Quyết định số 821/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 821/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 821/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 821/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 821/Q -CTN Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 91/TTr-CP ngày 16/6/2008, QUY T NNH i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 06 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH
  2. NGƯ I KHÔNG QU C TNCH Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 821/Q -CTN ngày 27 tháng 6 năm 2008 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam) 1. Nguy n Th Tuy t H nh; gi i tính: n ; sinh ngày 07/10/1978 t i thành ph H Chí Minh. Hi n trú t i: s 01, nh Ph , khóm 1, thôn Thăng Bình, xã Trúc Kỳ, huy n Gia Nghĩa. 2. Nguy n Th Thuỳ Trang; gi i tính: n ; sinh ngày 06/01/1983 t i ng Tháp Hi n trú t i: s 261 l u 1, ư ng Tín Nghĩa, khóm 4, phư ng Nhân c, thành ph Lô Châu, huy n ài B c. 3. Thái Th H ng Nga; gi i tính: n ; sinh ngày 21/10/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: s 51, ngõ 153, ư ng Trung Sơn 3, khóm 012, phư ng Hòa Bình, khu Trung Sơn, thành ph Cơ Long. 4. Nguy n Th Trúc Ly; gi i tính: n ; sinh ngày 20/12/1980 t i An Giang. Hi n trú t i: s 16, ngõ 83, ư ng Qu ng ông 3, khóm 17, phư ng Trúc Tây, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng. 5. Nguy n Th Kim Tuy n; gi i tính: n ; sinh ngày 27/7/1978 t i Bà R a - Vũng Tàu. Hi n trú t i: s 14, ngõ 90, o n 4, ư ng Kim L c, khóm 24, phư ng Ki n An, thành ph Bình Tr n, huy n ào Viên. 6. Huỳnh Th Thanh Thuý; gi i tính: n , sinh ngày 04/10/1982 t i B c Liêu Hi n trú t i: 232, ư ng Dân Ý, khóm 8, thôn Phúc An, xã Tú Th y, huy n Chương Hóa.
Đồng bộ tài khoản