Quyết định Số: 832/QĐ-BTP của Bộ Tư Pháp

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 832/QĐ-BTP của Bộ Tư Pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 832/QĐ-BTP của Bộ Tư Pháp

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 832/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2010; Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-BTP ngày 16/4/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để biết); - Lưu: VT, HTQT (TH.03). Hoàng Thế Liên KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 832 /QĐ-BTP ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Bám sát những định hướng, quan điểm chỉ đạo đã được đề ra tại các văn bản của Đảng và nhà nước, trong đó có Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp, Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến
  3. năm 2020; tập trung nguồn lực hỗ trợ của nước ngoài cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội năm 2010; Chương trình công tác của Chính phủ năm 2010, Chương trình công tác của Bộ Tư pháp năm 2010; - Thực hiện tốt vai trò đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp của các Bộ, ngành và địa phương theo quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; - Thực hiện tốt vai trò đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp. 2. Yêu cầu - Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp phải bám sát đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ, ngành; - Kế hoạch công tác phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được những mục đích đã đề ra; - Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng thời đề cao, phát huy vai trò và trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác. II. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2010 1. Triển khai tốt Kế hoạch đối ngoại năm 2010 của Bộ, trong đó tập trung vào các Đoàn ra, Đoàn vào có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ. 2. Thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp trong phạm vi toàn quốc, đảm bảo đúng
  4. nguyên tắc và định hướng của Đảng đã được nêu rõ tại Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; tiến hành kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tư pháp của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành. 3. Hoàn thành đúng tiến độ các đề án, văn bản do Lãnh đạo Bộ phân công cho Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị chủ trì soạn thảo, bao gồm cả các văn bản trình Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong quá trình soạn thảo để đảm bảo văn bản được soạn thảo có chất lượng, có tính khả thi. 4. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Bộ quản lý nhà nước đối với hoạt động tương trợ tư pháp; tăng cường việc đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự; đánh giá việc ký kết và thực hiện các hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp; thực hiện tốt công tác uỷ thác tư pháp. 5. Triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp, đảm bảo đúng các cam kết của ta với các đối tác; tiếp tục tranh thủ vận động, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ quốc tế phục vụ các mục tiêu cải cách pháp luật và cải cách tư pháp. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì thực hiện Kế hoạch này; 2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Kế hoạch này;
  5. 3. Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách.
Đồng bộ tài khoản