Quyết định số 809/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 809/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 809/QĐ-BXD về thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: “Thí nghiệm khả năng chịu lửa của các hệ thống kỹ thuật công trình”, “Phần 1: Hệ thống ống kỹ thuật” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 809/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 809/Q -BXD Hà N i, ngày 5 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG KHOA H C K THU T CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU D TH O TIÊU CHU N: “THÍ NGHI M KH NĂNG CHNU L A C A CÁC H TH NG K THU T CÔNG TRÌNH”, “PH N 1: H TH NG K THU T.” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng t i công văn s 1076/VKH- KHKT ngày 29/7/2009 v vi c thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu d th o Tiêu chu n: “Thí nghi m kh năng ch u l a c a các h th ng k thu t công trình.”, “Ph n 1: H th ng ng k thu t”; theo BS EN 1366-1, Mã s TC 27-08; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. QUY T NNH i u 1. Thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu d th o Tiêu chuNn: “Thí nghi m kh năng ch u l a c a các h th ng k thu t công trình.”, “Ph n 1: H th ng ng k thu t” do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng biên so n. H i ng g m 11 thành viên (có danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký t i khi H i ng hoàn thành nhi m v . i u 3. Các ông: Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng và các thành viên c a H i ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -Như i u 3; -Lưu: VP, V KHCN&MT. Cao L i Quang
  2. DANH SÁCH H I NG KHOA H C K THU T CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU TIÊU CHU N “THÍ NGHI M KH NĂNG CHNU L A C A CÁC H TH NG K THU T CÔNG TRÌNH” “PH N 1: H TH NG K THU T.” Kèm theo Quy t nh s : 809 /Q -BXD ngày 5 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng Ch t ch H i ng: 1.TS. Nguy n Trung Hòa V trư ng V KHCN&MT Thư ký H i ng 2.ThS. Hoàng Quang Nhu Chuyên viên chính V KHCN&MT Các U viên ph n bi n: 3.TS Ngô Văn Xiêm Phó Hi u trư ngTrư ng H Phòng cháy ch ng cháy 4.TS Nguy n Tăng Minh G Trung tâm Nghiên c u s n xu t ng d ng KHKT phòng cháy ch ng cháy- C c C nh sát PCCC Các u viên khác: 5. PGS.TS Nguy n Xuân Chính Phó Vi n trư ng Vi n KHCN XD 6. TS Bùi Trung Dung Phó C c trư ng C c G Nhà nư c v CLCT XD 7. TS Tr nh Th Dũng Trư ng Khoa Phòng cháy- Trư ng H C nh sát PCCC 8. ThS Trung H c C c ăng ki m Vi t Nam 9. TS Tr n Vi t Ch nh Trư ng phòng ki m tra an toàn PCCC- C c C nh sát PCCC 10. KS. T Thanh Bình Trư ng phòng KT - T ng c c TC- L-CL 11. ThS Vương Ly Lan Vi n V t li u xây d ng - B Xây d ng Khách m i: PGS.TS Cao Duy Ti n Vi n trư ng Vi n KHCNXD 2. TS. Nguy n Cao Dương Vi n KHCN XD
Đồng bộ tài khoản