Quyết định số 794/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 794/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 794/QĐ-BQP về việc công bố văn bản hết hiệu lực do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 794/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 794/Q -BQP Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B VĂN B N H T HI U L C B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Ngh nh s 104/2008/N -CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Ngh nh s 20/2009/N -CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý cao chư ng ng i v t hàng không và các tr n a qu n lý, b o v vùng tr i t i Vi t Nam; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B Qu c phòng, QUY T NNH i u 1. Công b Văn b n s 3803/BQP ngày 28 tháng 7 năm 2006 c a B trư ng B Qu c phòng v vi c qu n lý các công trình xây d ng m b o tĩnh không cho ho t ng bay, qu n lý – b o v vùng tr i h t hi u l c thi hành k t ngày 09 tháng 4 năm 2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); THƯ NG TƯ NG - Các B , CQ ngang B , CQ thu c Chính ph ; - y ban nhân dân các t nh, TP tr c thu c TƯ; - B trư ng, các /c Th trư ng BQP; - B T ng tham mưu, các t ng c c; - Các c c: KH T, KHCNMT, Kinh t , Tài chính/BQP; Tác chi n/BTTM; - Các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, BTL Th ô; Phan Trung Kiên - Các quân ch ng: PK-KQ, HQ, BTL B Biên phòng; - Các quân oàn: 1, 2, 3, 4; - Các binh ch ng: Tăng thi t giáp, Pháo binh, c công, Công binh, Thông tin, Hóa h c; - VPBQP: TT (03), Phòng NC, Phòng KH; - Lưu: VT, PC (Huy 140b)
Đồng bộ tài khoản