Quyết định số 81/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 81/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 81/2002/qđ-bnn về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 81/2002/QĐ-BNN Hà N i, ngày 06 tháng 09 năm 2002 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Ngh đ nh 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Quy t đ nh s : 135/QĐ-BNN-KHCN c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành ngày 1/10/1999 v vi c ban hành Quy ch l p, xét duy t và ban hành Tiêu chu n ngành; Xét đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay ban hành các tiêu chu n ngành sau: 1. 10TCN 559-2002: Quy trình k thu t nhân gi ng vô tính tiêu b ng phương pháp giâm hom thân 2. 10TCN 560-2002: Quy trình k thu t tr ng và chăm sóc vư n nhân ch i cà phê v i Đi u 2: Quy t đ nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Đi u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B N NG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ======== o0o======== TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 559 - 2002 QUY TRÌNH K THU T NHÂN GI NG VÔ TÍNH TIÊU B NG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM THÂN
 3. Hà N i - 2002 Cơ quan biên so n: Vi n Khoa h c Nông Lâm Tây Nguyên Cơ quan đ ngh ban hành: V Khoa h c Công ngh CLSP & Vi n Khoa h c N L. Tây Nguyên Cơ quan trình duy t: V Khoa h c Công ngh và CLSP Cơ quan xét duy t, ban hành: B Nông nghi p và PTNT Quy t đ nh s : 81/QĐ - BNN ngày 06 tháng 09 năm 2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 4. TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 559-2002 QUY TRÌNH K THU T NHÂN GI NG VÔ TÍNH H TIÊU B NG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM THÂN (The technical procedure for black pepper propagation by stem cuttings) 1 Ph m vi áp d ng Quy trình này áp d ng cho các cơ s nhân gi ng h tiêu (Piper nigrum) b ng phương pháp giâm hom thân. (H tiêu sau đây g i t t là tiêu) 2 Quy trình k thu t 2.1 Vư n s n xu t hom gi ng 2.1.1 V t li u gi ng Gi ng tr ng trong vư n nhân ph i đư c các cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép. B u tiêu hay hom tiêu đem tr ng ph i b o đ m s ch b nh. 2.1.2 Ch n đ t 0 Ch n nơi đ t t t, t ng đ t dày hơn 0,5m, đ d c dư i 5 , thoát nư c t t, b o đ m ngu n nư c tư i và kín gió. Không l p vư n s n xu t hom gi ng trên di n tích đ t đã tr ng tiêu và cà phê. 2.1.3 Thi t k vư n nhân gi ng - Rãnh thoát nư c: C 5-6 hàng tiêu thi t k 1 rãnh thoát nư c gi a 2 hàng tiêu và vuông góc v i hư ng d c chính. Rãnh sâu 15-20cm, r ng 20cm. D c b lô theo hư ng d c chính, thi t k mương thoát nư c sâu 0,5m, r ng 0,4m. -Tr tiêu: Dùng tr g hay bê-tông, có đư ng kính 12-15cm, dài 3-3,5m. Tr đư c tr ng theo kho ng cách 1x1m và đư c chôn sâu 0,5m . 2.1.4 Che n ng và ch n gió Làm giàn che b ng các v t li u như lư i ni lông, lá d a, c v.v.. sao cho 60 - 70% ánh sáng t nhiên đi qua. Xung quanh vư n dùng li p đ ch n gió. 2.1.5 K thu t tr ng + Chu n b h tr ng: Đào hai h hai bên tr kích thư c v i 30x30x40cm, mép h cách tr 10-15cm. Bón lót 10kg phân h u cơ hoai m c và 0,3kg phân lân nung ch y ho c Super lân cho 1 h . X lý đ t trư c khi tr ng b ng 1 trong các lo i thu c như Confidor 100 SL 0,1%, 0,5 lít/h ho c Basudin 10 H, 20-30g/h . Vi c tr n phân l p h và x lý đ t đư c th c hi n trư c khi tr ng tiêu tr ng tiêu ít nh t là 15 ngày. + Phương pháp tr ng: N u tr ng b ng b u tiêu, m t b u đư c đ t ngang v i m t 0 đ t; trư ng h p tr ng b ng hom, hom đư c đ t xiên v i m t đ t 45 hư ng v phía tr , vùi 3 đ t vào đ t, ch a l i trên m t đ t 2 đ t. 2.1.6 Th i v tr ng
 5. B t đ u t đ u mùa mưa và k t thúc trư c mùa khô 2-3 tháng. Th i v tr ng khu v c Tây Nguyên và mi n Đông Nam B t tháng 5 đ n tháng 8, khu v c Duyên H i Nam Trung B t tháng 9 đ n tháng 11. Sau khi tr ng 7-10 ngày n u không có mưa ph i tư i nư c. 2.1.7 Chăm sóc - Làm c : Thư ng xuyên làm s ch c ,tránh làm t n thương b r . - Bón phân: - Phân khoáng: Lư ng phân bón cho m t tr trong năm tr ng m i là 50g Urê và 50g Kali clorua và các năm sau là 100g Urê, 100g lân (Super lân hay lân nung ch y) và 75g Kali clorua. + Phân Urê và Kali clorua: Năm tr ng m i bón 3 l n, l n đ u sau khi tr ng 1 tháng, sau đó 2 tháng bón 1 l n. Các năm ti p theo, mùa khô bón 2 l n k t h p v i tư i nư c, mùa mưa bón 3 l n vào đ u, gi a và cu i mùa mưa. + Phân Lân: Có th dùng lân nung ch y, Super lân; hay DAP (46% P2O5, 21% N); n u s d ng DAP c n tính toán lư ng P2O5 và N nguyên ch t tương ng v i lư ng phân trên. Lân nung ch y bón 1 l n vào đ u mùa mưa; Super lân và DAP bón 2 l n vào đ u và gi a mùa mưa. Cách bón: Bón phân Urê, DAP và Kali theo rãnh sâu 3 - 5 cm xung quanh g c, cách g c 20 - 30cm, bón xong ph i l p đ t l i. Phân lân nung ch y và Super lân có th r i đ u trên m tđ t - Phân h u cơ: Hàng năm vào đ u mùa mưa, đào rãnh gi a 2 tr tiêu, sâu10 cm, r ng 15- 20cm đ bón phân h u cơ hoai m c, 10 kg/tr . - Tư i nư c và thoát nư c: Trong mùa khô, tư i theo chu kỳ 5-10 ngày/l n tùy lo i đ t và đi u ki n th i ti t c a t ng vùng, v i lư ng nư c 50 - 60 lít/tr . Mùa mưa, vư n tiêu ph i đư c thoát nư c t t và không đ nư c đ ng g c. - Bu c dây: Ki m tra và bu c dây tiêu vào tr k p th i đ đ m b o dây tiêu có r bám t t t t c các đ t. - C t t a: Thư ng xuyên c t b dây lươn, dây thân y u và các cành m c sát đ t. M i tr ch đ l i 4 - 5 dây thân kh e. 2.1.9 Phòng tr sâu b nh h i 2.1.9.1 Phòng tr b nh h i Thư ng xuyên ki m tra đ phát hi n và phòng tr b nh h i k p th i, h n ch x i xáo trong vư n tiêu và không đ vư n tiêu b úng nư c. - B nh vàng lá ch t ch m: (Meloidogyne sp.) Đào và mang ra kh i vư n đ đ t các cây b nh n ng. X lý cây b nh nh và các cây xung quanh vùng b nh b ng m t trong các lo i thu c sau: Vimoca 20 ND, Marshal 200 SC, Oncol 20 EC (0,3%, 2 lít dung d ch/tr ); Marshal 5 G, Oncol 5 G (50g/tr ). K t h p v i m t trong các lo i thu c tr n m sau: Viben C 50 BTN, Bendazol 50 WP (0,3%, 2 lít dung d ch/tr ). Tư i ho c r i thu c 2-3 l n, cách nhau 1 tháng.
