Quyết định số 81/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 81/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2003/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c L p - T Do - H nh Phúc ******* S : 81/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2003 QUY T NH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P HI P H I THI T B GIÁO D C VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ban V n ng thành l p Hi p h i Thi t b giáo d c Vi t Nam, ngh c a B Giáo D c và ào t o và c a V T ch c phi Chính ph . QUY T NH: i u 1: Cho phép thành l p Hi p h i Thi t b giáo d c Vi t Nam. i u 2: Hi p h i Thi t b giáo d c Vi t Nam t ch c, ho t ng theo i u l Hi p h i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý nhà nư c c a B giáo d c và ào t o trong ho t ng v thi t b giáo d c. Hi p h i thi t b giáo d c Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4: Ch t ch Hi p h i thi t b giáo d c Vi t Nam, V trư ng V t ch c phi Chính ph và Chánh Văn phòng B N i v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung
Đồng bộ tài khoản