Quyết định số 80/QĐ-TNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 80/QĐ-TNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/QĐ-TNN

  1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG NAM CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NƯỚC --------- ------- Số: 80/QĐ-TNN Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐNNH QUY ĐNN H CHỨC N ĂN G, N HIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒN G KHOA HỌC CÔN G N GHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước; Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Chánh Văn phòng Cục, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Vị trí và chức năng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện công tác khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc chức năng nhiệm vụ của Cục. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Trình Cục trưởng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, năm (5) năm và hằng năm về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước; theo dõi, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện. 2. Tổ chức triển khai việc thực hiện các chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước. 3. Tổ chức thNm định và nghiệm thu các chương trình, đề án, đề tài, dự án khoa học, công nghệ của Cục; tổng hợp báo cáo Cục trưởng kết quả thực hiện. 4. Tuyên truyền và phổ biến việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước. 5. Làm đầu mối trong việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến tài nguyên nước.
  2. 6. Theo dõi thực hiện các điều ước quốc tế về tài nguyên nước mà Việt N am tham gia ký kết hoặc gia nhập trong lĩnh vực tài nguyên nước; tổng hợp báo cáo Cục trưởng việc thực hiện. 7. Tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế với các quốc gia trong khu vực có chung nguồn nước với Việt N am. 8. Tham gia xây dựng các tiêu chuNn cơ sở, tiêu chuNn quốc gia, quy chuNn kỹ thuật quốc gia về tài nguyên nước; thực hiện các chương trình, dự án, đề án, đề tài về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế theo sự phân công của Cục trưởng. 9. Thường trực Hội đồng khoa học, công nghệ của Cục. 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng. Điều 3. Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công. Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ. Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Cục và Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Các Vụ: TCCB, KHCN , HTQT; - Lãnh đạo Cục; Nguyễn Thái Lai - Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TN CSHCM Cục; - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản