intTypePromotion=1

Quyết định số 798/2002/QĐ-NHNN về việc giảm 30% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
100
lượt xem
8
download

Quyết định số 798/2002/QĐ-NHNN về việc giảm 30% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 798/2002/QĐ-NHNN về việc giảm 30% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 798/2002/QĐ-NHNN về việc giảm 30% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 798/2002/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐNNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 798/2002/QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢM 30% LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY THUỘC PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN Ở CÁC TỈNH GIA LAI, KON TUM, ĐẮC LẮC, LÂM ĐỒNG. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 754/CP-KTTH ngày 2/7/2002 của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay thuộc phạm vị Chương trình các xã đặc biệt khó khăn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ: QUYẾT ĐNNH Điều 1. Các Ngân hàng thương mại nhà nước giảm lãi suất cho vay 30% so với lãi suất cho vay thông thường đối với khách hàng ở khu vực II miền núi thuộc phạm vi Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 1232/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và Quyết định số 42/2001/QĐ-TTg ngày 26/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. 1- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2002, thay thế mức giảm 15% lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại nhà nước đối với khách hàng vay ở khu vực II miền núi thuộc phạm vị Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng áp dụng theo quy định tại Quyết định số 141/2000/QĐ-NHNNI ngày 21/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 2- Số dư nợ vay và các hợp đồng tín dụng đã ký kết đối với khách hàng ở khu vực II miền núi thuộc phạm vi Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng chưa giải ngân hoặc chưa giải ngân hết đến cuối ngày 31/7/2002, tiếp tục thực hiện theo các mức lãi suất cho vay đã ghi trong hợp đồng tín dụng.
  2. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Dương Thu Hương (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2