 6. - B nh ch t nhanh: (Phytopthora sp.) Phòng b nh b ng cách phun dung d ch Bordeaux 1% lên lá và tư i vào g c, 3-4 l n cách nhau 1 tháng vào đ u mùa mưa v i li u lư ng 2 lít dung d ch/trên tr . Đào và mang ra kh i vư n đ đ t các cây b nh n ng. X lý cây b nh nh và các cây xung quanh vùng b nh b ng m t trong các lo i thu c sau: Aliette 80WP, Ridomil MZ 72 BHN, Mataxyl 25 WP (0,3%, 3 - 5 lít dung d ch/tr ), phun lên lá và tư i vào đ t 2-3 l n, cách nhau 1 tháng. 2.1.9.2 Phòng tr sâu h i - Sâu h i lá: Dùng m t trong các lo i thu c sau: Ofatox 400 EC, Subatox 75 EC (0,3%) phun 2 l n cách nhau 7-10 ngày. - R p sáp h i r : ( Pseudoccus sp.) Đào và đ t các cây b h i n ng. Tư i vào g c các cây b r p nh b ng m t trong các lo i thu c Ofatox 400 EC, Subatox 75 EC (0,3%, 2 lít dung d ch/tr ), tư i 2 l n cách nhau 1 tháng, nên k t h p v i 1% d u l a. 2.1.10 Thu ho ch hom tiêu - Giàn che đư c d d n trư c khi thu ho ch hom gi ng t 2 đ n 3 tháng cho đ n trư c khi c t hom 20 ngày thì d hoàn toàn. L n đ u tiên, trư c khi c t hom 30 ngày không đư c bón phân hóa h c. - Hom gi ng đư c thu ho ch l n đ u t nh ng dây thân 1 năm tu i và đư c c t cách g c 40-50cm. Hom tiêu gi ng ph i s ch sâu b nh, có 4-5 đ t v i đư ng kính l n hơn 4mm và mang ít nh t m t cành qu . Sau khi c t dây đ t 1, ti n hành bón phân thúc v i lư ng phân như đã nêu trên. T các dây đã c t nuôi 4-6 dây thân/tr , t a b các dây thân y u. Khi dây vươn cao hơn 2,5 m k t m t đ t, ti n hành c t l y gi ng đ t ti p theo. V trí c t m i phía trên v t c t cũ 1-2 đ t. M t hecta (ha) vư n nhân gi ng n đ nh s n xu t kho ng 200.000-300.000 hom tiêu gi ng/ năm. 3 Vư n ươm gi ng 3.1 Thi t k vư n ươm - V trí vư n ươm ph i g n ngu n nư c tư i, thu n đư ng v n chuy n, có đ d c 0 dư i 5 , d thoát nư c và kín gió. Làm đ t tơi x p t ng 0-20cm, nh t s ch r . - Kho ng cách gi a 2 hàng c t giàn là 3 m, c t cao cách m t đ t 2m, không d ng c c trên l i đi gi a 2 lu ng. V t li u làm dàn che b ng lư i ni lông, lá d a, c v.v.. tùy đi u ki n đ a phương. L p sao cho lúc đ u đ 30 đ n 40% ánh sáng t nhiên đi qua. - Kích thư c lu ng, r ng 1,1-1,2m, dài tùy đ a th vư n ươm, l i đi gi a 2 lu ng r ng 30-40cm, l i đi gi a 2 đ u lu ng r ng 50-60cm. L i đi quanh vư n ươm t lu ng đ n vách che r ng 0,8-1m. - Xung quanh vư n ươm đào mương thoát nư c và ch ng cháy. 3.2 B u ươm cây
 7. B u có kích thư c 17-18 x 28-30cm, đ c 8 l thoát nư c n a dư i c a b u phân b thành 2 hàng, hàng dư i cách đáy b u kho ng 2cm. 3 3 Tr n đ u đ t m t (0-20cm) v i phân chu ng theo t l 4m đ t + 1m phân chu ng, 3 m i 1m h n h p đ t phân tr n thêm 15-20kg lân nung ch y ho c Super lân. B u đ t ph i cân đ i, lưng b u không gãy khúc. M i hàng x p 10 b u. 3.3 X lý hom gi ng Hom đư c c t xiên phía dư i g c, v t c t cách đ t dư i cùng 1,5-2cm. C t h t lá và cành qu các đ t đư c c m vào đ t. M i hom đ l i t 1-2 cành qu và m t s lá thành th c. X lý toàn b hom trong dung d ch thu c Viben C 50 BHN 0,1% trong 30 phút. M i b u c m m t hom sâu xu ng 2-3 đ t và nghiêng theo m t chi u nh t đ nh. 3.4 Chăm sóc cây con trong vư n ươm - Tư i nư c: Thư ng xuyên tư i gi m cho cây con nhưng tuy t đ i tránh đ ng nư c. Lư ng nư c và chu kỳ tư i tùy vào tình hình th i ti t, đ m đ t trong b u, có th th c hi n theo hư ng d n sau: B ng 1: Chu kỳ và lư ng nư c tư i cho tiêu trong vư n ươm 2 Th i gian sau khi ươm Chu kỳ (ngày) Lư ng nư c (lít/ m b u) Tu n đ u 1-2 4-6 Tu n th 2 - tu n th 4 2-3 6 - 10 T tu n th 5 tr đi 3-4 10 - 15 - Tư i thúc: B t đ u tư i thúc Urê và Kali clorua theo t l 2 : 1 v i n ng đ h n h p 0,05% khi dây tiêu có 2 lá, 0,1% khi dây tiêu có 3 lá. Đ nh kỳ 7- 10 ngày tư i 1 l n v i li u 2 lư ng 2-3 lít/ m . Sau m i l n tư i thúc ph i tư i l i b ng nư c lã. - Nh c , phá váng: Thư ng xuyên nh c , n u đ t trong b u b gí ch t ph i bóp quanh mi ng b u ho c x i xáo đ phá váng. - Đi u ch nh ánh sáng: Đ lư ng ánh sáng t nhiên qua giàn che như sau: + 30- 40% t lúc c m hom cho đ n khi dây tiêu có 1-2 lá; + 50- 60% khi dây tiêu có 2-4 lá; + 70- 80% trư c khi tr ng 15-20 ngày. - Phòng tr sâu b nh: + Thư ng xuyên ki m tra phát hi n và phòng tr sâu b nh k p th i; + Không tư i quá m, ng ng tư i thúc khi tiêu b b nh; + Đi u ch nh ánh sáng k p th i; + Đem ra kh i vư n ươm và đ t các b u tiêu b b nh; + Phun 1 trong các lo i thu c sau: Ridomil MZ, VibenC 50BTN, Alliette v i n ng đ 0,1%, 2-3 l n, 10-15 ngày/ l n.
