và xây d ng k ho ch tài chính hàng năm cho các ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c; - T ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c v chính sách, pháp lu t qu c gia và qu c t v s h u trí tu ; - T ch c ho t ng thông tin s h u trí tu : xây d ng cơ s d li u s h u trí tu ph c v công tác qu n lý và áp ng nhu c u v thông tin c a các t ch c, cá nhân c a cơ s giáo d c i h c; trang b phương ti n tra c u, cung c p tin (máy tính, ph n m m tra c u…) cho các t ch c, cá nhân c a cơ s giáo d c i h c; - T ch c ho t ng tư v n, h tr vi c xác l p và b o v quy n s h u i v i tài s n trí tu c a cơ s giáo d c i h c; - T ch c ti p nh n khai báo, ánh giá sơ b kh năng b o h và ti m năng thương m i các tài s n trí tu ;
  7. - T ch c vi c xác l p quy n s h u trí tu ; phân tích ánh giá th trư ng thương m i ti m năng; t ch c àm phán, ký k t chuy n giao tài s n trí tu ; - Xây d ng các chương trình h tr phát tri n ho t ng sáng t o nh m t o ra tài s n trí tu trong cơ s giáo d c i h c; - T ch c ph i h p v i các cơ quan khác trong vi c th c hi n ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c; - T ch c ki m tra vi c th c hi n quy n s h u i v i tài s n trí tu trong cơ s giáo d c i h c. i u 14. Tài chính cho ho t ng s h u trí tu Hàng năm, cơ s giáo d c i h c xây d ng k ho ch tài chính cho ho t ng s h u trí tu trong k ho ch khoa h c và công ngh c a cơ s giáo d c i h c. Ngu n tài chính cho ho t ng s h u trí tu g m: 1. V n c p t ngân sách nhà nư c cho cơ s giáo d c i h c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ; 2. V n tài tr , v n vay t qu phát tri n khoa h c và công ngh ; 3. V n th c hi n h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , chuy n giao công ngh , s n xu t kinh doanh v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c; 4. V n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 5. V n trích t ngu n thu h p pháp khác c a cơ s giáo d c i h c. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 15. Trách nhi m c a Th trư ng cơ s giáo d c ih c Th trư ng cơ s giáo d c i h c có trách nhi m ch o t ch c th c hi n Quy nh này trong cơ s giáo d c i h c như sau: 1. Ch o xây d ng chi n lư c v s h u trí tu và k ho ch ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c; 2. T ch c b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu ; 3. Quy nh c th vi c th c hi n ho t ng s h u trí tu trong cơ s giáo d c i h c; 4. Ch o các b ph n liên quan trong cơ s giáo d c i h c th c hi n và ph i h p v i b ph n chuyên trách th c hi n k ho ch ho t ng s h u trí tu c a cơ s giáo d c i h c;
  8. 5. T ch c t p hu n b i dư ng nâng cao ki n th c v s h u trí tu cho i ngũ cán b , nhân viên c a cơ s giáo d c i h c; 6. Quy nh t l phân ph i l i ích thu ư c do khai thác thương m i tài s n trí tu nhưng không ư c trái v i quy nh c a pháp lu t. 7. Quy nh vi c chuy n giao quy n ăng ký, quy n khai thác thương m i tài s n trí tu c a cơ s giáo d c i h c; 8. Ch o xây d ng các bi n pháp khuy n khích cá nhân, t p th phát tri n ho t ng sáng t o t o ra tài s n trí tu và chuy n giao quy n i v i các tài s n này cho các cá nhân, t ch c có nhu c u. Kinh phí h tr , khuy n khích ư c d toán trong k ho ch ho t ng s h u trí tu hàng năm. 9. Ch o vi c ki m tra, giám sát các ho t ng s h u trí tu trong cơ s giáo d c i h c. i u 16. Gi i quy t tranh ch p v s h u trí tu 1. Các tranh ch p v s h u trí tu ư c khuy n khích gi i quy t b ng hòa gi i. 2. B ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu là u m i t ch c hòa gi i các tranh ch p v s h u trí tu . 3. Trư ng h p hòa gi i không thành, b ph n chuyên trách qu n lý ho t ng s h u trí tu xu t hư ng x lý cho th trư ng cơ s giáo d c i h c theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân th c hi n t t Quy nh v qu n lý ho t ng s h u trí tu ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân vi ph m Quy nh v qu n lý ho t ng s h u trí tu tùy theo tính ch t và m c có th b x lý k lu t ho c ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Bành Ti n Long
Đồng bộ tài khoản