Quyết định số 78/QĐ-TNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
9
download

Quyết định số 78/QĐ-TNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/QĐ-TNN

  1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 78/QĐ-TNN Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐNNH QUY ĐNN H CHỨC N ĂN G, N HIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒN G KẾ HOẠCH - TỔN G HỢP CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước; Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Chánh Văn phòng Cục, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Vị trí và chức năng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp là đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện công tác kế hoạch, tài chính - kế toán thuộc phạm vi quản lý của Cục. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng các văn bản, hướng dẫn về cơ chế, chính sách, kế hoạch, tài chính - kế toán; tham gia xây dựng các quy chuNn, tiêu chuNn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phNm trong lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng. 2. Chủ trì xây dựng, tổng hợp trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm trong lĩnh vực tài nguyên nước; theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 3. Trình Cục trưởng phương án phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách hằng năm. 4. Thực hiện công tác tài chính - kế toán của Cục theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II; quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị dự toán cấp III thuộc Cục trong việc thực hiện công tác tài chính - kế toán theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính trình Cục trưởng. 5. Tham gia việc thNm định đề cương, dự toán, kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 6. Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, tài chính - kế toán của Cục; theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, tài chính - kế toán của các đơn vị trực thuộc Cục. 7. Chủ trì, phối hợp góp ý kiến về kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của các Bộ, ngành, địa phương. 8. Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù về lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng. 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
  2. Điều 3. Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công. Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - các Thứ trưởng (để báo cáo); - Các Vụ: TCCB, KH, TC; Nguyễn Thái Lai - Lãnh đạo Cục; - Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TN CS HCM Cục; - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản