Quyết định số 82/2003/QĐ-UB về ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 82/2003/QĐ-UB về ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2003/QĐ-UB về ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2003/QĐ-UB về ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 82/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH “QUY CH V T CH C VÀ HO T NG GIÁM SÁT DNCH SARS T I C NG NG” TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Th c hi n Ch th s 11/2003/CT-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph và khuy n cáo c a B Y t v tăng cư ng công tác phòng, ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS) ; Nh m ch ng ngăn ng a, phòng ch ng d ch SARS xâm nh p thành ph H Chí Minh và khi có trư ng h p nhi m SARS xâm nh p, s phát hi n, bao vây k p th i, h n ch n m c th p nh t kh năng lây lan d ch t i thành ph , b o v s c kh e c ng ng ; Xét ngh c a S Y t (Thư ng tr c Ban ch o Phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút thành ph ) t i cu c h p Ban ch o ngày 12/5/2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng giám sát d ch SARS t i c ng ng” trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Y t , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n và các Thành viên Ban ch o phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : KT. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph THÀNH PH - Văn phòng Chính ph , PHÓ CH TNCH -B Yt - TT/TU, TT/H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Ban TTVH Thành y và VP/TU - C c Qu n lý XNC - C m C ng HK Sân bay Tân Sơn Nh t - Công an c a khNu Sân bay TSN - C c H i quan thành ph Nguy n Thành Tài và H i quan Sân bay TSN - Báo ài thành ph - VPH -UB : các PVP, các T NCTH - Lưu(VX/NC) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH V T CH C VÀ HO T NG GIÁM SÁT DNCH SARS T I C NG NG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 82/2003/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: I TƯ NG GIÁM SÁT i u 1.- i tư ng giám sát : 1.1. Ngư i nh p c nh Vi t Nam t các vùng có d ch SARS, cư trú t i thành ph H Chí Minh, bao g m ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài theo danh sách do S Y t thành ph thông báo. 1.2. Ngư i cư trú t i thành ph H Chí Minh có ti p xúc v i ngư i m c b nh ho c nghi ng m c b nh SARS. i u 2.- C p giám sát : Các i tư ng giám sát ư c phân thành hai c p giám sát, tùy theo vùng d ch : 2.1. Giám sát c p 1 : Ngư i ư c giám sát s ư c theo dõi y t trong th i h n 10 ngày theo n i dung quy nh c a ngành Y t .
  3. Giám sát c p 1 ư c th c hi n i v i ngư i nh p c nh t các vùng d ch nh ư c quy nh i u 1 và i v i ngư i có ti p xúc thông thư ng v i ngư i m c b nh ho c nghi ng m c b nh SARS. 2.2. Giám sát c p 2 : Ngư i ư c giám sát s ư c cách ly t i nơi cư trú trong th i h n 10 ngày theo dõi y t theo n i dung quy nh c a ngành Y t . Giám sát c p 2 ư c th c hi n i v i ngư i nh p c nh t các vùng d ch n ng ư c quy nh i u 1 và i v i ngư i có ti p xúc g n gũi v i ngư i m c b nh ho c nghi ng m c b nh SARS. Chương 2: HO T NG GIÁM SÁT DNCH T I C NG NG i u 3.- Ho t ng giám sát d ch t i c ng ng bao g m : 3.1. L p danh sách các i tư ng thu c di n giám sát; 3.2. T ch c giám sát ngư i có nguy cơ nhi m b nh t i c ng ng; 3.3. Th c hi n cư ng ch cách ly i v i ngư i không tuân th các quy nh giám sát; 3.4. Th c hi n các bi n pháp can thi p phòng ch ng d ch t i c ng ng; 3.5. Tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng ch ng d ch SARS t i c ng ng. i u 4.- L p danh sách các i tư ng thu c di n giám sát : 4.1. Danh sách các i tư ng giám sát ư c l p trên cơ s t p h p t nhi u ngu n : 4.1.1. Do S Y t cung c p m i ngày qua các phương ti n liên l c (chuy n file, Fax, i n tho i…) ; 4.1.2. Do y ban nhân dân các qu n-huy n thu th p qua th t c ăng ký t m trú ( i v i ngư i nư c ngoài) và th t c khai báo s c kho t i Tr m Y t phư ng-xã ( i v i ngư i Vi t Nam). 4.2. Danh sách ư c c p nh t m i ngày theo c hai chi u : y ban nhân dân qu n- huy n g i S Y t trư c 16 gi và S Y t t ng h p t báo cáo c a các qu n-huy n và nhi u ngu n khác, g i l i y ban nhân dân qu n-huy n trư c 10 gi sáng hôm sau. Trong trư ng h p khNn c p hơn, S Y t s chuy n ngay thông tin c n thi t cho y ban nhân dân qu n-huy n. i u 5.- T ch c giám sát ngư i có nguy cơ nhi m b nh t i c ng ng : 5.1. M i ngư i ư c giám sát s ư c cung c p m t t hư ng d n th c hi n các bi n pháp giám sát theo c p giám sát thích h p và ph i ký vào m t t cam k t th c hi n úng các quy nh giám sát ã xem (b ng ti ng Anh, ti ng Hoa cho ngư i nư c
