Quyết định số 7908/1999/QĐ-UB-CNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 7908/1999/QĐ-UB-CNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 7908/1999/QĐ-UB-CNN về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 7908/1999/QĐ-UB-CNN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 7908/1999/QĐ-UB-CNN TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 1999 QUY T Đ NH V PHÂN B H N M C G R NG T NHIÊN TRONG NƯ C Đ S N XU T S N PH M G M NGH XU T KH U NĂM 1999. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Quy t đ nh s 65/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v xu t kh u s n ph m g , lâm s n và nh p kh u nguyên li u g , lâm s n và Quy t đ nh s 136/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v s a đ i m t s quy đ nh th t c xu t kh u s n ph m g , lâm s n và Thông tư s 122/1999/TT-BNN-PTLN c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ; - Theo Công văn s 4030/BNN-PTLN ngày 04 tháng 11 năm 1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v giao h n m c g r ng t nhiên trong nư c đ s n xu t hàng g m ngh xu t kh u năm 1999 cho thành ph H Chí Minh ; - Xét đ ngh c a Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph t i T trình s 1353/TT-NN/LN ngày 07 tháng 12 năm 1999 ; QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay phân b h n m c g r ng t nhiên trong nư c đ s n xu t s n ph m g m ngh xu t kh u năm 1999 cho 35 doanh nghi p theo danh sách đính kèm. T ng h n m c g phân b là 10.395m3 (trong đó có 2.430m3 g nhóm 1 và nhóm 2). Đi u 2.- Căn c danh sách kèm theo quy t đ nh này, Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph c p phi u phân b g cho t ng doanh nghi p. Kh i lư ng h n m c g còn l i 3.605m3 (trong đó có 170m3 g nhóm 1 và 2) giao cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph đi u ti t c p phi u phân b khi các doanh nghi p có nhu c u. Đi u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Giám đ c các S , Th trư ng các đơn v có liên quan và Giám đ c các doanh nghi p có tên theo danh sách đính kèm t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH T CH Nơi nh n : PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Như đi u 3 - TTUB : CT, PCT/TT, TM - S K ho ch và Đ u tư - VPUB : PVP/KT - T CNN, TM - Lưu Lê Thanh H i
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHI P ĐƯ C C P H N M C G R NG T NHIÊN TRONG NƯ C NĂM 1999 Đ XU T KH U S N PH M G TH CÔNG M NGH . (Kèm theo Quy t đ nh s 7908 /1999/QĐ-UB-CNN ngày 23 tháng 12 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ) TT Tên doanh nghi p Đ a ch văn phòng Kh i lư ng h n m c Ghi đư c c p chú T ng (m3 Trong đó qui tròn) nhóm 1 nhóm 2 I. Doanh nghi p Nhà nư c : 01 Công ty Lâm s n thành ph 51 B1 Nguy n Oanh, Gò V p. 600 200 (Forimex). 02 Công ty Kinh doanh SX 200Bis Lý Chính Th ng, qu n 600 100 Sàigòn Daklak (Sadaco) 3. 03 Công ty Xu t-nh p kh u 176 Hai Bà Trưng, Q.1 500 NLHS (Agrimexco) 04 Công ty xu t kh u hàng 161 Đ ng Kh i, qu n 1 100 10 TTCN (Artex Sàigòn) 05 XN Ch bi n Nông-lâm s n Tân Chánh Hi p, qu n 12 700 300 cung ng xu t kh u (Afpex) 06 Cty VYFACO (TNXP) 86 T n Đà, qu n 5 600 150 07 Xí nghi p đ g xu t kh u 194 Nguy n Công Tr , qu n 1 200 80 (Wood prodex) 08 Cty M ngh t ng h p xu t 139 Hai Bà Trưng, qu n 1. 100 50 kh u (Hartexco) 09 Công ty M thu t TP 139 Pasteur, qu n 1 150 50 10 Cty Thương m i XNK Th 191 Quang Trung, qu n 9 200 Đ c (Timexco) 11 Công ty Savimex 194 Nguy n Công Tr , qu n 150 1. II. Liên doanh có v n nư c ngoài : 12 Cty Liên doanh Sàigòn 26/2 Lam Sơn, Bình Th nh 400 50 Mobilier (SMI) III. Doanh nghi p ngoài qu c doanh : 13 Cty K ngh g Vi t Phong 13/1 Qu c l 1 Linh Xuân, 300 (VIF) Th Đ c. 14 Xí nghi p tư doanh Thành M 80 Nguy n Thái Sơn, Gò V p 100 25 (Thamyco) 15 H p tác xã Trư ng M 33B Nguy n Đình Chi u, 50 20 qu n 1. 16 Doanh nghi p tư nhân Đ i L i 32/2 Nguy n Văn Lư ng, Gò 300 200 V p 17 Công ty TNHH Su i Tiên 149B Nguy n Duy Dương, 50 20
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. qu n 10 18 H p tác xã 8/3 318A Nguy n Thi n Thu t, 300 50 qu n 3 19 Công ty B o Liêm 72 Nguy n Cư Trinh, Q.1 300 150 20 Doanh nghi p tư nhân Nam 52/3B Bà Đi m, Hóc Môn 300 100 Ly 21 Công ty Thái Hòa Long K82 Hàng Sao, TCH Q12 300 200 22 Doanh nghi p tư nhân Nhơn 7/2B Quang Trung, Gò V p 300 50 Hà 23 Doanh nghi p tư nhân H ng 59/2A Bà Đi m, Hóc Môn 450 300 M c 24 Công ty Trách nhi m h u h n 184 Hùng Vương, An L c, 50 30 Ngh Xương Bình Chánh 25 Công ty Trách nhi m h u h n 100/2B Linh Trung, Th Đ c. 400 N i Du 26 Công ty Trách nhi m h u h n 17/9 Hi p Bình Phư c, Th 600 100 Tân Thành Đ c. 27 Công ty Trách nhi m h u h n 369 An Dương Vương, qu n 100 Âu Vi t 5. 28 Doanh nghi p tư nhân Phi 138A Tô Hi n Thành, qu n 100 Long. 10. 29 Doanh nghi p tư nhân Phương 258 Tr n Hưng Đ o, qu n 1. 100 20 Hùng 30 H p tác xã Sơn Mài Song 48/5 Quang Trung, phư ng 100 Long. 10, qu n Gò V p. 31 Công ty Phong Lan 101 T Uyên, qu n 5 300 150 32 Công ty Trách nhi m h u h n A4/27 Qu c l 1, Tân T o, 600 Uy Minh Bình Chánh. 33 Công ty Trách nhi m h u h n 6/3 Kha V n Cân, Linh Trung, 150 Phư c Thúy Th Đ c. 34 Công ty Trách nhi m h u h n 117 Lý Chính Th ng, qu n 3. 600 Xây d ng Ki n trúc AA. 35 INIENVINACO 228/2 p 2 Xuân Th i Sơn, 245 25 Hóc Môn. T ng c ng 10.395 2.430 D phòng 3.605 170 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản