Quyết định số 808/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 808/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 808/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 808/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 20 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM” TỈNH AN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BYT ngày 04/02/2005 của Bộ Y tế về việc đầu tư dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại. Căn cứ công văn số 971/YT-DP/AIDS ngày 04/02/2005 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam”; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 31/TTr-SYT ngày 28/3/2006; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” tỉnh An Giang do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại, gồm các thành viên sau: 1. Bs. Nguyễn Trung Lập, Giám đốc Sở Y tế - Giám đốc Dự án. 2. Bs. Mai Hoàng Anh, PGĐ Trung tâm Y tế Dự phòng - Phó Giám đốc Dự án. Điều 2. Giám đốc Sở Y tế theo quy trình hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Dự án Trung ương, căn cứ vào yêu cầu và năng lực cán bộ được chỉ định 04 vị trí sau: kế toán trưởng; cán bộ phụ trách chương trình giảm thiểu tác hại và truyền thông thay đổi hành vi; cán bộ phụ trách chăm sóc điều trị; cán bộ phụ trách phát triển năng lực, theo dõi, giám sát chương trình. Các vị trí còn lại trong Ban Quản lý Dự án như: Điều phối viên, thư ký, cán bộ chương trình, cán bộ mua sắm, kế toán viên, thủ quỹ phải được tuyển chọn theo đúng quy trình hướng dẫn. Điều 3.. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên ở điều 1 của Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 18/7/2005 của UBND tỉnh An Giang được thay thế bằng Quyết định này.
  2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Quản lý Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” tỉnh An Giang, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Tùng
Đồng bộ tài khoản