Quyết định số 808/2005/QĐ-BNG về việc ban hành quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển do Bộ Ngoại giao ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
88
lượt xem
2
download

Quyết định số 808/2005/QĐ-BNG về việc ban hành quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển do Bộ Ngoại giao ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 808/2005/QĐ-BNG về việc ban hành quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 808/2005/QĐ-BNG về việc ban hành quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển do Bộ Ngoại giao ban hành

  1. B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 808/2005/Q -BNG Hà N i, ngày 13 tháng 04 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH V MI N THN TH C I V I CÔNG DÂN CÁC NƯ C AN M CH, NA UY, PH N LAN, THU I N B TRƯ NG B NGO I GIAO Căn c Pháp l nh v nh p c nh, xu t c nh và cư trú nư c c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000; Căn c Ngh nh s 21/2003/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Ngo i giao; Căn c s u quy n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 187/VPCP-QHQT ngày 24/3/2005 c a Văn phòng Chính ph . QUY T Đ NH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v mi n th th c cho công dân các nư c an M ch, Na Uy, Ph n Lan, Thu i n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/5/2005. i u 3. Th trư ng các ơn v có liên quan c a B Ngo i giao có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NGO I GIAO TH TRƯ NG THƯ NG TR C Lê Công Ph ng QUY CH V MI N THN TH C I V I CÔNG DÂN CÁC NƯ C AN M CH, NA UY, PH N LAN VÀ THU I N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 808/2005/Q -BNG ngày 13 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Ngo i giao)
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Công dân các nư c an M ch, Na Uy, Ph n Lan và Thu i n không phân bi t lo i h chi u và m c ích nh p c nh, ư c mi n th th c khi nh p c nh, xu t c nh Vi t Nam v i th i h n t m trú t i Vi t Nam không quá 15 ngày k t ngày nh p c nh, n u áp ng các i u ki n sau: a) Có h chi u h p l do cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i ó là công dân c p và còn giá tr ít nh t 03 tháng k t ngày nh p c nh; b) Có vé phương ti n giao thông kh h i ho c i ti p nư c khác; c) Không thu c m t trong các i tư ng không ư c phép nh p c nh Vi t Nam theo quy nh c a m c (b), (c), (d) và ( ) kho n 1 i u 8 Pháp l nh v nh p c nh, xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000. i u 2. Công dân các nư c nói t i i u 1 có nhu c u l i quá 15 ngày, n u th c s có lý do chính áng và ư c cơ quan, t ch c, cá nhân t i Vi t Nam có văn b n ngh g i C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an ( i v i ngư i thu c di n làm th t c t i B Công an) ho c C c Lãnh s , V L tân, S Ngo i v thành ph H Chí Minh - B Ngo i giao ( i v i ngư i thu c di n làm th t c t i B Ngo i giao) thì có th ư c xem xét c p th th c và gia h n t m trú phù h p v i m c ích xin l i. i u 3. Công dân các nư c nói trên không áp ng m t trong các i u ki n nêu t i i u 1 Quy ch này s không ư c nh p c nh ho c b rút ng n th i h n t m trú t i Vi t Nam. Chương 2: T CH C TH C HI N i u 4. Công dân các nư c an M ch, Na Uy, Ph n Lan và Thu i n thu c di n ư c mi n th th c nêu t i i u 1 Quy ch này, ã nh n th th c Vi t Nam trư c ngày 01/5/2005, nh p xu t c nh Vi t Nam bình thư ng theo th i h n giá tr c a th th c ó và không ư c hoàn l i l phí th th c. i u 5. C c trư ng C c Lãnh s ch u trách nhi m làm th t c i ngo i thông báo cho phía an M ch, Na Uy, Ph n Lan và Thu i n v vi c mi n th th c cho công dân các nư c nói trên quy nh t i Quy ch này cũng nhưvi c Chính ph Vi t Nam có th hu b vi c th c hi n Quy ch này khi c n thi t./.. ` KT B TRƯ NG B NGO I GIAO TH TRƯ NG THƯ NG TR C Lê Công Ph ng
Đồng bộ tài khoản