Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KHÁNH HÒA c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 80/2008/Q -UBND Nha Trang, ngày 10 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG B NG GIÁ T I THI U DÙNG LÀM CĂN C TÍNH L PHÍ TRƯ C B VÀ TRUY THU THU I V I HO T NG KINH DOANH XE Ô TÔ Y BAN NHÂN DÂN T NH KHÁNH HÒA Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng (GTGT) ngày 10/5/1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu GTGT ngày 17/6/2003; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t thu GTGT ngày 29/11/2005; Lu t thu thu nh p doanh nghi p ngày 17/6/2003 và Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11. Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 3/12/2004; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/5/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung i u 6 Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b ; Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b và Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n b sung Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 41/2002/Q -TTg ngày 18/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c th ng nh t thu thu i v i ho t ng kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh g n máy; Thông tư s 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 41/2002/Q -TTg ngày 18/3/2002 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a liên ngành S Tài chính – C c Thu t nh Khánh Hòa t i t trình s 2860/LN/STC-CT ngày 04/11/2008, QUY T NNH: i u 1. B sung giá t i thi u xe ô tô vào Ph l c I kèm theo Quy t nh s 86/2006/Q -UBND ngày 13/11/2007 c a UBND t nh Khánh Hòa ban hành B ng giá t i thi u dùng làm căn c tính l phí trư c b và truy thu thu i v i ho t ng kinh doanh xe ô tô trên a bàn t nh Khánh Hòa m t s lo i xe ô tô như sau: STT NHÃN HI U LO I XE (TÊN HI U, LO I XE) GIÁ TRƯ C GIÁ XE M I KHI I U (VND) CH NH 1 DAEWOO Ô tô con 05 ch - Hi u Daewoo 236.004.000 Chevroler, lo i SPARK KLAF4U, dung tích xilanh 796cm3, màu ghi (16U); s n xu t năm 2008 2 DAEWOO Ô tô con 05 ch - Hi u Daewoo 236.288.000 Chevroler, lo i SPARK KLAF4U, dung tích xilanh 796cm3, màu ghi (92U); s n xu t năm 2008 3 HYUNDAI Ô tô con 05 ch hi u HYUNDAI; Lo i 199.790.000 Click W Fancy I; dung tích xilanh 1399cm3, s n xu t năm 2008
  2. 4 TOYOTA Ô tô con 07 ch , hi u Toyota; lo i RAV4 787.662.000 LIMITED; dung tích xilanh 2362cm3, s n xu t năm 2008 5 FUSIN Ô tô t i có mui, hi u FUSIN, lo i 150.000.000 FT1500/TMB; dung tích xilanh 2.088cm3; t i tr ng 1.250kg, s n xu t năm 2008 6 C U LONG Ô tô t i t , hi u C u Long, lo i 328.000.000 7550D2B, dung tích xilanh 4214cm3, t i tr ng 4600kg, s n xu t năm 2007 7 DONG FENG Ô tô t i có mui, hi u DONGFENG, lo i 620.000.000 DFL1311A1/HH-TM1, dung tích xilanh 8.900cm3; t i tr ng 14.700kg, s n xu t năm 2008 8 GI I PHÓNG Ô tô t i có mui, hi u Gi i Phóng, lo i 145.000.000 T1036.YJ/MPB, dung tích xilanh 2088cm3; t i tr ng 1.140 kg, s n xu t năm 2007 9 GI I PHÓNG Ô tô t i t , hi u Gi i Phóng, lo i 173.000.000 DT2046.4x4, dung tích xilanh 2540cm3; t i tr ng 1700kg, s n xu t năm 2008 10 ISUZU Ô tô bơm bê tông, hi u ISUZU, lo i 4.177.670.000 ZLT5281THB125-37, dung tích xilanh 14256cm3, s n xu t năm 2007 11 FAX Ô tô t i có mui, hi u FAX, lo i 222.000.000 CA1061HK26L4-HT.MB-67, dung tích xilanh 3.168cm3; t i tr ng 2850kg, s n xu t năm 2008 12 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 125.000.000 152.000.000 HD1000A; Tr ng t i 1000kg 13 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 165.000.000 HD1250; Tr ng t i 1250kg 14 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 142.000.000 170.000.000 HD1800A; Tr ng t i 1800kg 15 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 168.000.000 205.000.000 T 2TA-1; Tr ng t i 2000kg 16 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 146.000.000 180.000.000 HD2000TL; Tr ng t i 2000kg 17 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 155.000.000 188.000.000 HD2000TL/MB1; Tr ng t i 2000kg 18 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 152.000.000 185.000.000 HD2350; Tr ng t i 2350kg 19 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 172.000.000 210.000.000 HD2350.4x4; Tr ng t i 2350kg 20 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 177.000.000 206.000.000 T.3T; Tr ng t i 3000kg 21 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 218.000.000 T.3T/MB1; Tr ng t i 3000kg 22 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 188.000.000 236.000.000
  3. T 3Tc-1; Tr ng t i 3000kg 23 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 214.000.000 260.000.000 T 3T(4X4)-1; Tr ng t i 3000kg 24 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 192.000.000 242.000.000 HD3250; Tr ng t i 3250kg 25 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 218.000.000 266.000.000 HD3250.4x4; Tr ng t i 3250kg 26 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 204.000.000 252.000.000 HD3450; Tr ng t i 3450kg 27 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 275.000.000 HD3450.4x4; Tr ng t i 3450kg 28 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 212.000.000 255.000.000 HD3600; Tr ng t i 3600kg 29 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 218.000.000 250.000.000 HD4650; Tr ng t i 4650kg 30 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 242.000.000 275.000.000 HD4650.4x4; Tr ng t i 4650kg 31 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 270.000.000 HD5000; Tr ng t i 5000kg 32 HOA MAI Ô tô t ; nhãn hi u HOA MAI; s lo i 295.000.000 HD5000.4x4; Tr ng t i 5000kg i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu , Chi c c trư ng Chi c c Thu các huy n, th xã Cam Ranh, thành ph Nha Trang và Th trư ng các cơ quan, các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B Tài chính ( báo cáo); - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - TT H ND t nh; - oàn i bi u Qu c h i t nh; - S Tư Pháp; Nguy n Th Thu H ng - UBND các huy n, th , thành ph ; - Trung tâm Công báo (2 b n); - Trang thông tin i n t (website); - Lưu: VP & HL.
Đồng bộ tài khoản