Quyết định số 79/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
6
download

Quyết định số 79/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2003/QĐ-BBCVT Về việc gia hạn thời gian phát hành Tem bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2003/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH, VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 79/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 24 tháng 03 năm 2003 QUY T Đ NH V/V GIA H N TH I GIAN PHÁT HÀNH TEM BƯU CHÍNH VI T NAM B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Pháp l nh Bưu chính Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính Vi n thông; Xét ngh c a T ng giám c T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam t i Công văn s 1669/BC ngày 2/4/2003 v vi c x lý tem h t th i h n phát hành; Theo ngh c a V trư ng V Bưu chính, QUY T NNH: i u 1. Gia h n th i gian phát hành m t s b tem bưu chính Vi t Nam nêu trong danh sách ính kèm ph n ph l c. i u 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V Bưu chính, V trư ng V K ho ch - Tài chính và T ng Giám c T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. K/T. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH, VI N Nơi nh n: THÔNG - Như i u 2. - B trư ng B BCVT ( b/c) TH TRƯ NG - B Tài chính. - Lưu VT, BC. Tr n Ng c Bình PH L C DANH SÁCH CÁC B TEM Ư C GIA H N TH I GIAN PHÁT HÀNH (Ban hành kèm theo quy t nh s /2003/Q -BBCVT, ngày tháng năm 2003)
  2. A. 19 b tem ư c gia h n th i gian phát hành n ngày 30/6/2004 g m: STT Tên b tem S m u Th i h n phát hành 1 KN 50 năm ngày truy n th ng Thanh niên 1 15/07/2000- xung phong VN 30/06/2002 2 H i kho Phù ng toàn qu c l n V 1 20/07/2000- 30/06/2002 3 Cá r n san hô bi n Vi t Nam 6+1bloc 07/08/2000- 30/06/2002 4 KN 50 năm ngày truy n th ng ngành Bưu 1 15/08/2000- i n VN 30/06/2002 5 KN 55 năm ngày thành l p ngành Công an 2 19/08/2000- ND VN 30/06/2002 6 KN 200 năm ngày sinh T ng c Nguy n 1 31/08/2000- Tri Phương 30/06/2002 7 Vì tr em Vi t Nam 2 08/09/2000- 30/06/2002 8 Th v n h i Sydney 2000 3 15/09/2000- 30/06/2002 9 KN 700 năm ngày m t H V Tr n Qu c 1 15/09/2000- Tu n 30/06/2002 10 Chim c nh 6+1bloc 28/09/2000- 30/06/2002 11 KN 40 năm ngày th/ l p H i Tem VN 1 06/10/2000- 30/06/2002 12 Thăng Long - Hà N i ngàn năm văn hi n 3+1bloc 07/10/2000- 30/06/2002 13 KN 70 năm th/ l p H i Nông dân VN 1 14/10/2000- 30/06/2002 14 Dơi 5 16/10/2000- 30/06/2002 15 KN 70 năm th/ l p H i LH Ph n VN 1 20/10/2000- 30/06/2002 16 Chào m ng i h i Thi ua toàn qu c l n VI 2 10/11/2000- 30/06/2002 17 Hoa mua 2 15/11/2000- 30/06/2002
  3. 18 KN 70 năm th/ l p M t tr n T qu c VN 1 18/11/2000- 30/06/2002 19 KN 60 năm ngày kh i nghĩa Hòn Khoai 1 13/12/2000- 30/06/2002 B.25 b tem ư c gia h n th i gian phát hành n ngày 31/12/2004 g m: STT Tên b tem S m u Th i h n phát hành 1 Vi t nam v ng bư c vào thiên niên k 1 01/01/2001- m i 01/12/2002 2 T t Tân T 2 02/01/2001- 01/12/2002 3 Cá nư c ng t 6 18/01/2001- 01/12/2002 4 KN 100 năm gi i thư ng Nô-Ben u 1 27/01/2001- tiên 01/12/2002 5 Tranh b n mùa 4 01/02/2001- 01/12/2002 6 Phong c nh mi n B c 3 23/02/2001- 01/12/2002 7 KN 50 năm ngày ra s báo Nhân Dân u 1 11/03/2001- tiên 01/12/2002 8 á quý Vi t nam 2 20/03/2001- 01/12/2002 9 KN 70 năm ngày th/l p oàn TNCS H 1 26/03/2001- Chí Minh 01/12/2002 10 ng v t vư n qu c gia Cát Tiên `4 03/04/2001- 01/12/2002 11 Chào m ng ih i ng C ng s n Vi t 2 18/04/2001- nam l n IX 01/12/2002 12 Phong bì in tem” Chào m ng H ng 1 18/04/2001- l n IX” 01/12/2002 13 N m hoa 7+1bloc 02/05/2001- 01/12/2002 14 KN 60 năm ngày th/l p i TNTP H 1 15/05/2001- Chí Minh 01/12/2002 15 KN 60 năm th/ l p M t tr n Vi t Minh 1 19/05/2001- 01/12/2002
  4. 16 Phòng ch ng tác h i c a thu c lá 1 30/05/2001- 01/12/2002 17 Vì tr em Vi t Nam 2 01/06/2001- 01/12/2002 18 u máy xe l a Diezen 6+1bloc 05/06/2001- 01/12/2002 19 Bư m 6+1bloc 16/07/2001- 01/06/2003 20 Chào m ng Cúp bóng á Th gi i 2002 2 24/07/2001- 01/06/2003 21 Nh c khí dân t c Vi t Nam 6 04/09/2001- 01/06/2003 22 Năm LHQ “ i tho i gi a các n n văn 1 09/10/2001- minh “ 01/06/2003 23 KN 100 năm ngày sinh Tr n Huy Li u 1 05/11/2001- 01/06/2003 24 KN 50 năm ngày m t nhà văn Nam Cao 1 30/11/2001- 01/06/2003 25 Chào m ng Thiên niên k môi trư ng 2 27/12/2001- 01/06/2003
Đồng bộ tài khoản