 8. 3.5 Tiêu chu n cây con xu t vư n Dây tiêu có 5 lá tr lên và s ch sâu b nh. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Th trư ng: Đã ký Bùi Bá B ng
 9. C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ======== o0o======== TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 560 - 2002 QUY TRÌNH K THU T TR NG VÀ CHĂM SÓC VƯ N NHÂN CH I CÀ PHÊ V I
 10. Hà N i – 2002 Cơ quan biên so n: Vi n Khoa h c Nông Lâm Tây Nguyên Cơ quan đ ngh ban hành: V Khoa h c Công ngh CLSP & Vi n Khoa h c N L. Tây Nguyên Cơ quan trình duy t: V Khoa h c Công ngh và CLSP Cơ quan xét duy t, ban hành: B Nông nghi p và PTNT Quy t đ nh s : 81/QĐ - BNN ngày 06 tháng 09 năm 2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 11. TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 560-2002 QUY TRÌNH K THU T TR NG VÀ CHĂM SÓC VƯ N NHÂN CH I CÀ PHÊ V I (The technical procedure for planting and tending Robusta coffee shoot multiplication garden ) 1 Ph m vi áp d ng Quy trình này áp d ng cho t t c các cơ s nhân gi ng cây cà phê v i (Coffea canephora Pierre) theo phương pháp ghép n i ng n. Quy trình này cũng có th v n d ng cho cây cà phê chè. 2 Quy trình k thu t 2.1 Ngu n gi ng Gi ng tr ng trong vư n nhân ch i ph i là gi ng có tên trong danh m c gi ng đã đư c các cơ quan Nhà Nư c có th m quy n công nh n và cho phép nhân gi ng. 2.2 Tiêu chu n cây gi ng + Là cây ghép ho c giâm cành đư c tr ng trong b u có kích thư c: 13-14cm x 24- 25cm + Đã đư c hu n luy n trong đi u ki n ánh sáng t nhiên ít nh t 10 ngày trư c khi tr ng + Cây ghép đ t các tiêu chu n sau: - Đư ng kính g c ghép nh nh t là 3mm (đo dư i v t ghép 2mm); - V trí v t ghép cách m t b u ươm 15-20cm; - V t ghép đã li n, ti p h p t t (không th y mô s o phát tri n nhi u ngoài vùng v t ghép); - Thân th ng, không b sâu b nh, ch i ghép có 1-2 c p lá m i, hình thái th c v t đúng đ c trưng gi ng. + Cây giâm cành đ t các tiêu chu n sau: - Thân m c t nách lá cao 20-30cm, có 3-6 c p lá; - Đư ng kính thân nh nh t là 3mm (đo dư i c p lá đ u tiên); -Thân th ng, không b sâu b nh, hình thái th c v t đúng đ c trưng gi ng. 2.3 Ch n đ t tr ng
 12. 0 M t đ t tương đ i b ng ph ng, đ d c dư i 5 , d thoát nư c, t ng đ t canh tác dày trên 50cm, m c nư c ng m sâu dư i 80cm, có ngu n nư c tư i, ti n qu n lý và chăm sóc. Không tr ng l i trên các vư n cà phê già c i và các vư n cà phê b b nh r đã thanh lý. 2.4 Th i v tr ng B t đ u t đ u mùa mưa và k t thúc trư c mùa khô 2-3 tháng. Th i v tr ng khu v c Tây nguyên và Đông Nam B t tháng 5 đ n tháng 8. 2.5 Kho ng cách, m t đ tr ng Kho ng cách hàng 40-50cm, kho ng cách cây trên hàng 20-25cm, tương ng m t đ t 8 2 2 cây đ n 12 cây trên 1m ho c 6.400 cây đ n 9.600 cây trên 1.000m (di n tích tr ng cây chi m 80%). 