  4. ngoài). i v i ngư i thu c di n giám sát c p 2, cơ quan y t s cung c p khNu trang (m i ngày m t khNu trang trong 10 ngày) và trong trư ng h p c n thi t s cung c p khNu trang cho nh ng ngư i có nhu c u ti p xúc v i ngư i ư c cách ly. 5.2. M i ngày ngư i ư c giám sát, cách ly ph i báo cáo tình tr ng s c kh e c a mình cho Tr m y t phư ng-xã nơi cư trú. N i dung báo cáo bao g m : k t qu o thân nhi t ; nh ng ngư i ã ti p xúc (v i i tư ng thu c di n giám sát cách ly c p 2) ho c nh ng nơi ã ti p xúc có ông ngư i ( i v i di n giám sát c p 1). 5.2.1. N u ngư i ư c giám sát cư trú t i nhà riêng : nhân viên y t ghi nh n k t qu giám sát b ng ti p xúc t i nhà ho c qua i n tho i ; 5.2.2. N u ngư i ư c giám sát cư trú t i khu nhà c a cơ quan, xí nghi p… cơ quan, xí nghi p có trách nhi m ghi nh n k t qu giám sát và nhân viên y t s ti p xúc tr c ti p v i cơ quan, xí nghi p ho c qua i n tho i l y báo cáo k t qu giám sát m i ngày ; 5.2.3. N u ngư i ư c giám sát cư trú t i khách s n, nhân viên khách s n có trách nhi m ghi nh n k t qu giám sát và nhân viên y t s ti p xúc tr c ti p v i khách s n ho c qua i n tho i l y báo cáo k t qu giám sát m i ngày ; 5.2.4. Cơ quan y t c a các cơ quan, xí nghi p, khách s n… có trách nhi m h tr vi c o thân nhi t cho ngư i ư c giám sát. Trong trư ng h p c n thi t, Tr m y t phư ng xã s h tr nhi t k o thân nhi t cho ngư i ư c giám sát. 5.3. Thông tin v k t qu giám sát cũng ư c báo cáo v S Y t m i ngày tương t như vi c thi t l p danh sách. 5.4. Trong th i h n giám sát, n u ngư i ư c giám sát có d u hi u b nh nghi ng SARS (s t, ho...) thì chuy n ngay b nh nhân n b nh vi n B nh Nhi t i (s 190 B n Hàm T , qu n 5) b ng phương ti n cá nhân ; b nh nhân và ngư i chuy n b nh u ph i mang khNu trang trong su t tuy n ư ng chuy n b nh. 5.5. Khi h t th i h n giám sát, Tr m y t thông báo cho ngư i ư c giám sát và gia ình h bi t ã h t th i kỳ giám sát, ngư i ư c giám sát tr l i m i sinh ho t bình thư ng. i u 6.- Th c hi n cư ng ch cách ly i v i ngư i không tuân th các quy nh giám sát : Nh ng ngư i thu c di n giám sát c p 1 và c p 2 n u không tuân th nghiêm các quy nh c a ngành y t s ưa vào di n cư ng ch cách ly t p trung. y ban nhân dân qu n-huy n báo cáo danh sách ngư i c n cư ng ch cách ly y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 7.- Th c hi n các bi n pháp can thi p phòng ch ng d ch t i c ng ng : Trư ng h p có b nh nhân ư c b nh vi n B nh Nhi t i chNn oán nghi ng ho c có th b nhi m SARS và Trung tâm y t d phòng thành ph quy t nh th c hi n
  5. các bi n pháp can thi p phòng ch ng d ch t i c ng ng, y ban nhân dân qu n- huy n và phư ng-xã có trách nhi m : 1. KhNn trương ph i h p v i Trung tâm y t d phòng thành ph l p danh sách, a ch cư trú và làm vi c c a t t c nh ng ngư i có ti p xúc v i i tư ng trong kho ng 1 tu n l trư c ngày i tư ng phát b nh ưa vào di n giám sát c p 1 ho c c p 2. 2. Th c hi n nghiêm túc các quy nh v giám sát v i các i tư ng này, nh t là ngư i thu c di n giám sát c p 2. 3. Ph i h p và h tr Trung tâm y t d phòng thành ph và i y t d phòng qu n- huy n th c hi n x lý thanh khi t môi trư ng cư trú và làm vi c c a i tư ng ; v n ng, hư ng d n và h tr gia ình i tư ng th c hi n t ng v sinh nhà , phòng v i các ch t sát trùng thông thư ng (nư c Javel, chloramine B…). i u 8.- Tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c, truy n thông t i c ng ng : Bên c nh các ho t ng thông tin qua các phương ti n truy n thông i chúng, c n tăng cư ng các ho t ng truy n thông giáo d c t i c ng ng v i s tham gia c a Chính quy n và các oàn th a phương nh m giúp ngư i dân hi u rõ tình hình d ch và các ho t ng phòng ch ng d ch ang ư c th c hi n t i a phương (nh t là các khu v c dân cư có tri n khai các bi n pháp can thi p c th ) ngư i dân (nh t là ngư i trong di n giám sát d ch) hi u rõ, bình tĩnh, an tâm, ng tình và tích c c tham gia th c hi n t t các quy nh giám sát d ch, không có hành vi kỳ th và phân bi t i x i v i ngư i b nh, ngư i trong di n giám sát và gia ình h . Tuy t i không làm cho nhân dân hoang mang ho c gây xáo tr n cu c s ng c a ngư i dân m t cách không c n thi t. Chương 3: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M VÀ T CH C TH C HI N i u 9.- y ban nhân dân các qu n huy n : 9.1. Thành l p Ban Ch o phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do virút c a qu n-huy n và phư ng-xã, do Phó Ch t ch y ban nhân dân làm Trư ng ban v i s tham gia c a lãnh o các ngành y t (thư ng tr c), Công an, Văn hóa-Thông tin, Phòng Tài chính, H i Ch th p và m t s oàn th . Ban Ch o t ng qu n-huy n và phư ng-xã ph i xây d ng quy ch phân công và ph i h p th c hi n nhi m v c th gi a các thành viên. 9.2. y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m giám sát i v i m i ngư i có nguy cơ nhi m b nh ang cư trú trên a bàn qu n-huy n. Trư ng Ban Ch o phòng ch ng d ch c a qu n-huy n ch u trách nhi m x lý m i tình hu ng ph n ng nhanh trên a bàn qu n-huy n và c m t cán b ch u trách nhi m thư ng tr c thông tin liên l c v i S Y t trong vi c thi t l p danh sách i tư ng giám sát và thông tin v k t qu giám sát các i tư ng. 9.3. Th c hi n y các ch chính sách i v i cán b th c hi n nhi m v phòng ch ng d ch SARS theo quy nh. L p k ho ch kinh phí và t ch c mua s m các v t
  6. tư phương ti n c n thi t cho ho t ng phòng ch ng d ch, nh t là trang thi t b b o h cho cán b . i u 10.- S Y t : 10.1. Thi t l p h th ng thu th p thông tin v ngư i nh p c nh cư trú t i thành ph H Chí Minh, cung c p thông tin k p th i cho y ban nhân dân các qu n-huy n và các ngành liên quan th c hi n các ho t ng giám sát phòng ch ng d ch. 10.2. Ch o Trung tâm y t d phòng và m ng lư i y t d phòng thành ph th c hi n các quy nh giám sát, x lý thanh trùng khi có ch nh. 10.3. T ng h p k ho ch và d trù kinh phí c n thi t cho công tác giám sát d ch t i c ng ng t các qu n-huy n và s -ngành liên quan trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 10.4. Th c hi n mua s m, phân ph i và h tr các qu n-huy n, s -ngành các trang thi t b c n thi t ph c v giám sát d ch t i c ng ng. i u 11.- S Du l ch : 11.1. Cung c p danh sách khách du l ch t vùng d ch SARS nh p c nh trong ngày cho ngành y t . 11.2. Ch o ngưng các tour du l ch t thành ph H Chí Minh n các vùng d ch và ngư c l i. Ch o các cơ s du l ch ph i báo cáo ngay khi phát hi n có khách du l ch n t vùng d ch ho c có khách du l ch có các d u hi u b nh SARS. 11.3. Ch o các khách s n, nhà ngh … ch ng báo ngay cho Tr m y t phư ng nơi trú óng khi có khách vào cư trú thu c di n ph i giám sát phòng ch ng d ch ư c xem xét ưa vào di n giám sát. Khi có khách thu c di n giám sát, các khách s n, nhà ngh … có trách nhi m ph i h p v i Tr m y t phư ng-xã và chính quy n a phương giám sát t t khách theo úng quy nh. i u 12.- Ban qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p : 12.1. L p danh sách cán b nhân viên trong các khu ch xu t, khu công nghi p tr v t các vùng có d ch, thông báo cho S Y t ưa vào danh sách giám sát. 12.2. Ph i h p v i chính quy n a phương, Tr m y t a phương th c hi n vi c giám sát theo úng quy nh. i u 13.- Th trư ng các cơ quan, ơn v : Th trư ng các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c... ph i thông báo ngay cho Tr m Y t phư ng-xã nơi trú óng khi có cán b , nhân viên c a ơn v tr v t vùng có d ch và ch u trách nhi m giám sát cán b , nhân viên c a mình th c hi n các bi n pháp giám sát theo úng quy nh c a ngành y t . Chương 4:
  7. I U KHO N THI HÀNH i u 14.- Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh c n b sung, s a i cho phù h p v i tình hình yêu c u công tác, Giám c S Y t có trách nhi m nghiên c u, u xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản