Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 79/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH “DANH M C B SUNG PHÂN BÓN Ư C PHÉP S N XU T, KINH DOANH VÀ S D NG VI T NAM” B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 113/2003/N -CP ngày 07/10/2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón và Ngh nh s 191/2007/N -CP ngày 31/12/2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 113/2003/N -CP ngày 07/10/2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph Quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m hàng hoá; Căn c Quy t nh s 36/2007/Q -BNN ngày 24/4/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy nh s n xu t, kinh doanh và s d ng phân bón; Theo ngh c a C c trư ng C c Tr ng tr t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c b sung phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam bao g m 64 lo i, ư c chia thành: 1. Phân khoáng 02 lo i; 2. Phân trung vi lư ng 02 lo i; 3. Phân h u cơ sinh h c 09 lo i; 4. Phân h u cơ khoáng 09 lo i; 5. Phân vi sinh v t 01 lo i; 6. Phân bón lá 41 lo i; i u 2. T ch c, cá nhân ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng các lo i phân bón t i Danh m c b sung này khi có các i u ki n quy nh t i i u 5 c a Ngh
  2. nh s 113/2003/N -CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón và kho n 4 i u 1 c a Ngh nh 191/2007/N -CP ngày 31/12/2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 113/2003/N -CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, kinh doanh phân bón. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo. Lo i kh i Danh m c phân bón ư c phép s n xu t kinh doanh và s d ng t i Vi t Nam i v i các lo i phân bón dư i ây k t ngày Quy t nh này có hi u l c: 1. Phân MAP có s th t 8 trang 3 t i Quy t nh s 40/2004/Q -BNN ngày 19/8/2004 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT v vi c Ban hành Danh m c phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam. 2. Phân bón lá có s th t 190 trang 26 t i Quy t nh s 55/2006/Q -BNN ngày 7/7/2006 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT v vi c Ban hành Danh m c b sung phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam. 3. Phân h u cơ sinh h c có s th t 4 trang 4 t i Quy t nh s 102/2007/Q -BNN ngày 11/12/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Danh m c b sung phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam. 4. Phân trung vi lư ng có s th t 3, 8, 12, 13 trang 2; Phân h u cơ khoáng có s th t 38, 39, 40, 41, 42, 43 trang 7; s th t 44 trang 8; Phân h u cơ sinh h c có s th t 15, 16, 17 trang 9; Phân bón lá có s th t 2 trang 10; s th t 95, 96 trang 16 t i Quy t nh s 59/2008/Q -BNN ngày 9/5/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Danh m c b sung phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam. i u 4. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Tr ng tr t, V trư ng V Khoa h c công ngh và Môi trư ng, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan n s n xu t, kinh doanh và s d ng phân bón Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng DANH M C
  3. B SUNG PHÂN BÓN Ư C PHÉP S N XU T, KINH DOANH VÀ S D NG T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 79 /2008/Q -BNN ngày 08 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B NN & PTNT) I. PHÂN KHOÁNG T ch c, cá nhân ơn Thành ph n, hàm lư ng ăng TT Tên phân bón ăng ký kh o v ký nghi m YaraLivaTM CT TNHH YARA 1 % N: 15,4; CaO: 26; B: 0,3 NITRABORTM VI T NAM CT TNHH TM&DV 2 NICALCIT % N: 15; CaO: 26 ng Vi t II. PHÂN TRUNG VI LƯ NG ơn Thành ph n, hàm lư ng ăng T ch c, cá nhân TT Tên phân bón v ký ăng ký Super vi lư ng Axit Humic: 3; N: 3; SiO2: 2; CT CP Phân bón 1 % t ng h p Vi t M MgO: 2; CaO: 2 Vi t M Cu: 550; Zn: 800; Fe: 500; Mn: 500; ppm Mo: 10; Co: 50; B: 500; NAA: 300 CT TNHH Th nh 2 SiCaMag % SiO2: 25; CaO: 40; MgO: 3 Hưng III. PHÂN H U CƠ SINH H C T ch c, cá Tên phân ơn TT Thành ph n, hàm lư ng ăng ký nhân ăng bón v ký HC: 25; Axit Humic: 2; N-P2O5hh-K2O: 2-2-2; Mg: 0,2; % u Trâu Ca: 0,05; Penac K: 0,1; Nm: 25 Công ty 1 Biorganic Phân bón ppm Fe: 200; Cu: 300; Zn: 1200; B: 400 No1 Bình i n 6 Cfu/g Trichoderma: 1x10 pHKCl: 5- 7 u Trâu HC: 25; Axit Humic: 2; N-P2O5hh-K2O: 2-2-3; Mg: 0,2; Công ty 2 % Biorganic Ca: 0,05; Penac K: 0,1; Nm: 25 Phân bón
  4. No2 ppm Fe: 200; Cu: 300; Zn: 1200; B: 400 Bình i n Cfu/g Trichoderma: 1x106 pHKCl: 5-7 % HC: 24,8; P2O5hh: 0,38; Ca: 0,079; K: 0,018; Mg: 0,033 CT AGMOR, ppm Cu: 86; B: 5; Zn: 4,3; Mn: 13 INC. Hoa 3 NEB-26 Kỳ; CT CPXD&TM pH: 3,4-3,6 Phú B c HC: 27,4; N-P2O5hh-K2O: 1,9-1,1-2,5; S: 3,2; SiO2: % 15,3; Mg: 0,83; Ca: 2,6; Fe: 1; Mn: 0,07; Cu: 0,03; B: CT TNHH Silic Sao 4 0,02; Nm: 24,8 Phân bón Mai Sao Mai pHKCl: 5-7 Tambagro % HC: 35; Axit Humic: 5; P2O5hh: 3; Nm: 25 5 G pHKCl: 7 Xí nghi p HC: 35; Axit Humic: 5; N-P2O5hh-K2O: 2-2-1; Nm: Tư doanh Tambagro % 25 Tam Ba 6 T pHKCl: 7 B t Cá s HC: 23,5; N-P2O5hh-K2O: 1-1-1; CaO: 4; MgO: 2; B t 7 % CT CP 1 cá: 50 Phân bón HC5 + HC: 23; Axit Humic: 3; N-P2O5hh-K2O: 4-1-1; MgO: 4; Vi t M 8 % TE CaO: 2; Nm: 25 CT TNHH HC: 23; Axit Humic: 3; N-P2O5hh-K2O: 2-1-1; MgO: 2; TM-DV-SX 9 VN1 % CaO: 4; Nm: 25 Phân bón Vi t Nga IV. PHÂN H U CƠ KHOÁNG ơn Thành ph n, hàm lư ng ăng T ch c, cá nhân TT Tên phân bón v ký ăng ký HC: 25; N-P2O5hh-K2O: 6-3-3; Công ty Phân bón % Mg: 0,2; Ca: 0,05; Penac K: 0,1; u Trâu Biorganic Bình i n 1 Nm: 25 No3 Fe: 200; Cu: 300; Zn: 1200; B: ppm 400 pHKCl: 5-7 u Trâu Biorganic 2 No4 % HC: 25; N-P2O5hh-K2O: 2-4-2; Mg: 0,2; Ca: 0,05; Penac K: 0,1;
  5. Nm: 25 Fe: 200; Cu: 300; Zn: 1200; B: ppm 400 pHKCl: 5-7 HC: 20; N-P2O5hh-K2O: 5-5-5; % SiO2: 3,6; MgO: 0,5; CaO: 1,2; 3 VN 555 Nm: 25 Fe: 1.100; Mn: 422; Zn: 300; ppm Cu: 200; B: 98 HC; 20; N-P2O5hh-K2O: 5-2-5; % SiO2: 3,6; MgO: 0,5; CaO: 1,2; 4 Lucky 3 Nm: 25 Fe: 1100; Mn: 422; Zn: 300; Cu: ppm 200; B: 98 HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 3-7-2; % SiO2: 0,3; MgO: 0,2; CaO: 0,5; 5 α2 (alpha 2) Nm: 25 Fe: 100; Mn: 100; Zn: 300; Cu: ppm 100; B: 100 CT CP Phân bón HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 7-3-2; Vi t M % SiO2: 0,3; MgO: 0,2; CaO: 0,5; 6 α3 (alpha 3) Nm: 25 Fe: 100; Mn: 100; Zn: 300; Cu: ppm 100; B: 100 HC: 20; N-P2O5hh-K2O: 4-2-2; % SiO2: 3,6; MgO: 0,5; CaO: 1,2; 7 CHITO Oligo Chitosan: 2; Nm: 25 Fe: 1100; Mn: 422; Zn: 300; Cu: ppm 200; B: 98 HC: 20; N-P2O5hh-K2O: 2-4-2; % SiO2: 3,6; MgO: 0,5; CaO: 1,2; 8 Lucky 1 Nm: 25 Fe: 1100; Mn: 422; Zn: 300; Cu: ppm 200; B: 98 HC: 20; N-P2O5hh-K2O: 2-2-4; % SiO2: 3,6; MgO: 0,5; CaO: 1,2; CT TNHH TM-DV- 9 a Vi Lư ng - VN Nm: 25 SX Phân bón Vi t Fe: 1100; Mn: 422; Zn: 300; Cu: Nga ppm 200; B: 98
  6. V. PHÂN VI SINH V T ơn Thành ph n, hàm lư ng ăng T ch c, cá nhân TT Tên phân bón v ký ăng ký VP D Rhizobium/azotobacter: 3,8x106; 1 Pro Grow Cfu/g PACIMEX.LLC t i Bacillus Bacteria: 6,2x108 Vi t Nam VI. PHÂN BÓN LÁ ơn Thành ph n, hàm lư ng ăng T ch c, cá nhân TT Tên phân bón v ký ăng ký N-P2O5-K2O: 1,6-2-1,2; As: % 0,002; Ni: 0,005; Ti: 0,02; Cr: 0,05; NaCl: 5 1 AFA-1 MgO: 150; Ca: 150; NAA: 200; ppm Thiocyanates: 50; Sulphamic axit: 50; Nitrous axit: 200 pHKCl: 5,1 N-P2O5-K2O: 2,2-2,2-2; As: % 0,002; Ni: 0,005; Ti: 0,02; Cr: 0,05; NaCl: 5 Ca: 200; MgO: 200; Fe: 500; 2 AFA-2 Cu: 200; Zn: 100; Mn: 100; ppm Vitamin B1: 100; Thiocyanates: 50; Sulfamic axit: 50; Nitrous axit: 200 Công ty TNHH Abio pHKCl: 5,3 Global N-P2O5-K2O: 1,8-1,6-1; As: % 0,002; Ni: 0,005; Ti: 0,02; Cr: 0,05; NaCl: 5 Ca: 50; MgO: 200; Fe: 300; Cu: 3 AFA-3 100; Zn: 50; Mn: 50; B: 500; ppm Vitamin B1: 250; Thiocyanates: 50; Sulfamic axit: 50; Nitrous axit: 200 pHKCl: 5,5 N-P2O5-K2O: 1,3-1,6-2,2; As: 4 AFA-4 % 0,002; Ni: 0,005; Ti: 0,02; Cr: 0,05; NaCl: 5 ppm Ca: 150; MgO: 150; Fe: 150; B: 200; Vitamin B1: 200; NAA:
  7. 200; Thiocyanates: 50; Sulfamic axit: 50; Nitrous axit: 200 pHKCl: 5,3 % N-P2O5-K2O: 15-30-15 AMC Ra Hoa CT TNHH XNK 5 B: 250; Mn: 250; Zn: 28; Cu: (AMINOSIN) ppm AMC 12; Mo: 7; Fe: 120 Nitrobenzen: 20; Ho t ch t b CTCP BVTV An 6 Boom Flower-n % m t: 40; Ch t ph gia: 40 Giang N-P2O5-K2O: 3-5-2; Cu: 0,1; % MgO: 0,5; NAA: 0,5; Axit 7 u Trâu Ra R Humic: 4 pHKCl: 5-7 N-P2O5-K2O: 30-5-15; Cu: 0,1; % 8 u Trâu L n Trái MgO: 0,5; GA3: 0,2 pHKCl: 5-7 Công ty Phân bón % Bachlobutarol: 95 Bình i n 9 u Trâu Ra Hoa ppm Zn: 50; Cu: 50; Mn: 50; B: 100 pHKCl: 5-7 Axit Humic: 2; N-P2O5-K2O: 5- % 1-3; NAA: 0,2 10 u Trâu B i Thu ppm Zn: 50; Cu: 50; Mn: 50; B: 100 pHKCl: 5-7 N: 8; NAA: 0,2; NOA: 0,1; Công ty Phân bón % Nitrophenol: 0,1; Axit Humic: 5 Bình i n u Trâu Cao 11 Nguyên ppm Mo: 10; Mn: 100; B: 50 pHKCl: 5-7 N-P2O5-K2O: 10-2-8; Ca: 4; % NAA: 0,1; Nitrophenol: 0,1 12 u Trâu yB Mn: 600; Fe: 600; Mo: 5; B: 80; ppm Cu: 200; Zn: 200 pHKCl: 5-7 N-P2O5-K2O: 10-8-4; Ca: 6; % NAA: 0,1; Nitrophenol: 0,1 u Trâu ư c 13 Mn: 600; Mo: 5; B: 80; Cu: 200; Mùa ppm Zn: 200 pHKCl: 5-7 14 u Trâu L i Hoa % N-P2O5-K2O: 2-12-10; NAA:
  8. 0,1; GA3: 0,3 ppm Mn: 50; B: 50; Cu: 50; Zn: 100 pHKCl: 5-7 Multi-K (KNO3. CT Haifa Chemicals 15 % N-K2O: 13-46 13-0-46) Ltd N-P2O5-K2O: 5-5-5; NAA: 0,3; % Axit Humic: 2 16 HN-Siêu l n trái B: 400; Zn: 400; Vitamin B1: ppm 100; Vitamin C: 100 pHKCl: 6-7 % P2O5-K2O: 32-3; MgO: 7 17 HN-Phosphate-Mg pHKCl: 6-7 N-P2O5-K2O: 2-6-2; NAA: 0,4; % Công ty TNHH Axit Humic: 4 SXTMDV Hoá Nông 18 HN-Siêu R B: 400; Zn: 400; Vitamin B1: ppm 100; Vitamin C: 100 pHKCl: 5-7 N-K2O: 2-5; NAA: 0,2; Axit % Humic: 8; MgO: 1; CaO: 1 19 HN-Humate B: 400; Zn: 400; Vitamin B1: ppm 100; Vitamin C: 100 pHKCl: 5-7 N-K2O: 5-18; NAA: 0,2; Axit Công ty TNHH % Humic: 4; MgO: 1 SXTMDV Hoá Nông 20 HN-Siêu to h t B: 400; Zn: 400; Vitamin B1: ppm 100; Vitamin C: 100 pHKCl: 6-7 N: 5; NAA: 0,3; Axit Humic: 4; % MgO: 7 21 HN-Nitra-Magiê B: 400; Zn: 400; Vitamin B1: ppm 100; Vitamin C: 100 pHKCl: 6-7 % Zn: 20; B: 2; NAA: 0,2; MgO: 1 Vitamin B1: 100; Vitamin C: 22 HN-Siêu k m ppm 100 pHKCl: 6-7 23 HN-Siêu v t bông % N-P2O5-K2O: 5-10-10; NAA:
  9. 0,2; Axit Humic: 2 B: 400; Zn: 400; Vitamin B1: ppm 100; Vitamin C: 100 pHKCl: 6-7 % N-P2O5-K2O: 10-8-5 Cu: 100; Mg: 150; Zn: 100; Mo: 24 LN. 10-8-5+TE ppm 80; B: 200; Mn: 80; Vitamin B1: 100; Vitamin C: 150; GA3: 250 pHKCl: 6-7 % N-P2O5-K2O: 8-30-15 Cu: 100; Mg: 200; Zn: 400; B: 200; Mn: 150; Vitamin B1: 100; 25 LN 8-30-15 ppm Vitamin C: 150; GA3: 200; Ca: 200 Công ty TNHH pHKCl: 6-7 SXTMDV L i Nông Axit Humic: 5; N-P2O5-K2O: 4- LN 4-8-4+TE+ g/l 8-4; S: 2; Fe: 0,2; Mg: 0,35; Ca: 26 3,4; Zn: 0,04; NAA: 0,1 Axit Humic 5% pHKCl: 6-7 N-P2O5-K2O: 5-40-3; MgO: 2,5; Axit Humic: 2; Vitamin B1: % 27 LN 5-40-3 0,001; Vitamin C: 0,002; NAA: 0,1 pHKCl: 6-7 P2O5-K2O: 12-6; SiO2: 10; 28 SILICA-PHOS super % NAA: 0,3 CT TNHH MOSAN SILICA- POTASS P2O5-K2O: 4-12; SiO2: 10; 29 super % NAA: 0,2 N-K2O: 0.15-2; Axit Humic: 30 Pro Hume Plus % 24,75 N-P2O5-K2O: 6,6-1,5-3,3; Axit VP D 31 Pro Green % Humic: 15 PACIMEX.LLC t i Axit Humic: 27; N-P2O5hh-K2O: Vi t Nam % 32 Pro Root Saver 0,45-0,08-1,65; Tro t o b : 29 Cfu/g Bacillus Bacteria: 13,52x109 N-P2O5-K2O: 5-5-5; Axit Công ty TNHH % 33 NV1 Humic: 3 Nông Vinh pHKCl: 6-7 34 NV2 % N-P2O5-K2O: 10-20-10; B: 1;
  10. Mg: 5; Zn: 2; Fe: 2 N-P2O5-K2O: 10-10-20; B: 5; 35 NV3 % Mg: 3; Zn: 1; Fe: 1 % N: 7; B: 15 36 NV4 pHKCl: 6-7 N-P2O5-K2O: 5-5-5; K-Humate: % 5 37 TB-Humate Zn: 500; Cu: 300; Mn: 200; B: ppm 50 MgO: 9; S: 3; Zn: 1,5; Cu: 1,5; 38 Ong Vàng % B: 0,5; Fe: 4; Mn: 4; Mo: 1; GA3: 0,005; Co: 0,005 N-P2O5-K2O: 25-17-10; MgO: TB-Vi lư ng 25- 1,5; Zn: 0,4; Cu: 0,5; B: 0,15; Công ty TNHH SX 39 % TM TOBA 17-10 Fe: 0,4; Mn: 0,3; Mo: 0,005; NAA: 0,005 % N-P2O5-K2O: 7-5-44; S: 7,5 40 TB-7-5-44+TE Zn: 1500; Cu: 500; Mn: 500; B: ppm 200; Mo: 50 % N-K2O: 5-5; K-Humate: 5 Humate - Lúa 41 Zn: 500; Cu: 300; Mn: 200; B: chuyên cho lúa ppm 50
Đồng bộ tài khoản