2.6 K thu t tr ng Ph i tr ng theo t ng gi ng, l i đi phân cách gi a các gi ng r ng 0,8-1m. Rãnh đư c đào r ng 20-25cm, sâu 25-30cm. Xé túi b u, c t đáy b u kho ng 1cm b ph n r chính b cong, đ t b u vào rãnh sao cho m t b u th p hơn m t đ t kho ng 5-10cm. R i đ u h n h p phân chu ng và phân lân, l p đ t, nén ch t đ t quanh b u, chú ý tránh làm v b u đ t. 3 Bón lót 15-18m phân chu ng hoai và 0,32-0,36 t n phân lân nung ch y ho c lân supe cho 2 1.000m . 2.7 Tư i nư c Tư i trong su t mùa khô theo chu kỳ 7-10 ngày/l n, tư i đ m cho nư c th m sâu trong đ t ít 3 2 nh t 20cm v i lư ng nư c 20-25 m /1.000m . 2.8 Bón phân + Sau khi c t đau vào tháng 10-11 hàng năm, x i đ t gi a hai hàng, vét rãnh sâu 5-10cm đ 3 bón: 8m phân h u cơ đã hoai m c + 80kg lân nung ch y ho c lân supe + 24kg urê + 16kg 2 sunfat amôn + 16kg clorua kali cho 1.000m . + Sau m i đ t thu ho ch ch i bón b sung N và K như sau: 12kg urê + 8kg sunfat amôn + 2 8kg clorua kali cho 1.000m . Trong mùa khô nên k t h p bón phân v i các đ t tư i nư c. 2.9 Phòng tr sâu b nh + Chú ý phòng tr các loài r p v y xanh, v y nâu. Bi n pháp phòng tr : - Làm s ch c , c t t a b t ch i y u, ch i vư t m c t g c ghép, c t t a b h t cành ngang m i xu t hi n, làm cho cây thông thoáng. - Phun tr r p: dùng m t trong các lo i thu c Subatox 75EC, Suprathion 40EC, n ng đ 0,2%, phun 2 l n cách nhau 7-10 ngày.
 13. + B nh thư ng g p trong vư n nhân ch i là đ m m t cua, đ phòng b ng cách cung c p đ ch t dinh dư ng qua bón phân. 2.10 Tr ng cây ch n gió Xung quanh lô tr ng băng cây ch n gió r ng 0,5-1m. D c l i phân cách gi ng tr ng 1-2 hàng cây ch n gió. S d ng các loài cây như mu ng hoa vàng (Crotalaria sp.), đ u công (Flemingia congesta). Gieo h t cây ch n gió vào đ u mùa mưa. Trong vài tháng đ u chú ý làm c k p th i. Đ u mùa mưa và gi a mùa mưa hàng năm, ch t đ cao 50-60 cm cho cây tái sinh. Sau 2-3 năm, gieo l i cây ch n gió. 2.11 Các chăm sóc khác Thư ng xuyên t a b cành ngang m i xu t hi n và ch i vư t y u trên vùng thân s thu ch i ghép, t a b ch i vư t m c t g c ghép (phía dư i v t ghép). Thư ng xuyên làm s ch c . 2.12 Thu ho ch ch i ghép Sau tr ng, khi đo n thân ghép ho c thân cây giâm cành đã có 6-8 đ t, c t th p thân ch đ l i 2-3 đ t, dùng ph n ng n làm ch i ghép. Các ch i vư t phát sinh v sau c có 2-3 đ t là có th thu ho ch b ng cách c t ph n ng n và đ l i ít nh t 1 đ t. Ch i đư c thu ho ch t ng đ t 15-20 ngày. Sau khi bón thúc phân hóa h c 7-10 ngày m i đư c thu ch i. Sau khi tr ng 2 năm, vư n nhân ch i b t đ u cho thu ho ch n đ nh, m i g c có th s n xu t 15-20 ch i trong mùa ghép kéo dài 4-5 tháng. 2.13 T o hình K t năm th hai sau khi tr ng, hàng năm, vào tháng 10-11 ti n hành c t đau đ cao cách m t đ t 35-40cm. T a b b t nh ng thân nh y u, m i g c ch ch a l i 4-5 thân kh e, m i thân mang 2-3 đ t.
Đồng bộ tài khoản